سخن سردبیر: بهنجاری و نابهنجاری در دوره کودکی

ثبت نشده
چکیده

این مقاله فاقد چکیده می​باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

سخن سردبیر: علم نافع

نفع و نفع‏طلبی از ویژگی های انسان است؛ زیرا وی موجودی نیازمند است و برای رفع نیازهای خود باید بکوشد. رفع نیاز به نوعی ایجاد شعف و لذت می کند و عدم توجه به رفع آن او را ناراحت و مکدر می سازد. از این رو آنچه به شادی و شعف در زندگی انسان بینجامد در اغلب موارد مفید و بر عکس آنچه او را ناخوش آید غیرمفید تلقی می شود. نیازهای اولیه و ذاتی انسان مشخص است اما وقتی از آن فراتر می رود و یا رفع نیاز با تنو...

متن کامل

شناسنامه و سخن سردبیر

فرهنگ در دانشگاه اسلامی 26/ سال هشتم، شماره اول / بهار 1397 Culture in TheIslamic University, 2018 (Spring) 26 , Vol. 8, No.1   سخن فصل   گفته می‌شود که نسل جوان امروز برای اینکه در ماراتن تحصیلات (ابتدایی، متوسطه، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری)، کار و سرمایه (شاغل شدن، رضایتمندی از کار و شغل و احساس وابستگی به آن، مکفی نبودن درآمد به گونه‌ ای که قدرت خرید فرد و هزینه‌های معیشتی و خانواد...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 3  شماره None

صفحات  1- 2

تاریخ انتشار 2017-03

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022