× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

سنتز نانوذرات تنگستات روی و ساخت سوسوزن جهت آشکارسازی پرتوهای گاما

نویسندگان

چکیده

چکیده در این پژوهش، نانوذرات تنگستات روی (ZnWO4) از طریق روش هم‌رسوبی و با استفاده از Na2WO4.2H2O و Zn(NO3)2.6H2O به عنوان مواد اولیه سنتز شد. برای بهینه‌سازی شرایط جهت دستیابی به نانوذراتی با کوچک‌ترین اندازه نانومتری، روش طراحی آزمایش ترکیب مرکزی (CCD) با استفاده از سه متغیر دما، نسبت واکنش‌دهنده‌ها وpH در پنج سطح مورد مطالعه قرار گرفت. نانوذرات سنتز شده به کمک روش‌های میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدان (FE-SEM)، آنالیز پراش پرتو ایکس (XRD)، آنالیز حرارتی افتراقی (TGA-DSC) و آنالیز فوتولومینسانس (Pl) مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد که شرایط بهینه جهت سنتز نانوذرات تنگستات روی با اندازه تقریبی nm 9/6±3/37 به شکل تقریباً کروی به ترتیب دمای ℃ 83، نسبت Na2WO4.2H2O به Zn(NO3)2.6H2O برابر 1/1 و 6 = pH است. نانوذرات تنگستات روی به‌دست آمده، با استفاده از دستگاه پرس هیدرولیک تحت فشار پرس MPa 500 به شکل قرص‌هایی با قطر mm 11 و ضخامت nm 5/1 پرس شدند؛ سپس عملیات تف‌جوشی قرص‌های خام پرس شده به مدت دو ساعت در دمای ℃ 950 تحت اتمسفر هوا انجام شد. جهت بررسی خواص سوسوزنی قرص‌ها از طیف‌سنجی پرتو گاما استفاده شد. نتایج نشان داد که قرص‌های ساخته شده تنها به پرتوهای گامای ساطع شده از منبع Cs137 و منبع Am241 حساسیت شمارشی نشان داده‌ و قادر به آشکارسازی انرژی پرتوهای گامای ساطع شده از این دو منبع نشدند.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

در این مقاله، اثر ابعاد سوسوزن بر شکل تابع پاسخ آشکارسازهای سوسوزن آلی NE102 و NE213 با هندسه استوانه ای مطالعه شده است. طیف تابع پاسخ آشکارسازهای سوسوزن ها با ابعاد مختلف، هنگامی که در معرض تابشهای گامای چشمه های Cs137، Co60 و Na22 قرار گرفتند، با استفاده از کد MCNPX-PHORTACK شبیه سازی و سپس اندازه گیری شد. با استفاده از تابع پاسخ های شبیه سازی و تجربی، میزان تأثیر اندازه سوسوزن بر شکل تابع پا...

در این مقاله، مرحله‌های انتخاب بلور، آماده‌سازی نمونه‌ها و نحوه‌ی ایجاد اتصال‌های شوتکی و اهمی برای ساخت آشکارساز CdZnT یا CZT قابل حمل و با قابلیت کار در دمای اتاق ارایه شده است. ابتدا درصد عناصر و اندازه‌های بلور CdZnTe با کد C4MCNP تعیین و تأثیر آن‌ها بر رفتار الکتریکی و آشکارسازی قطعه بررسی شد. پس از تهیه‌ی بلور، سطح بلور به روش شیمیایی آماده و فعال‌سازی شد. در طرف صاف‌تر سطح بلور، فلز طلا ...

آشکارسازی تشعشع گاما یکی از مهمترین ابزارهای تحقیقاتی در فیزیک هسته ایی می باشد. برای آشکارسازی گاما بر اساس بهره گیری از آشکارساز های حالت جامد دارای عملکردی مشخص است که در آن پرتو با ماده برخورد کرده و به چندین روش مختلف انرژی خود را در ماده حجم فعال آشکارساز تلف می کند که عمده ترین آنها عبارتند از : پدیده فتوالکتریک،پراکندگی کامپتون و تولید جفت یون. تعیین انرژی، محاسبه اکتیویته و طیف نگاری پ...

The ionizing radiations are able to make either a permanent or temporarily damage in the electronic circuits. The temporary effects during irradiation can be used to detect the ionizing radiation. In this study a diode in reverse bias has been used to investigate the effects of ionization radiation on semiconductors. The variation of reverse current of diode has been monitored due to interactio...

Recently, polymeric nanocomposites have been used in dosimetry and detection of gamma rays, but due to their low photon absorption cross section, they exhibit a small sensitivity to gamma rays. In order to overcome this problem, metal oxide particles with a high atomic number are added to the polymer matrix. For this purpose, in this work, tungsten oxide particles (WO3) were distributed in poly...

The purpose of this study is to select the best place for the detector towards shield and the gamma source which have the least flux buildup factor of the photon. In this research, the flux buildup factor of gamma rays was calculated by using of MCNP-4C code for cylindrical sources 137Cs, 60Co, 16N coaxial shields made up of aluminum, iron and lead with a constant thickness 1.55 cm in detec...