× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

سرم شناسی سرطان

نویسنده

  • میردامادی,

چکیده

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

زمینه و هدف: آدیپونکتین یکی از آدیپوکین های ترشح شده از بافت چربی است که ویژگی های ضد التهاب، ضد چاقی و ضد دیابت دارد. بررسی های زیادی به ارتباط سطح آدیپونکتین سرم و سرطان های مختلف پرداخته است. هدف مطالعه ی حاضر مروری بر شواهد موجود در مورد ارتباط هورمون آدیپونکتین و سرطان می باشد. روش بررسی: در این مطالعه ی مروری، مقالات با طراحی مورد شاهدی، مقطعی و آینده نگر و با استفاده از موتور جستجوی Pub...

  زمینه: سرطان پستان یک مسأله مهم همه­گیر شناختی با گسترش جهانی و شایع­ترین سرطان در بین زنان است . آمار حاکی از افزایش مداوم شیوع سرطان پستان از اواسط دهه1320 است.   هدف: مطالعه به منظور بررسی همه­گیر شناختی سرطان پستان در تبریز انجام شد.   مواد و روش­ها: در این مطالعه همه­گیر شناختی پرونده بیمارستانی و آسیب­شناسی تمام بیماران مراجعه­کننده به بیمارستان­های تبریز از اول فروردین 1385 تا آخر شهری...

زمینه و هدف: سرطان مری یکی از ده سرطان شایع در سطح جهان است. استان گلستان در کمربند سرطان مری جهان قرار دارد و این کمربند نیز بر کمربند نهشته های لسی جهان منطبق است، لذا احتمال می رود که ارتباط تنگاتنگی بین نهشته های لسی و بروز برخی از بیماری های اندومیک مانند سرطان مری وجود داشته باشد. در سطح استان گلستان نهشته های لسی از شرق به غرب گسترش دارند، لذا نهشته های لسی به عنوان یکی از عوامل خطرزا در...