سنتز RGO/SiO2 و RGO/SiO2/Fe3O4: بررسی خواص ساختاری، مغناطیسی و عملکرد فوتوکاتالیستی آن در تخریب رنگ متیل نارنجی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله ابتدا اکسیدگرافن کاهش یافته (RGO) به روش هامرز سنتز شد؛ سپس ترکیب دوگانه RGO/SiO2 و در نهایت ترکیب سه گانه RGO/SiO2/Fe3O4 به روش هم‌رسوبی تهیه شدند.خواص مغناطیسی ذرات به وسیلة آنالیز VSM و ریخت‌شناسی نمونه‌ها به وسیلة تصویربرداری میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد بررسی قرار گرفت. ساختار بلوری و ویژگی‌های پیوندی نانوساختارها به ترتیب با استفاده از الگوی پراش پرتوی ایکس و طیف‌سنجی تبدیل فوریه فروسرخ مورد مطالعه قرار گرفت. اندازة نانوذرات اکسیدآهن، اکسیدگرافن کاهش یافته/ اکسیدسیلیکون و اکسیدآهن/ا کسیدگرافن کاهش یافته/ اکسیدسیلیکون به ترتیب 9/11، 44/10 و 17/11 نانومتر به دست آمد. مغناطش اشباع نانوذرات اکسیدآهن و ترکیب سه تایی به ترتیب  emu/g72 و emu/g 2/31 به دست آمد که نشان دهنده این واقعیت است که وقتی سطح نانوذرات اکسیدآهن با مواد غیرمغناطیسی پوشانده شود، مغناطش اشباع کاهش می‌یابد. فعالیت فوتوکاتالیستی کامپوزیت سنتزشده نیز بر پایة میزان تخریب متیل نارنجی (MO) به‌عنوان مدل آلاینده در مجاورت آن و در حضور امواج فرابنفش بررسی شد. کامپوزیت RGO/SiO2/Fe3O4 قابلیت تخریب آلاینده متیل نارنجی با بازده 59/51 درصد، به عنوان یک فوتوکاتالیست مؤثر در حذف متیل نارنجی را دارا بود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه فعالیت فتوکاتالیتیکی TiO2/SiO2 و Pt- TiO2/SiO2 در تخریب رنگ رودامین بی

نانو فتوکاتالیست‌های TiO2/SiO2و Pt- TiO2/SiO2 به روش سل- ژل سنتز شده اند برای بررسی ساختار و ویژگی‌های فتوکاتالیست‌ها از روش‌های .,XRD SEM ,ICP, ,FT-IR و UV-vis استفاده شده است. اندازه ذرات با استفاده از معادله شرر 7nm تعیین شده است. تصویر TEM و نتیجه‌های ICP حضور تیتانیم، سیلسیم و پلاتین را تایید می‌کنند. به منظور بررسی و مقایسه فعالیت فتوکاتالیتیکی TiO2/SiO2 و Pt- TiO2/SiO2 تخریب نوری رنگ رود...

متن کامل

ساخت کامپوزیت فوتوکاتالیستی Fe3O4/SiO2/ZnO با نانوساختار هسته/پوسته/پوسته و مشخصه یابی آن

فوتوکاتالیست مغناطیسی  Fe3O4/SiO2/ZnO  به روش سل- ژل سنتز شد. بدین منظور، در مرحله اول ذرات  Fe3O4به عنوان هسته‌ مغناطیسی این کامپوزیت و با به کارگیری از روش احیای کربن تهیه گردید. در مرحله دوم، پوشش­دهی پوسته SiO2با استفاده از پیش ماده تترا اتیل اورتو سیلیکات (TEOS) انجام شد. در پایان پوسته اکسید روی  با استفاده از پیش ماده نیترات روی هیدراته بر روی کامپوزیت Fe3O4/SiO2 قرار گرفت. نانوساختارهای...

متن کامل

سنتز نانوکامپوزیت‌های Fe3O4/SiO2/TiO2-Ag با ساختار هسته-پوسته و بررسی خواص مغناطیسی آن‌ها

در این پژوهش نانوکامپوزیت‌های  Fe3O4/SiO2/TiO2-Agبا ساختار هسته- پوسته در چند مرحله تهیه شدند. ابتدا ذرات اکسید آهن به روش احیای کربن سنتز شدند. سپس کامپوزیت Fe3O4/SiO2 با استفاده از پیش ماده تترااتیل اورتوسیلیکات (TEOS) از طریق فرآیند سل-ژل سنتز شد. در ادامه لایه TiO2 با استفاده از پیش ماده تترابوتیل اورتوتیتانات (TBOT) به طور مستقیم بر روی سیلیکا پوشش داده شد و در نهایت ذرات نقره با استفاده ا...

متن کامل

سنتز و مشخصه‌یابی پودر کامپوزیتی SrFe12O19/SiO2/TiO2 با نانوساختار هسته/پوسته/پوسته

در این تحقیق، پوشش‌‌دهی ذرات فوتوکاتالیستی تیتانیا بر روی کامپوزیت مغناطیسی SrFe12O19/SiO2 با موفقیت به روش سل- ژل انجام پذیرفت. بدین منظور، ابتدا ذرات هگزا فریت استرانسیم به عنوان هسته مغناطیسی سخت در این کامپوزیت، به روش هم‌رسوبی با استفاده از نسبت‌‌های مولی Fe3+/Sr2+، 11 و 12 و سپس انجام کلسیناسیون در دماهای مختلف تهیه گردید. دیده شد که ذرات تک‌فاز بلور هگزا فریت استرانسیم با بهره‌گیری از نس...

متن کامل

بررسی فعالیت فتوکاتالیتیکی TiO2/SiO2 و V2O5/ TiO2/SiO2 در تخریب منو و دی کلروبنزن

نانو فتوکاتالیست‌های TiO2/SiO2 و V2O5/ TiO2/SiO2 به روش سل- ژل تهیه شده‌اند.,XRD SEM ,FT-IR و UV-Vis برای بررسی ساختار و ویژگی‌های فتوکاتالیست‌ها استفاده شده‌اند. اندازه ذرات با استفاده از معادله شرر 7nm به دست آمده است. نتایج XRD و FT-IR حضور V2O5، TiO2 و SiO2 را تایید می‌کنند. به منظور بررسی و مقایسه فعالیت فتوکاتالیستی TiO2/SiO2 و V2O5/ TiO2/SiO2 تخریب نوری منو و دی کلرو بنزن در محیط آبی تحت...

متن کامل

تاثیر افزودن نانو‌کامپوزیت CNT/Ag به مزوپور TiO2 و بررسی خواص فوتوکاتالیستی جهت تخریب متیل اورانژ

در تحقیق حاضر علاوه بر ساخت مزوپور TiO۲  با سطح ویژه بالا، تاثیر افزودن نانو تیوب کربنی به تنهایی و به همراه ذرات نقره فلزی به صورت غیر­مستقیم بر روی هدایت الکتریکی مزوپور TiO۲ مورد بررسی قرار گرفت. هدف بررسی خاصیت فوتوکاتالیستی مزوپور TiO۲ با افزودن نقره و نانو تیوب کربنی است. سنتز مزوپور TiO۲ به روش سل ژل با پیش­سازه تیتانیم ایزوپروپوکساید و P۱۲۳ انجام گرفت. سپس سطح نانو تیوب کربن با اسید نیت...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 3  شماره 2

صفحات  27- 34

تاریخ انتشار 2020-08-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021