سازمان اخلاقی و تأثیر آن بر مسئولیت اجتماعی سازمان در ستاد وزارت جهاد کشاورزی

نویسندگان

  • طاهره فیضی دانشیار گروه مدیریت دولتی، سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور تهران، ایران
  • منصوره عباسی کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور تهران، ایران
چکیده

هدف این پژوهش بررسی سازمان اخلاقی و تأثیر آن بر مسئولیت اجتماعی سازمان در وزارت جهاد کشاورزی است. در این پژوهش پنج فرضیه مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه پژوهش شامل 313 نفر از کارکنان ستاد وزارت جهاد کشاورزی است که با روش نمونه­گیری چند مرحله­ای انتخاب شده­اند. این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی- همبستگی است. برای جمع­آوری داده­ها از پرسشنامه­های مختلف سازمان اخلاقی مسئولیت اجتماعی و برای تجزیه و تحلیل داده­ها از روش آمار توصیفی و روش مدل معادلات ساختاری (SEM) استفاده شده است. یافته­های تحقیق نشان می­دهد که سازمان اخلاقی تأثیر مثبت و مستقیم بر مسئولیت اجتماعی سازمان دارد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی عوامل مؤثر بر نگرش کارشناسان سازمان ترویج و آموزش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی نسبت به تسهیم دانش در سازمان

هدف این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر نگرش کارشناسان سازمان ترویج و آموزش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی نسبت به تسهیم دانش در سازمان می‎باشد. تحقیق حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بوده که به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری مورد نظر شامل 140 نفر از کارشناسان سازمان ترویج و آموزش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی است که از این میان 110 نفر به روش نمونه‎گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و در ...

متن کامل

بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش در سازمان جهاد کشاورزی استان البرز

هدف از این پژوهش توصیفی- همبستگی، بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش با استفاده از مدل­سازی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش‌ شامل 272 نفر از کارشناسان سازمان­ جهاد کشاورزی در استان البرز بود که با توجه به جدول کرجسی و مورگان، تعداد 213 نفر از آنان از طریق روش نمونه­گیری طبقه‌ای با انتساب متناسب برای انجام پژوهش‌ انتخاب شد. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‎های استاندارد استفاده گرد...

متن کامل

بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی و تعهد سازمانی بر یادگیری سازمانی کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

هدف این پژوهش کمی که با روش پیمایشی انجام شده است، بررسی روابط بین ابعاد تأثیرگذار سرمایه اجتماعی و تعهد سازمانی بر یادگیری سازمانی در کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان فارس بود. جامعه آماری این تحقیق شامل 300 نفر از کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان فارس بود که با استفاده از جدول بارتلت و همکاران، ۱۲3 نفر از آنان از طریق روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از ابزار پرسشنامه...

متن کامل

بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی استان البرز

هدف این تحقیق بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی استان البرز بود. روش تحقیق، پیمایشی و از نوع توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق را 272 نفر از کارشناسان سازمان‌ جهاد کشاورزی در استان البرز تشکیل می‌ دادند که با توجه به جدول کرجسی- مورگان، تعداد 213 نفر از آن‌ ها از طریق روش نمونه‌ گیری طبقه‌ای با انتساب متناسب برای انجام تحقیق انتخاب شد...

متن کامل

بررسی عوامل مؤثر بر نگرش کارشناسان سازمان ترویج و آموزش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی نسبت به تسهیم دانش در سازمان

هدف این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر نگرش کارشناسان سازمان ترویج و آموزش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی نسبت به تسهیم دانش در سازمان می‎باشد. تحقیق حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بوده که به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری مورد نظر شامل 140 نفر از کارشناسان سازمان ترویج و آموزش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی است که از این میان 110 نفر به روش نمونه‎گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و در ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 11  شماره 2

صفحات  33- 54

تاریخ انتشار 2013-07-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022