زیست چینه‌نگاری سنگ‌های رسوبی ائوسن برمبنای آلوئولین‌ها در شرق بلوک لوت، ایران

نویسندگان

  • بابازاده, سید احمد دانشگاه پیام نور

چکیده

      گونه‌های متنوع  Alveolinaبرای چینه‌نگاری زیستی سنگ‌های رسوبی ائوسن اهمیت‌ دارند. در این تحقیق برای اولین بار گونه‌های Alveolina در برش‌های چلونک،کلاته‌رود و شرق بین‌آباد از شرق ایران گزارش و سن برش‌های بررسی شده ائوسن پیشین و میانی تعیین می‌شود. از برش چلونک با ضخامت 245 متر مجموعاً 55 نمونه برداشت شده است. در این برش چهار بیوزون تشخیص داده شده است که عبارتند از:  Alveolina solida-Alveolina globula interval range zone, Alveolina solida-A .globosa interval range zone, Alveolina globusa total range zone. Alveolina aragonesis total range zone. بر اساس گونه‌های شاخص Alveolinana avellana, A. aragonensis, A. globula, A.leupoldi, A. globusa, A. elliptica nutalli, A.rotundata, A. corbarica, A. solida سن برش چلونک ائوسن پیشین پیشنهاد می‌شود. هم‌چنین در این زون زیستی گونه‌های زیر گزارش شده است:   Cuvilierina valensis, Nummulites globulus, Nummulites atacicus در برش کلاته‌ رود با ضخامت242 متر درمجموع80  نمونه برداشت و بررسی شد. در این برش چهار بیوزون شناسایی شد: Alveolina solida-Alveolina globosa interval range zone, Alveolina globosa total range zone, Alveolina aragonensis-A. canavarii interval range zone, Alveolina canavarii total range zone. بر اساس گونه‌های شاخص Alveolina aragonensis, A. decipiens, A. Avellana, A. laxa, A.pasticillata, A. canavari. A. globosa, A. solida, A   سن پیشنهادی برش کلاته رودائوسن پیشین است. در برش شرق بین‌آباد، ضخامت 900 متر است و مجموعاً 150 نمونه برداشت و بررسی شدند. در این برش نیز چهار بیوزون تشخیص داده شد که عبارتند از:  Glomalveolina lepidula-Alveolina solida interval range zone, Alveolina elliptica nutali-Alveolina corbarica interval range zone, Alveolina corbarica total range zone, Alveolina ruetimeyeri-A.levantina assemblage zone بر اساس گونه‌های شاخص solida. A.elliptica nuttalli, A Alveolina corbarica, A. roetimeyeri, A. decipiens. Glomalveolina lepidula A.levantina,   سن این برش ائوسن پیشین است. 

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

گونه های متنوع  alveolinaبرای چینه نگاری زیستی سنگ های رسوبی ائوسن اهمیت دارند. در این تحقیق برای اولین بار گونه های alveolina در برش های چلونک،کلاته رود و شرق بین آباد از شرق ایران گزارش و سن برش های بررسی شده ائوسن پیشین و میانی تعیین می شود. از برش چلونک با ضخامت 245 متر مجموعاً 55 نمونه برداشت شده است. در این برش چهار بیوزون تشخیص داده شده است که عبارتند از:  alveolina solida-alveolina globu...

گونه های متنوع  alveolinaبرای چینه نگاری زیستی سنگ های رسوبی ائوسن اهمیت دارند. در این تحقیق برای اولین بار گونه های alveolina در برش های چلونک،کلاته رود و شرق بین آباد از شرق ایران گزارش و سن برش های بررسی شده ائوسن پیشین و میانی تعیین می شود. در برش چلونک با ضخامت 245 متر مجموعاً 55 نمونه برداشت شده است. در این برش چهارزونتشخیص داده شده است که عبارتند از:  alveolina solida-alveolina globula in...

       هدف از این مطالعه بررسی آماری انتشار روزنه‌داران کف زی و تفسیر محیط رسوب‌گذاری و رخساره‌های موجود در توالی ائوسن زیرین منطقه شرق بلوک لوت می‌باشد. با این منظور برشی در شمال غرب شهرستان خوسف واقع در شمال شرقی روستای کلاته رود انتخاب شد. پس از آن مقاطع میکروسکوپی تهیه شد و پس از شناسایی رخساره های زیستی و انواع روزنه‌داران نسبت به شمارش و تعیین درصد حضور انواع روزنه‌داران در هریک از انواع ...

گرانیتویید کوه‌ ریگی در 5 کیلومتری غرب روستای ده‌سلم در 85 کیلومتری غرب شهرستان نهبندان در جنوب استان خراسان جنوبی و در حاشیۀ شرقی پهنۀ لوت قرار دارد. این توده به سنّ ائوسن - الیگوسن درون سنگ‌های رسوبی (شیل، آهک و ماسه‌سنگ) نفوذ کرده است و سبب تبدیل آنها به اسکارن، هورنفلس و سنگ‌های کالک سیلیکاته شده است. ترکیب سنگ‌شناسی این توده نفوذی گرانودیوریت، کوارتزمونزونیت و سینوگرانیت با کانی‌شناسی پلاژی...

هدف از این مطالعه بررسی آماری انتشار روزنه داران کف زی و تفسیر محیط رسوب گذاری و رخساره های موجود در توالی ائوسن زیرین منطقه شرق بلوک لوت می باشد. با این منظور برشی در شمال غرب شهرستان خوسف واقع در شمال شرقی روستای کلاته رود انتخاب شد. پس از آن مقاطع میکروسکوپی تهیه شد و پس از شناسایی رخساره های زیستی و انواع روزنه داران نسبت به شمارش و تعیین درصد حضور انواع روزنه داران در هریک از انواع ریز رخس...

چکیده این تحقیق بر پایه مطالعات زیست چینه نگاری و میکروفاسیس نهشته های منطقه حسین آباد خور در حاشیه شرقی بلوک لوت و غرب بیرجند بنا شده است. برش انجام شده جهت توصیف سری رسوبی و معرفی گونه های فسیلی و تفسیر پالئواکولوژی بر اساس آنالیز آماری در منطقه حسین آباد خور مورد مطالعه قرار گرفت. ضخامت کل مقطع 250 متر می باشد. این سری رسوبی متشکل از 27 جنس و 11 گونه از فرامینیفرهای بنتیک بزرگ است که در یک ...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود