سا خت و هنجاریابی آزمون تشخیصی سبک های مقابله ای A,B,C,D دانش آموزان پایه چهارم و پنجم دبستان در خصوص مدیریت کلاس درس

نویسندگان

  • بهروز کریمی پیام نور
  • علی محمد رضایی دانشگاه سمنان
  • فرهنگ رحمتی ندارد

چکیده

جستجوی کلمه کلیدی


برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

هدف پژوهش حاضر ساخت و بررسی پایایی و روایی آزمون تشخیصی املا برای دانش آموزان پایه چهارم دبستان است. به همین منظور، ابتدا بر اساس کتاب بخوانیم دبستان آزمون املا که دارای دو  بخش جمله و واژگان است، طراحی شد. سپس از بین تمام دانش آموزان پایه چهارم دبستان استان کرمانشاه که در سال 92-1391 مشغول به تحصیل بوده اند. تعداد 34 نفر از دانش آموزان عادی و 33 نفر از دانش آموزان پایه چهارم که دارای اختلال ام...

هدف پژوهش حاضر ساخت و بررسی پایایی و روایی آزمون تشخیصی املا برای دانش آموزان پایه چهارم دبستان است. به همین منظور، ابتدا بر اساس کتاب بخوانیم دبستان آزمون املا که دارای دو  بخش جمله و واژگان است، طراحی شد. سپس از بین تمام دانش آموزان پایه چهارم دبستان استان کرمانشاه که در سال 92-1391 مشغول به تحصیل بوده اند. تعداد 34 نفر از دانش آموزان عادی و 33 نفر از دانش آموزان پایه چهارم که دارای اختلال ام...

هدف پژوهش حاضر ساخت و بررسی پایایی و روایی آزمون تشخیصی املا برای دانش آموزان پایه چهارم دبستان است. به همین منظور، ابتدا بر اساس کتاب بخوانیم دبستان آزمون املا که دارای دو  بخش جمله و واژگان است، طراحی شد. سپس از بین تمام دانش آموزان پایه چهارم دبستان استان کرمانشاه که در سال 92-1391 مشغول به تحصیل بوده اند. تعداد 34 نفر از دانش آموزان عادی و 33 نفر از دانش آموزان پایه چهارم که دارای اختلال ام...

هدف از این پژوهش ساخت و اعتباریابی آزمون تشخیصی حساب نارسایی برای دانش آموزان پایه پنجم دبستان شهر اصفهان بود. نمونه مورد نظر در این پژوهش 300 نفر از دانش آموزان پایه پنجم دبستان (152 پسر و 148 دختر) بودند که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از نواحی پنج گانه آموزشی شهر اصفهان در سال تحصیلی 86-85 انتخاب شدند. در این پژوهش، کتاب ریاضی پایه پنجم دبستان تحلیل محتوا شد. ضریب کریپندورف مبنی بر...

مقدمه: آزمون تشخیص توانایی های شناختی میکر برای اندازه گیری طیف وسیعی از توانایی های شناختی کودکان، نوجوانان و بزرگسالان به کار می رود. این آزمون براساس الگوی چند عاملی شناخته شده گیلفورد از هوش است. این آزمون دارای 36 خرده آزمون است که هر کدام از آن برای سنجش توانایی خاصی است. آزمون میکر در آمریکا هنجاریابی شده است. در این پژوهش این آزمون بر روی کودکان پایه دوم تا پنجم ابتدایی شهر ایلام هنجاری...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود