سرمایه گذاری در آموزش‌ و پرورش و تأثیر آن بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه برگزیده

نویسندگان

  • حسین نژاد, حسین دانشگاه فردوسی مشهد
  • قزلباش, اعظم دانشگاه فردوسی مشهد
  • هوشمند, محمود دانشگاه فردوسی مشهد
چکیده مقاله:

تاریخ دریافت: 29/11/1392 تاریخ پذیرش: 23/04/1393 چکیده: سرمایه­گذاری در آموزش‌وپرورش یک عامل کلیدی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی است. تأمین سرمایه انسانی مستلزم انجام فعالیت­های آموزشی است. سرمایه­گذاری آموزشی از یک‌سو قابلیت­های نیروی انسانی را ارتقاء می­بخشد و از سوی دیگر، نیروی کار را برای استفاده بهتر از فناوری جدید تولید مهیا می­سازد و به‌این‌ترتیب راه رشد و توسعه­ی اقتصادی را برای کشورها هموار می­کند.  در این مطالعه به بررسی اثر سرمایه­گذاری در آموزش‌وپرورش بر رشد اقتصادی کشورهای در­حال­توسعه منتخب (ایران، بلغارستان، پرو، رومانی، تایلند، ترکیه، تونس، مالزی، آرژانتین، برزیل، شیلی، مکزیک) با استفاده از داده­های تلفیقی (پانل دیتا) طی دوره 2010-1998 پرداخته شده است. نتایج مطالعه بیانگر اثر مثبت و معنی­دار سرمایه‌گذاری در آموزش‌وپرورش بر رشد اقتصادی کشورهای درحال­توسعه منتخب است. همچنین پایین بودن هزینه­های آموزشی و درنتیجه نادیده گرفتن تأثیر آموزش و تربیت نیروی انسانی ماهر، از مهم‌ترین عوامل پایین بودن سطح رشد اقتصادی در کشورهای درحال‌توسعه است. بنابراین شایسته است که با توجه به جمعیت روزافزون جوان در کشورهای درحال­توسعه از یک‌سو و نیاز مبرم این کشورها به رشد و افزایش تولید از سوی دیگر، توجه جدی به ارتقاء سطح و کیفیت آموزش از طریق افزایش هزینه­های آموزشی صورت گیرد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

سرمایه گذاری در آموزش و پرورش و تأثیر آن بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه برگزیده

تاریخ دریافت: 29/11/1392 تاریخ پذیرش: 23/04/1393 چکیده: سرمایه­گذاری در آموزش وپرورش یک عامل کلیدی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی است. تأمین سرمایه انسانی مستلزم انجام فعالیت­های آموزشی است. سرمایه­گذاری آموزشی از یک سو قابلیت­های نیروی انسانی را ارتقاء می­بخشد و از سوی دیگر، نیروی کار را برای استفاده بهتر از فناوری جدید تولید مهیا می­سازد و به این ترتیب راه رشد و توسعه­ی اقتصادی را برای کشورها ...

متن کامل

سرمایه گذاری در آموزش و پرورش و تأثیر آن بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه برگزیده (دارندگان درآمد متوسط به بالا)

امروزه کشورها به دنبال ارتقاء کیفیت نیروی انسانی خود می باشند؛ زیرا معتقدند که تولید بیشتر وابسته به نیروی کار با صلاحیت است. در این میان آموزش و پرورش معرف مهم ترین نوع سرمایه گذاری انسانی بوده که با ارتقای مهارت ها به دانش و توان فنی می تواند زمینه نگرش عمیق تری به ارتقاء تولید باشد. بیشتر اقتصاددانان معتقد هستند که در حقیقت کمبود سرمایه گذاری در سرمایه های انسانی عامل اصلی نازل بودن سطح رشد ...

15 صفحه اول

بررسی تأثیر پس انداز بر سرمایه گذاری در کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته

در ادبیات اقتصادی و به ویژه اقتصاد بین الملل، معمای فلدشتاین و هوری­اوکا که به اختصار معمای f-h نامیده می شود، از اهمیت خاصی برخوردار است. طبق معمای f-h، در کشورهای با تحرک بین المللی بالای سرمایه بین نرخ سرمایه گذاری و نرخ پس انداز داخلی ارتباط مثبت و ضعیف برقرار است. برای بررسی این معما، تأثیر آستانه ای نرخ پس انداز بر سرمایه گذاری کشورهای منتخب توسعه یافته و درحال توسعه طی دوره زمانی 2012-19...

متن کامل

توسعه مالی سرمایه گذاری و رشد اقتصادی

چکیده هدف در این مقاله بررسی اثر سرکوب مالی وتوسعه مالی بر سرمایه‏گذاری و نرخ رشد اقتصاد می‎باشد. ابتدا نظریات کلاسیک‏ها، ساختارگرایان مالی، ساختارگرایان جدید و نظریه کینزی را توضیح داده، سپس برای آزمون فرضیه‎های مربوط به تخمین الگوی رگرسیونی، ابتدا پایایی متغیرها را با آزمون ریشه واحد بررسی می‎کنیم و پس از آن با روش یوهانسو- یوسیلوس یک بردار رابطه تعادلی بلندمدت برای اقتصاد ایران و بعد با استف...

متن کامل

مقایسه تاثیر تحقیق و توسعه فناوری نانو بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته

دانش و تکنولوژی مهم‌ترین نیروی ارتقاء توسعه اقتصادی و اجتماعی است. با روند جهانی شدن اقتصاد، دانش و تکنولوژی، تشدید کننده تقاضا برای استعدادها، منابع فیزیکی، انتقال تکنولوژی و سرمایه‌گذاری در جهان است. در این راستا، نه تنها صنایع با فناوری پیشرفته موتور رشد اقتصادی جهان خواهند بود، بلکه، این صنایع امتیاز مهمی در راستای باقی ماندن کشورها در بازار رقابتی جهان هستند. از این رو، سطح صنایع با فناوری...

متن کامل

ترکیب مالیاتی و رشد اقتصادی در کشورهای درحال توسعه

چکیده هدف این مقاله بررسی ارتباط بین تغییر ترکیب مالیاتی و رشد بلندمدت با استفاده از داده های 37 کشور درحال توسعه آسیایی و آفریقایی شامل ایران، طی دورۀ 2012-1972 است. بدین منظور، اثر تغییر در اجزاء تشکیل دهندۀ درآمدهای مالیاتی بر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه با استفاده از روش میانگین گروهی تلفیقی مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که حرکت از سمت مالیات های بر مصرف و دا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 6  شماره 1

صفحات  0- 0

تاریخ انتشار 2014-04

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023