سازگاری گاوهای شیری هلشتاین د رشرایط آب و هوایی ایران

نویسندگان

  • اردشیر نجاتی جوارمی
  • حسن مهربانی یگانه
  • داودعلی ساقی
  • سیدرضا میرائی آشتیانی
  • محمد مرادی شهربابک
چکیده

در این پژوهش داده های جمع آوری شده توسط مرکز اصلاح نژاد دام کشور در طی سالهای 1362 تا 1377 براساس روش دومارتن پیشرفته به شش منطقه اقل یمی خشک بیابانی، نیمه خشک، مدیترانه ای، نیمه مرطوب، مرطوب و خیلی مرطوب تقسیم شدند و سپس با استفاده از اطلاعات گاوهای نر مشترک و مدل های تک صفتی وچند صفتی اجزاء واریانس و کوواریانس و پارامترهای ژنتیکی صفات مقدار شیر، مقدار چربی، درصد چربی،فاصله گوساله زا یی و تعداد روزهای باز برای آن مناطق برآورد گردید . وراثت پذیری مقدار شیر و چربی در اقالیمخشک بیابانی، نیمه خشک، مدیترانه ای، نیمه مرطوب، مرطوب و خیلی مرطوب به ترتیب 07/±29/0 و 6/0± 29/‘ 09/0±23/0 ‘08/0±27/0 و 06/0 ±22/ ‘ 04/0 ± 18/0 ‘ 0/0 ± 25/0 و 06/0 ± 12/0 و 00/0± 26/0 و 09/0 ± 24/0 برآورد گردید. 0±0 ،0/29±0/060 برآورد گردید . وراثت پذیری درصد چربی در مناطق ذکر شده به ترتیب 08/0 ± 18/0 ‘ 07/0 ± 16/0 ‘ 08/0 ± 12/0 ‘ 04/0 ± 24/0 ‘ 06/0 ±16/0‘ 09/0±12/0 و وراثت پذیری صفات فاصله گوساله زایی و روزهای باز دراین مناطق به ترتیب 005/0±097/0 و 005/0±09/0 ‘ 002/0 ±02/0 و 002/0±02/0 ‘002/0±025/0 ‘004/0±01/0و004/0±01/0‘006/0±02/0و006/0±02/0‘009/0±03/0و 009/0±03/0 بر آورد گردید. روند ژنتیکی مقدار شیر در شش منطقه به ترتیب 63/88‘48/26 ‘ 82/2‘97/14‘21/41و 85/16- کیلوگرم بود. همبستگی ژنتیکی صفات مقدارشیر ‘ مقدار چربی و درصد چربی در بین مناطق مختلف در دامنه های 95/0-7/0‘96/0-73/0‘98/0-8/0 و برای صفات تولید مثل نزدیک به صفر برآورد گردید. اختلاف در پارامترهای ژنتیکی وهمبستگی ژنتیکی صفات در مناطق مختلف وهمچنین متفاوت بودن رتبه بندی گاوهای نر براساس ارزش های اصلاحی در مناطق مختلف بیانگر تفاوت عملکرد ژنوتیپ در این مناطق است که می تواند ناشی از اثر متقابل ژنوتیپ ومحیط باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

دلایل و زمان حذف گاوهای شیری هلشتاین در شرایط تنش حرارتی در ایران

هدف از این تحقیق، بررسی دلایل و زمان حذف گاوها در شرایط تنش حرارتی از گله در طی 10 سال در گاوداری­های صنعتی ایران بود. داده­های تحقیق شامل، زمان تولد، چگونگی زایش، دلایل حذف، شکم در زمان زایش و فاصله زایش تا حذف، در طی سال­های 1383 تا 1393 جمع آوری شدند. در بیش از 6462 گاو حذف شده، ناتوانی تولیدمثل با فراوانی 22 درصد شایع­ترین عامل حذف بود و پس از آن لنگش با فراوانی 5/11 درصد و ورم پستان با فرا...

متن کامل

بررسی فعالیت تخمدانی متعاقب اولین زایش در گاوهای شیری هلشتاین

زمینه مطالعه: آنستروس پس از زایش در گاوهای شکم اول نسبت به گاوهای چند شکم زا شدیدتر است. هدف: هدف مطالعه حاضر بررسی فعالیت تخمدانی در این گاوها با استفاده از اولتراسونوگرافی و تغییرات روزانه پروژسترون بود. روش کار:‌ ‌مطالعه روی 7 راس دام سالم انجام شد. خون گیری و سـونـوگـرافی روزانه، از روز 6 تا سومین تخمک ‌‌گذاری پس از زایش، انجام شد. نتایج:‌ ‌فولیکول‌های تخمدانی با قطرmm10£ حاصل از اولین موج ...

متن کامل

برآورد ارزش اقتصادی و زیان‌های مالی ناشی از سخت‌زایی برای گاوهای شیری هلشتاین ایران

زیان‌های مالی، ارزش اقتصادی مطلق و خالص برای سخت‌زایی مستقیم و مادری با استفاده از یک مدل زیست-اقتصادی و در نظر گرفتن ماهیت آستانه‌ای صفت برآورد شد. اثرات سخت‌زایی بر سایر صفات برآورد شدند ولی به دلیل پایین بودن صحت برآوردها برای شرایط پایه مبنای محاسبات قرار نگرفتند. در شرایط پایه متوسط هزینه‌های وقوع یک مورد سخت‌زایی، 518700 ریال برآورد شد. ارزش‌های اقتصادی مطلق (به ازای یک گاو در یک دوره شیر...

متن کامل

بررسی عوامل موثر بر حذف در گاوهای شیری هلشتاین شمال غرب ایران

In this study the causes of culling in 9 industrial dairy farms in northwest of Iran between 2008 to 2013 were investigated. The impact of various factors on culling was analyzed using the GLIMIX procedure of SAS 9.2. The results showed that from 5404 dairy cows culled, voluntary and involuntary culling rate were 24.8% and 75.2 % respectively. Infertility and metabolic disorders were the most f...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 37  شماره 1

صفحات  -

تاریخ انتشار 2006-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023