سالیتون‌های مغناطیسی برای هامیلتونین‎‌های غیرهایزنبرگی غیرهمسانگرد در برانگیختگی‌های چهارقطبی خطی

نویسنده

چکیده

در این مقاله سیستم با هامیلتونین غیرهایزنبرگی غیرهمسانگرد که دارای تبادل نزدیک‌ترین همسایه است، با استفاده از تقریب میدان میانگین بررسی شده است. ابتدا در حالت کلی معادلاتی که مدل غیرهایزنبرگی غیرهمسانگرد را توصیف می‌کنند با استفاده از حالت‌های همدوس در پارامتر حقیقی محاسبه می‌کنیم و سپس معادلاتی که شاخه‌های دوقطبی و چهارقطبی موج اسپین را برای برانگیختگی‌های خطی کوچک از حالت پایه (خلاء) توصیف می‌کنند، به دست می‌آوریم. در نهایت با استفاده از معادلات خطی شده، جواب سالیتونی برای شاخه چهارقطبی محاسبه می‌کنیم. 

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

توصیف نیمه کلاسیک مگنتهای غیرهایزنبرگی غیرهمسانگرد برای اسپین S=1 و دینامیک برانگیختگی‌های چهارقطبی خطی

این مقاله، لاگرانژین و معادلاتی که هامیلتونین غیرهایزنبرگی غیرهمسانگرد را توصیف می‌کند، مطالعه شده است. در این تحقیق از حالت‌های همدوس در پارامتر حقیقی و انتگرال مسیر فاینمن در گروه(2)SUاستفاده شده است. این معادلات دینامیک غیرخطی زنجیر فرومغناطیس غیرهایزنبرگی را به طور کامل توصیف می‌کنند. جواب‌های این معادلات سالیتون‌های مغناطیسی هستند (در این مطالعه محاسبه نشده‌اند). این معادلات نشان می‌دهند ک...

متن کامل

سالیتون های مغناطیسی برای هامیلتونین‎ های غیرهایزنبرگی غیرهمسانگرد در برانگیختگی های چهارقطبی خطی

در این مقاله سیستم با هامیلتونین غیرهایزنبرگی غیرهمسانگرد که دارای تبادل نزدیک ترین همسایه است، با استفاده از تقریب میدان میانگین بررسی شده است. ابتدا در حالت کلی معادلاتی که مدل غیرهایزنبرگی غیرهمسانگرد را توصیف می کنند با استفاده از حالت های همدوس در پارامتر حقیقی محاسبه می کنیم و سپس معادلاتی که شاخه های دوقطبی و چهارقطبی موج اسپین را برای برانگیختگی های خطی کوچک از حالت پایه (خلاء) توصیف می...

متن کامل

توصیف نیمه کلاسیک مگنت‌های غیر هایزنبرگی همسانگرد برای اسپین 2/3=S و دینامیک برانگیختگی‌های چهارقطبی خطی

 In this paper, a system with spin S=3/2 with general isotropic nearest neighbor exchange within a mean field approximation possess is discnssed. We derive equations describing non-Heisenberg isotropic model using coherent states of SU(4) group in real parameters and then obtain dispersion equations of spin wave of dipole and quadrupole branches for a small linear excitation from the ground state.

متن کامل

امواج اسپینی آهن‌ربای تک ملکولی Fe8با درنظرگرفتن برانگیختگی‌های دوقطبی و چهارقطبی

در این مقاله، معادلاتی که هامیلتونین تجربی پیشنهادی برای زنجیره‌ی اسپینیِ آهن‌ربای تک ملکولی Fe8 را توصیف می‌کند، مطالعه شده است . در این تحقیق برای بدست آوردن معادلات کلاسیکی حرکت از حالت های همدوس در پارامتر حقیقی و انتگرال مسیر فاینمن استفاده شده و معادلات حاصل شده دینامیک غیرخطی این هامیلتونین را در گروه‎‌های Su(2) و Su(3) به طور کامل توصیف می‌کنند. جواب‌های این معادلات سالیتون‌های مغناطیسی ...

متن کامل

توصیف نیمه کلاسیک مگنت های غیر هایزنبرگی همسانگرد برای اسپین ۲/۳=s و دینامیک برانگیختگی های چهارقطبی خطی

در این مقاله، سیستم با اسپین s=3/2 که در آن تبادل با نزدیک ترین همسایه مد نظر است، در تقریب میدان میانگین بررسی شده است. با استفاده از حالت های همدوس در گروه su(4) ، معادلاتی که مدل غیرهایزنبرگی همسانگرد را توصیف می کنند را به دست آورده و سپس برای برانگیختگی های خطی کوچک، معادلات پاشندگی اموج اسپینی را برای شاخه های دوقطبی و چهارقطبی در حالت پایه (خلا ء ) به دست می آوریم.

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 1  شماره 2

صفحات  55- 59

تاریخ انتشار 2016-11-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021