سبک مصرف سینما و رابطه آن با سواد سینمایی در بین دانشجویان دانشگاه ایلام

نویسندگان

  • اصغر میرفردی دانشیار بخش جامعه‌شناسی و برنامه‌ریزی اجتماعی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
چکیده مقاله:

سینما و مصرف سینمایی یکی از شاخص‌های مهم مصرف فرهنگی هر جامعه‌ای است. این پژوهش به بررسی سبک مصرف سینما در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ایلام و رابطه‌ی آن با سواد و دانش سینمایی پرداخته است. روش پژوهش پیمایشی و ابزار گردآوری داده‌ها ترکیبی از پرسشنامه‌ی محقق‌ساخته و دیگران ساخته بوده است که اعتبار و پایایی آن به ترتیب از طریق اعتبار صوری و آزمون آلفای کرونباخ صورت گرفته است. جامعه‌ی آماری پژوهش، دانشجویان دانشگاه ایلام بود که از این میان، بر اساس جدول لین نمونه‌ای با حجم 400 نفر محاسبه و برای دسترسی به آنها از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای چندمرحله‌ای متناسب با حجم استفاده شد. نتایج نشانگر همبستگی نسبتاً قوی، مستقیم و معنادار سواد و دانش سینمایی با مصرف سینما بوده است. در مجموع، پژوهش نشان داد که سبک مصرف سینما به تبعیّت از سواد و دانش سینمایی تحوّل می‌پذیرد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

قوم‎گرایی در مصرف و رابطه آن با میهن‎پرستی و گرایشات جهان‎وطنی در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان

قوم‌گرایی مصرف کنندگان به عنوان یکی از عوامل موثر بر تصمیم‌گیری آنها در خرید محصولات داخلی در مقابل محصولات خارجی، موضوع بسیاری از تحقیقات قرار گرفته است. به همین دلیل، این تحقیق با در نظر گرفتن 230 نفر از دانشجویان دانشگاه اصفهان به عنوان نمونه آماری تحقیق، نخست میزان این متغییر در جامعه مورد بررسی، اندازه‌گیری شده، سپس با استفاده از آزمون رگرسیون، رابطه بین قوم‎گرایی در مصرف با میهن‌پرستی و ج...

متن کامل

بررسی رابطه مصرف رسانه و سبک زندگی در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان

در این مقاله چگونگی ارتباط بین استفاده از وسایل ارتباط جمعی و سبک زندگی بررسی و تحلیل شده است. روش پژوهش پیمایشی و جامعه آماری کلیه دانشجویان از تمامی رشته‌های تحصیلی دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی 91 ـ1390 بوده که از این میان نمونه‌ای به حجم 138نفر انتخاب شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد، رابطه مصرف رسانه‌های چاپی با ابعاد مصرف فرهنگی، رفتارهای انحرافی، رفتار سیاسی و دینداری معنادار است. هم...

متن کامل

ذائقۀ مصرف موسیقی بین دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه ایلام

این پژوهش با هدف مطالعه ذائقۀ مصرف موسیقی بین دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه ایلام بر اساس پارادایم کیفی و به روش تحلیل تماتیک انجام گرفته است. از مصاحبه نیمه‌ساخت‌یافته برای گردآوری داده‌ها و از مدل براون و کلارک (۲۰۰۶) برای تحلیل استفاده شده است. جامعه هدف شامل کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده علوم انسانی دانشگاه ایلام به تعداد ۲۵ نفر و محدوده زمانی و مکانی پژوهش ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۷ در د...

متن کامل

بررسی عوامل مؤثر برگرایش به مصرف غذای سالم در بین دانشجویان (دانشگاه ایلام و دانشگاه علوم پزشکی ایلام)

مقدمه: مطالعه حاضر در قالب یک طرح پیمایشی با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر مصرف غذای سالم در بین دانشجویان دانشگاه‌های ایلام انجام شد. روش‌ها: جامعه آماری دانشجویان دانشگاه ایلام و دانشگاه علوم پزشکی ایلام بودند که نمونه‌ای به حجم (n=170) نفر از آنان برای پاسخگویی با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شد. به منظور سنجش پایایی متغیرهای آن از تحلیل عامل تأییدی (CFA) استفاده شد و با...

متن کامل

قوم‎گرایی در مصرف و رابطه آن با میهن‎پرستی و گرایشات جهان‎وطنی در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان

قوم گرایی مصرف کنندگان به عنوان یکی از عوامل موثر بر تصمیم گیری آنها در خرید محصولات داخلی در مقابل محصولات خارجی، موضوع بسیاری از تحقیقات قرار گرفته است. به همین دلیل، این تحقیق با در نظر گرفتن 230 نفر از دانشجویان دانشگاه اصفهان به عنوان نمونه آماری تحقیق، نخست میزان این متغییر در جامعه مورد بررسی، اندازه گیری شده، سپس با استفاده از آزمون رگرسیون، رابطه بین قوم‎گرایی در مصرف با میهن پرستی و ج...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 14  شماره 2

صفحات  1- 32

تاریخ انتشار 2020-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023