× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

سازوکار‌های حل اختلافات مربوط به منطقۀ انحصاری-اقتصادی و چالش‌های آن

نویسندگان

  • ابوطالب امیرشعبانی فارغ‌التحصیل کارشناسی‌ارشد حقوق بین‌الملل، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
  • سید باقر میرعبّاسی استاد گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

در کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، با توجه به نظام حقوقی ویژۀ منطقۀ انحصاری اقتصادی که مستعد وقوع اختلاف است، سازوکار‌هایی برای حل اختلافات ناشی از این منطقه تدبیر شده است. اما در سال‌های بعد از تصویب کنوانسیون به‌دلیل کلی بودن و ابهام این سازوکار‌ها، عدم کارایی آنها در عمل اثبات شده است، به‌گونه‌ای که اگر مفاهیم مندرج در آنها تشریح و روشن نشود، می‌توان گفت که وجود یا نبود آنها تفاوتی نمی‌کند. نهادهای قضایی از جمله ایتلوس هم شاید بنابر همین دلایل به این سازوکار‌ها به‌خصوص مادۀ 59 اقبال نشان نداده‌اند. در این مقاله، پس از بررسی ضعف‌های سازوکار‌های مذکور دو نمونه از اختلاف‌های رایج در منطقۀ مذکور که ماهیت متفاوتی نسبت به یکدیگر دارند (فعالیت‌های نظامی و سوخت‌رسانی) بررسی می‌شود و در پرتو آنها پیشنهاد‌هایی به‌منظور حل این اختلاف‌ها مطرح خواهد شد.  

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

«کنوانسیون 1982 حقوق دریاها» تا اندازه ای حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب را در «منطقه مجاور» و «منطقه» مورد توجه قرار داده و در مناطق دریایی دیگر حفاظت از این میراث در چارچوب مقررات عام کنوانسیون قرار گرفته است. در میان مناطق مزبور، حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب در منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره به دلیل ضرورت برقراری نوعی «تعادل ظریف» میان حقوق و صلاحیت های دولت ساحلی و سایر دولت ها پر چالش بود...

در قراردادهای تجاری، طرفین توافق می‌کنند قبل از اینکه اختلاف خود را نزد سیستم داوری یا قضایی مطرح کنند ابتدا با مذاکره‌های دوستانه و با کمترین هزینه، زمان و خسارات احتمالی به روابط تجاری‌شان به حل‌وفصل اختلاف خود نائل شوند. از منظر تحلیل اقتصادی، نهاد حقوقی مذاکره به‌مثابه یک رفتار اقتصادی لحاظ شده که طرفین با توجه به آثار آن، به محاسبه سود و زیان پرداخته و رفتار خود را برای نیل به حداکثر منفعت...

درطولقرن‌هایاخیر،توسعهوپیشرفتحقوقبین­المللازدیدگاهتئوری­هایمدرنامروزین،باتلاش­هایمربوطبهحلوفصلمسالمت­آمیزمناقشاتبیندولت­هایمستقلجهانمرتبطبودهاست. هدفازبرگزاریکنفرانس­هایاولودوملاهه 1899و 1907،موضوعحلوفصلدعاویبین­المللیبودهاستودیواندائمیداوریثمرةایندوکنفرانسمی­باشد. دیواندائمیدادگستریبین‌المللی (1920)سنگبنایتوسعهقضائیحقوقبین­المللدرسیستمجامعهمللبهشمارمی­رود. درحالی­کهدیوانبین‌المللیدادگستری (1...

اختلافات مربوط به تحدید حدود دریایی زمانی بروز می‌کند که صلاحیت دو یا چند دولت ساحلی با یکدیگر تداخل پیدا می‌کند. بدین ترتیب با توجه به اهمیت مناطق دریایی مذکور از جنبه‌های مختلف راهبردی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و همچنین پیوند مسائل تحدید حدود دریایی با منافع ملی و امنیتی کشورها و بدنبال آن صلح و امنیت بین‌المللی، دولت‌های ساحلی را بر آن داشته تا سهم بیشتری از نواحی و مناطق دریایی را م...

معاهده منشور انرژی، معاهده‌ای چندجانبه، برای برقراری حقوق و تعهدات قانونی نسبت به سرمایه‌گذاری، تجارت و سایر موضوعات راجع به حوزه انرژی نظیر ترانزیت، محیط زیست و انتقال تکنولوژی در سطح بین‌المللی محسوب می‌شود. این معاهده بر مبنای هویت طرفین درگیر، دو سیستم حل اختلاف یعنی سیستم حل اختلاف میان سرمایه‌گذار خصوصی با دولت و سیستم حل اختلاف میان دولت با دولت پیش‌بینی نموده است. برخی مقررات ما با مفاد...