ساخت و اعتباریابی پرسش‌نامۀ شایستگی‌های مربیان ورزشی

نویسندگان

چکیده مقاله:

هدف از انجام این پژوهش، ساخت و اعتبارسنجی ابزاری برای ارزیابی و سنجش شایستگی‌های مربیان ورزشی بود. بدین‌منظور، 300 مربی به‌صورت نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند و پرسش‌نامۀ پژوهشگر‌ساختۀ شایستگی‌های مربیان ورزشی را تکمیل نمودند. شایان‌ذکر است که این پژوهش، توصیفی بوده و از نوع مطالعات همبستگی می‌باشد. روایی صوری و محتوایی ابزار پژوهش توسط گروهی از اساتید صاحب‌نظر و روایی سازۀ آن به‌وسیلۀ تحلیل عاملی مبتنی بر مدل معادلات ساختاری تأیید گردید. بر‌اساس تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش متعامد، 29 گویه در هفت عامل قرار گرفتند که این عوامل‌ 64/68 درصد از واریانس شایستگی‌های مربیان ورزشی را تشکیل می‌دادند. شایان‌ذکر است که ‌نتایج تحلیل عاملی تأییدی مرتبۀ اول و دوم و ضرایب آلفای کرونباخ از ساختار هفت عاملی 29 سؤالی پرسش‌نامه حمایت کرده و روایی و پایایی آن را تأیید نمودند. یافته‌های این پژوهش که مهم‌ترین عوامل و شایستگی‌های مورد‌نیاز مربیان ورزشی را فراهم آورد، می‌تواند در طراحی و برنامه‌ریزی برای دوره‌های آموزشی مربیان ورزش و تهیۀ ابزاری برای ارزیابی عملکرد آن‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ساخت و اعتباریابی پرسشنامه شایستگی مدیران سازمانهای ورزشی

هدف: هدف از این پژوهش، ساخت و اعتباریابی پرسشنامه شایستگی مدیران سازمان‌های ورزشی بود. روش‌شناسی: جامعه آماری پژوهش حاضر تحقیق شامل متخصصین مدیریت ورزشی آشنا به موضوع پژوهش، متخصصین جامعه‌شناسی ورزشی و مسئولین و مدیران سازمان‌های ورزشی می‌باشد. ابزار تحقیق، پرسشنامه بجانی (1396) بود که شامل 7 مولفه و 24 گویه بود. روایی صوری و محتوایی ابزار پژوهش توسط گروهی از اساتید صاحبنظر تایید شد. کل جامعه آ...

متن کامل

ساخت و اعتباریابی پرسشنامۀ سنجش عوامل ساختاری اثرگذار بر سرقت علمی دانشجویان

هدف: سنجش اعتبار پرسشنامه عوامل ساختاری اثرگذار بر سرقت علمی دانشجویان از نظر روایی محتوایی و سازه و پایایی.روش‌شناسی: از روش روایی‎سنجی محتوایی سه‌لایه برای بررسی روایی محتوایی، از رویکرد تحلیل عاملی تأییدی برای روایی سازه، و از روش دونیم‌کردن برای پایایی پرسشنامه استفاده شده‎ است. 10 تن از متخصصان علم اطلاعات، علوم اجتماعی، و علوم ارتباطات نمونه آماری برای بررسی محتوایی و 540 نفر از دان...

متن کامل

ساخت و اعتباریابی پرسشنامۀ تربیت فرهنگی بر اساس دیدگاه امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) 

هدف: این پژوهش با هدف ساخت و اعتباریابی پرسشنامۀ تربیت فرهنگی از منظر امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری انجام شد. روش: روش پژوهش، آمیخته(کیفی-کمّی) بود. جامعۀ آماری در بخش کیفی، 11 نفر متخصص و کلیۀ منابع و اسناد موجود دست اول و دوم در موضوع تربیت فر...

متن کامل

معرّفی پرسشنامۀ خود‌-کارآمدی ورزشی

هدف از این پژوهش ساخت و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی ابزاری برای سنجش میزان اطمینان درک شدۀ افراد در توانایی ورزش کردن بود. بر اساس مبانی نظری، نسخه 22 سؤالی پرسشنامه ساخته شد. سپس 567 تن (301 مرد و 249 زن) به‌صورت طبقه‌ای- در دسترس انتخاب شدند و به سؤالات پاسخ دادند.میزان پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ و دونیمه کردن به ترتیب برابر 975/0 و 944/0 به دست آمد. روایی صوری پرسشنامه بر اساس نظر 7 ...

متن کامل

ساخت، استانداردسازی و هنجاریابی پرسشنامۀ باجگیری عاطفی

پژوهش حاضر به‌منظور ساخت، استانداردسازی و هنجاریابی پرسشنامۀ   باج‌گیری عاطفی   در روابط عاشقانه صورت گرفته است. جامعۀ آماری مورد مطالعه شامل   کلیۀ دانشجویان دانشگاه‌های شهر تهران است که در سال تحصیلی 95-96 مشغول به تحصیل بوده‌اند.از میان جامعۀ آماری یادشده   400 نفر بر اساس نمونه­گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. بدین صورت که ابتدا از بین   کلیۀ دانشگاه‌های شهر تهران، دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد 3...

متن کامل

ساخت و اعتباریابی ابزار عوامل مؤثر در بهره‌وری پژوهشی اعضای هیئت‌علمی تربیت‌بدنی و علوم ورزشی

پژوهش‌ها نشان می‌دهندکه مدل‌های محدودی برای اندازه‌گیری بهره‌وری پژوهشی مراکز آموزش عالی طراحی شده‌اند؛ ولی تاکنونابزار معتبر و پایایی برای اندازه‌گیری بهره‌وری پژوهشی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها ارائه نشده است. شناسایی عوامل مؤثر در بهره‌وری پژوهشی در ارتقای کیفیت علمی اساتید و مؤسسة موردنظر از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف از انجام پژوهش حاضر، ساخت و اعتباریابی ابزاری ب...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 9  شماره 41

صفحات  147- 170

تاریخ انتشار 2017-04-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023