سلول‌های بنیادین پالپ دندان‌های شیری انسان، تاریخچه و انواع روش‌های استخراج سلول

نویسندگان

  • جباری, فرزانه دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران
  • یاوری, کمال سازمان انرژی اتمی ایران
چکیده

  Background and Aims: In the last decade, several studies have reported the isolation of stem cell population from different dental sources, while their mesenchymal nature is still controversial. The aim of this study was to introduce the isolating methods for stem cells from human dental pulp and to determine their mesenchymal nature before differentiation.   Material and methods: One of the best sources for stem cell is dental pulp tissue. Dental Pulp Stem Cells (DPSCs) would be the most convenient source of stem cells because teeth were easy to retrieve and removed throughout life. Pulp is a specialized connective tissue including blood and lymph vessels, nerves, and the interstitial fluid. DPSCs can be found within the ‘‘cell rich zone’’ of pulp. DPSCs have been isolated for the first time in 2000 by Gronthos these cells exhibited a differentiation potential for odontoblastic, adipogenic and neural cytotypes. Gronthos isolated stem cells in 2 different methods: The enzymatic digestion method and the second was out growth, these cells could be cryopreserved in liquid nitrogen. It has also been shown that human DPSCs can be used for complex structures such as pulp or woven bone formation in vivo.   Conclusion: DPSCs originate from the cranial neural crest and have neural characteristics such as the expression of neurotrophins. Therefore, DPSCs may represent a promising source in cell therapy for neurological disorders. Characterization of these cells and determination of their potentialities in terms of specificity of regenerative response will form the foundation for development of new clinical treatment modalities, whether involving directed recruitment of the cells and seeding of stem cells at sites of injury for regeneration or use of the stem cells with appropriate scaffolds for tissue engineering solutions. Such approaches will provide an innovative and novel biologically based on new generation of clinical treatments for dental disease.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

سلول های بنیادین پالپ دندان های شیری انسان، تاریخچه و انواع روش های استخراج سلول

زمینه و هدف: در دهه گذشته مطالعات فراوانی استخراج جمعیت های سلول بنیادین را از منابع گوناگون دندانی گزارش کرده اند، در حالیکه هنوز ماهیت مزانشیمی آن ها مورد بحث است. هدف از این مطالعه معرفی انواع روش های جداسازی سلول از پالپ دندان برای تعیین ماهیت مزانشیمی آن ها قبل از تمایزشان بود.   روش بررسی: یکی از بهترین منابع برای سلول های بنیادین، بافت پالپ دندان است. سلول های بنیادین بافت پالپ دندان منا...

متن کامل

استخراج سلولهای بنیادین از بافت پالپ دندانهای شیری انسان و نشاندارسازی آنهابا تکنسیم 99m

خلاصه:   سابقه و هدف : سلول­های پالپ دندان شیری انسان توانایی تکثیر و تمایز بالایی از خود نشان می دهند و می توان با تمایز این سلولها به سلول های شبه ادنتوبلاست و استئوبلاست به بازسازی ساختمان از دست رفته دندان کمک کرد. برای ردیابی سلول ها نیز میتوان از روش های مختلفی استفاده کرد.   مواد و روش‌ها: در این مطالعه آزمایشگاهی که با رعایت تمامی مسائل اخلاقی انجام یافته است، نمونه های دندانی از دندانه...

متن کامل

استخراج سلولهای بنیادین از بافت پالپ دندانهای شیری انسان و نشاندارسازی آنهابا تکنسیم ۹۹m

خلاصه:   سابقه و هدف : سلول­های پالپ دندان شیری انسان توانایی تکثیر و تمایز بالایی از خود نشان می دهند و می توان با تمایز این سلولها به سلول های شبه ادنتوبلاست و استئوبلاست به بازسازی ساختمان از دست رفته دندان کمک کرد. برای ردیابی سلول ها نیز میتوان از روش های مختلفی استفاده کرد.   مواد و روش ها: در این مطالعه آزمایشگاهی که با رعایت تمامی مسائل اخلاقی انجام یافته است، نمونه های دندانی از دندانه...

متن کامل

بررسی بافت شناختی پالپ بعد از پالپوتومی دندان‌های شیری با هیپوکلریت سدیم و فرموکروزول

Background and Aims: Formocresol is one of the most common pulpotomy medicaments for primary teeth. Because of its systemic and local side effects, it may be essential to use another material instead of formocresol. The aim of this study was to evaluate the histopothalogy of pulp after pulpotomy teeth with sodium hypochlorite and formocresol.Materials and Methods: In this randomized clinical tr...

متن کامل

ایزولاسیون و شناسایی سلول‌های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت پالپ و فولیکول دندان مولر سوم انسان

Background and Aims: In the last decade, several studies have reported the isolation of stem cell population from different dental sources, while their mesenchymal nature is still controversial. The aim of this study was to isolate stem cells from mature human dental pulp and follicle and to determine their mesenchymal nature before differentiation based on the ISCT (International Society for C...

متن کامل

بررسی میزان بیان mrna انواع نوروتروفین ها در سلول های بنیادی پالپ دندان انسان

سلول های بنیادی پالپ دندان شیری (shed) به عنوان یک جمعیت نو از سلول های بنیادی شناخته شده است که قادرند به انواعی از سلول ها شامل سلول های عصبی تبدیل شوند. سلول های بنیادی پالپ دندان از تاج عصبی منشا می-گیرند و ویژگی های نورونی شامل تولید فاکتورهای نوروتروفیک از قبیل ngf(nerve growth factor)،bdnf (brain derived neurotrophic factor) ، nt3 (neurotrophin 3) و nt4(neurotrophin 4) را دارا می باشند. ...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 27  شماره None

صفحات  184- 189

تاریخ انتشار 2014-10

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021