سرمقاله ابزارهای کهنه ، پروازهای بلند

نویسنده

  • دکتر علی رضائیان
چکیده

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی بین زبانی ابزارهای موضعگیری بینافردی در سرمقاله های روزنامه های انگلیسی و فارسی

به رغم توجه روزافزون نسبت به الگوهای موضع گیری بینافردی در انواع متون، تاکنون تلاش های اندکی در زمینه ی بررسی این گونه ابزارهای ارزیابی زبانی در گفتمان مطبوعاتی انگلیسی و فارسی و به ویژه در رابطه با متونی با موضوع واحد صورت گرفته است. هدف تحقیق حاضر یافتن شیوه های متقاعد کننده ی فراخوانی یا منحصر کنندگی دیدگاه های متناوب در روزنامه های برگزیده ی انگلیسی و فارسی بود. بدین منظور، 216 سرمقاله برگر...

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 29 و 30  شماره 0

صفحات  -

تاریخ انتشار 1995-06-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021