سمیت حاد و اثرات زیرکشندگی اسانس روغنی عصاره‌گیری شده از Piper nigrum و Artemisia khorassanica روی Trogoderma granarium (Col.: Dermestidae)

نویسندگان

  • سهراب ایمانی گروه حشره شناسی، دانشکده علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، تهران، ایران
  • سیاوش تیرگری گروه حشره شناسی، دانشکده علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، تهران، ایران
  • علیرضا رحیم زاده گروه حشره شناسی، دانشکده علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، تهران، ایران
  • یعقوب فتحی پور گروه حشره شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
چکیده مقاله:

لمبه‌ گندم، Trogoderma granarium Everts (Coleoptera: Dermestidae)، یک آفت جدی غلات از قبیل گندم می‌باشد. در مطالعه‌ی حاضر، اثرات کشندگی و زیرکشندگی اسانس‌های روغنی Piper nigrum L. و Artemisia khorassanica Podl. برعلیه لاروهای سن اول T. granarium بررسی شد. برای مطالعه‌ی اثرات زیرکشندگی، لاروهای سن اول در معرض غلظت LC30 هر اسانس قرار گرفتند و پارامترهای حشرات زنده مانده بررسی شد. Artemisia khorassanica (LC50: 39.88 μl/liter air) سمیت تنفسی بالاتری برای T. granarium در مقایسه با P. nigrum (LC50: 71.46 μl/liter air) داشت. به‌علاوه، اثرات کشندگی A. khorassanica (LT50: 13.51 h) سریع‌تر از P. nigrum (LT50: 15.75 h) بود. تفاوت‌های معنی‌داری در دوره‌های لاروی و شفیرگی در تیمارهای اسانس در مقایسه با کنترل مشاهده شد. به‌علاوه، در معرض قرارگیری با غلظت زیرکشنده اسانس‌های تست شده به‌طور معنی‌داری بقای مراحل نابالغ، طول دوره‌ی بالغین و زادآوری را کاهش داد. نرخ خالص تولیدمثلی (R0)، نرخ ذاتی افزایش جمعیت (r) و نرخ متناهی افزایش جمعیت (λ) به‌طور معنی‌داری توسط اسانس‌های تست شده تحت تأثیر قرار گرفتو کمترین آن‌ها در حشرات در معرض با A. khorassanica مشاهده شد. مطابق با یافته‌های ما، هردوی اسانس‌های تست شده، مخصوصاً A. khorassanica، برای کنترل مؤثر T. granarium در انبارها مفید هستند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی کاربرد امواج مایکروویو روی مراحل زیستی لمبه گندم Trogoderma granarium Everts (Col.:Dermestidae)

لمبه گندم (Trogoderma granarium Everts (Col.,Dermestidae یکی از آفات مهم محصولات انباری است. در این تحقیق، امکان استفاده از امواج مایکروویو در توان­ ها و زمان­ های معین برای کنترل این حشره مورد بررسی قرار گرفت. مراحل مختلف زیستی آفت تحت تابش امواج مایکروویو با فرکانس 2450 مگاهرتز در توان­ های 300، 400 و500 وات با زمان ­های 3 و 4 دقیقه قرار گرفتند. آزمایش ­ها در 3 تکرار در انکوباتور با دمای 1±35...

متن کامل

اثرات سمیت تنفسی و دور کنندگی اسانس سه گونه گیاهی بر لمبه گندم trogoderma granarium (everts) (col.: dermestidae)

لمبه گندم trogoderma granarium (everts) یکی از مهم ترین آفات در محصولات انباری است و به عنوان یکی از صد آفت مهاجم جهانی به شمار می آید. این حشره به ترکیبات تنفسی مرسوم از جمله متیل بروماید و فسفین مقاوم شده است. اسانس های گیاهی به دلیل سازگاری بیشتر با محیط زیست می تواند جایگزین مناسبی برای ترکیبات تنفسی در کنترل آفات انباری باشد. در این پژوهش خاصیت حشره¬کشی اسانس گیاهان پونه mentha pulegium (l...

15 صفحه اول

بررسی سمیت تنفسی و دوام اسانس اکالیپتوس، گردو و پونه روی حشرات کامل سوسک لمبه گندم Trogoderma granarium (Evert.) (Coleoptera; Dermestidae)

لمبه گندم Trogoderma granarium (Everts) یکی از مهم ترین آفات در محصولات انباری است و به عنوان یکی از صد آفت مهاجم جهانی به شمار می آید. این حشره به ترکیبات تنفسی مرسوم از جمله متیل بروماید و فسفین مقاوم شده است. اسانس های گیاهی به دلیل سازگاری بیشتر با محیط زیست می تواند جایگزین مناسبی برای ترکیبات تنفسی در کنترل آفات انباری باشد. در این مطالعه سمیت تنفسی اسانس برگ پونه Mentha pulegium L.، برگ ...

متن کامل

بررسی سمیت تنفسی و دوام اسانس اکالیپتوس، گردو و پونه روی حشرات کامل سوسک لمبه گندم trogoderma granarium (evert.) (coleoptera; dermestidae)

لمبه گندم trogoderma granarium (everts) یکی از مهم ترین آفات در محصولات انباری است و به عنوان یکی از صد آفت مهاجم جهانی به شمار می آید. این حشره به ترکیبات تنفسی مرسوم از جمله متیل بروماید و فسفین مقاوم شده است. اسانس های گیاهی به دلیل سازگاری بیشتر با محیط زیست می تواند جایگزین مناسبی برای ترکیبات تنفسی در کنترل آفات انباری باشد. در این مطالعه سمیت تنفسی اسانس برگ پونه mentha pulegium l.، برگ ...

متن کامل

تأثیر حشره کشی عصاره های گیاهی اکالیپتوس (eucalyptus globulus) و خرزهره ( nerium oleander) روی لمبه گندم trogoderma granarium (col: dermestidae)

گندم و جو از جمله محصولات انباری راهبردی محسوب شده که مورد حمله آفات انباری مختلف از جمله لمبه گندم قرار می گیرند. پیدایش مقاومت به بعضی از سموم، به ویژه مالاتیون و فسفوتوکسین، در اکثر آفات انباری، استفاده از روشهای مبارزه غیر شیمیائی مانند روشهای کنترل طبیعی، فیزیولوژیکی، بیولوژیکی و میکروبی علیه آفات انباری، توجه بیشتر محققان را جلب کرده است. این تحقیق به بررسی میزان اثر سمیت تنفسی عصاره گیاه...

Alkaloids from Piper nigrum and Piper betle

An investigation, on the roots of Piper nigrum and the aerial parts of Piper betle, has yielded several alkaloids. The dried root sample of Piper nigrum was extracted using various solvents in increasing polarity. The dried aerial part of Piper betle was extracted using the Soxhlet extraction method. The alkaloids isolated were pellitorine(1), (E)-1-[3’,4’(Methylenedioxy)cinnamoyl]piperidine(2)...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 12  شماره 2

صفحات  1- 12

تاریخ انتشار 2020-08-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023