× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

سرواپیدمیولوژی واریسلا زوستر ویروس دربیماران مراجعه کننده به بیمارستان رسول اکرم(ص)

نویسندگان

  • رضایی, امید دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده

چکیده : زمینه و هدف : ویروس واریسلا زوستر عامل یک بیماری خفیف در کودکان است، اگر چه در بالغین و بزرگسالان بیماری می تواند به صورت جدی همراه با ابتلاء احشاء مانند پنومونی و هپاتیت بروز نماید. در این مطالعه سطح سرمی آنتی بادی IgG ضد واریسلا در بزرگسالان جوان (40-20 سال) تعیین گردید. سابقه ابتلا به آبله مرغان با نتایج تست برای تعیین قابل اعتماد بودن ارتباط سابقه ابتلا و ایمن بودن در این جمعیت مقایسه شد (شامل حساسیت، ویژگی، ارزش اخباری مثبت و ارزش اخباری منفی). روش بررسی: یک مطالعه مقطعی بر روی 400 فرد بزرگسال انجام شد. با روش ELISAمیزان تیتر آنتی بادی IgG ضد واریسلا زوستر مورد سنجش قرار گرفت. مقایسه آماری نتایج با تست کای دو (X2) انجام شد. یافته ها : 400 فرد بزرگسال 40- 20 ساله مورد آزمایش قرار گرفتند. 313 نفر (25/78%) تیتر آنتی بادی مثبت داشتند. مثبت بودن تیتر آنتی بادی در زنان به طور معنی داری بیشتر از مردان بوده است )048/0(p=، اما در گروه‌های سنی تفاوت در تیتر آنتی بادی از نظر آماری معنی دار نبوده است )82/0(p=. حساسیت و ارزش اخباری مثبت سابقه ابتلا به آبله مرغان برای حضور آنتی بادی در سرم به ترتیب 89 و 95 درصد بوده است. نتیجه گیری: این نتایج نشان می دهد که تعداد قابل توجهی از افراد بالغ مستعد ابتلا به آبله مرغان می باشند و غربالگری و مطالعات وسیع در مورد ضرورت تجویز واکسن در دوران کودکی مورد نیاز است. کلید واژه ها: واریسلا زوستر ویروس، آبله مرغان، سرواپیدمیولوژی، ایران وصول مقاله :28/12/89 اصلاحیه نهایی:19/07/90 پذیرش مقاله:12/09/90

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

  Background and Aim: Varicella is a common, highly contagious disease. It is usually benign, but has potentially serious complications especially in the infants, adults, pregnant women and immunodeficient patients. This study was planned to evaluate the protective antibody against Varicella zoster virus infection (VZV) in children that had referred to Hazrat-e- Rasool Akram Hospital.   Materia...

زمینه وهدف: آبله مرغان بیماری مسری شایعی است که معمولاً خوش خیم می باشد، ولیکن ممکن است عوارض جدی و خطیر به خصوص در شیرخواران، بزرگسالان، خانم های حامله و افراد با ضعف سیستم ایمنی را به همراه داشته باشد. مطالعه موجود با هدف بررسی آنتی بادی حمایتی بر علیه آبله مرغان در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان رسول اکرم(ص) انجام گرفته است.روش بررسی: در این مطالعه مقطعی عفونت آبله مرغانی با اندازه گیری igg...

ABSTRACT This study is done to evaluate the outcome of congenital Glaucoma treatment in Rasool-Akram hospital between 1991 and 1998. In this Retrospective study, Result’s of surgical and or Medical treatment in 71 eyes of 38 patients was evaluated and intraocular pressure. Between First and last examination was determined. An IOP Below 21mmHg was considered a success. In 5 eyes(7%) IOP w...

OBJECTIVE: In order to determine demographic characteristics and to estimate the prevalence of various rheumatic diseases encountered in rheumatology clinic in Tehran, this survey was conducted. METHODS: This study was carry out at Hazzrat-e Rasool university hospital, the major teaching hospital of Iran university of medical sciences and health services. The study population consisted of 3856 ...

   Background & Aim: Hepatitis A(HA) infection has different epidemiologic and clinical patterns, depending on the level of endemicity in a given geographic area. Iran is considered an endemic region for this infection therefore, we decided to assess the seroprevalence of HAV(Hepatitis A Virus) in children referred to Rasoul Akram Hospital. Patients & Method: This descriptive cross-sectional st...