سنجش تشخیصی شناختی آزمون خواندن و درک مفاهیم برای بازخورد تشخیصی تکوینی

نویسندگان

چکیده

یکی از موضوعات حائز اهمیت در سنجش تشخیصی شناختی فقدان مطالعاتی در زمینه ساخت آزمونهای تشخیصی به منظور پیشبرد اهداف تشخیصی شناختی است. طی سالهای اخیر محققین تلاش کرده اند تا نتایج آزمون را به صورت کاربردی تر برای دانشجو و معلمان فراهم کنند و نتایج را فراتر از نمره میانگین ارائه دهند تا دانشجو بتواند به وضعیت درسی خود بهبود بخشند. به همین منظور این مطالعه به تدوین یک آزمون خواندن و درک مفاهیم بر اساس چهارچوب شناختی پرداخته است. ابتدا مهارتهای لازم برای پاسخ دهی به هر سوال شناسایی و سپس یک ماتریس کیو برای شناسایی رابطه بین هر سوال و مهارتهای مورد نیاز ساخته شده است. درنهایت این آزمون برای تشخیص نقاط قوت و ضعف ۱۹۸۶ دانشجو دانشگاه تهران برگزار شد و از مدل فیوژن برای بدست آوردن گزارش خرد نیمرخ تسلط آزمودنی در مهارت استفاده شد. نتایج بدست آمده می تواند برای بازخورد تشخیصی تکوینی دانشجوها مفید واقع شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی سوگیری در سوالات درک مطلب آزمون مقطع دکترای رشته زبان انگلیسی تحت سنجش تشخیصی شناختی

در چند دهه اخیر، بررسی سطح توانایی در آزمون های سرنوشت ساز از دیدگاه سنجش تشخیصی شناختی مورد توجه محققان ارزشیابی و سنجش و اندازه گیری قرار گرفته است. در این راستا، مدل های تشخیصی شناختی میزان تسلط و عدم تسلط آزمودنی ها را با خصیصه های چندگانه مورد بررسی قرار می دهد. بدین منظور، هدف تحقیق حاضر بررسی کنش افتراقی سوال و کنش افتراقی خصیصه در آزمون ورودی زبان عمومی مقطع دکترای زبان انگلیسی می باشد....

متن کامل

ساخت آزمون تشخیصی خواندن و درک مطلب جهت دانش‏آموزان دوره‏ی ابتدایی

این پژوهش با هدف ساخت، و بررسی روائی و پایائی آزمون تشخیصی خواندن و درک مطلب برای دانش‏آموزان کلاس‏های سوم و چهارم ابتدایی شهر شیراز انجام شد.به این منظور 1200 دانش‏آموز از کلاس‏های سوم، چهارم و پنجم به روش نمونه‏گیری خوشه‏ای انتخاب شده بودند، آزمون تشخیصی سطح خواندن و درک مطلب در دو بعد خواندن و درک مطلب با 11 خرده‏آزمون که شامل سلیس‏خوانی، توسعه واژگان، آگاهی واج‏شناختی ایده اصلی متن، ارجاعات...

متن کامل

ساخت آزمون مهارت خوانداری برای دانش‌آموزان پایه‌ی ششم ابتدایی با استفاده از الگوی سنجش شناختی تشخیصی

پژوهش حاضر با هدف ساخت و رواسازی آزمون خواندن با استفاده از سنجش شناختی تشخیصی انجام شد. به این منظور ابتدا با دسته‌بندی خصیصه‌های مرتبط با خواندن در تحقیقات و اسناد ملی و بین‌المللی، مهم‌ترین خصیصه‌های خواندن مشخص شد. پس از آن با استفاده از نظر متخصصان زبان و ادبیات فارسی و معلمان ابتدایی آزمون اولیه طراحی شد. پس از اجرای مقدماتی و تحلیل‌های اولیه و حذف سؤال‌های نامناسب در نهایت آزمون نهایی با...

متن کامل

طراحی و معیاریابی آزمون تشخیصی خواندن

هدف: مقاله حاضر گزارشی از چگونگی طراحی، ساخت و محتوای آزمون تشخیص نارساخوانی است. جمعیت هدف این آزمون کودکان فارسی زبانی هستند که قادر به یادگیری خواندن نیستند و چه بسا نارساخوان باشند. این آزمون تشخیصی اولین آزمون خواندن معیار برای کودکان فارسی زبان است. روش بررسی: روش پژوهش حاضر مقطعی و توصیفی-تحلیلی و چارچوب نظری آن بر مبنای دو آزمون خواندن معتبر انگلیسی به نام های «تحلیل مشکلات خواندن دورل»...

متن کامل

ساخت و هنجاریابی آزمون تشخیصی سطح خواندن برای دانش‌آموزان پایه سوم دبستان

 AbstractIntroduction: Early diagnosis of school children with dyslexia has an important role in the pre- vention of its harmful consequences. This research was carried out with the aim of construc-tion, standardization and the assessment of the validity and reliability of reading level diagnostic test for third grade primary school children in the city of Isfahan.Method: Five hundred sixty nin...

متن کامل

ساخت آزمون تشخیصی خواندن و درک مطلب جهت دانش‏آموزان دوره‏ی ابتدایی

این پژوهش با هدف ساخت، و بررسی روائی و پایائی آزمون تشخیصی خواندن و درک مطلب برای دانش‏آموزان کلاس‏های سوم و چهارم ابتدایی شهر شیراز انجام شد.به این منظور 1200 دانش‏آموز از کلاس‏های سوم، چهارم و پنجم به روش نمونه‏گیری خوشه‏ای انتخاب شده بودند، آزمون تشخیصی سطح خواندن و درک مطلب در دو بعد خواندن و درک مطلب با 11 خرده‏آزمون که شامل سلیس‏خوانی، توسعه واژگان، آگاهی واج‏شناختی ایده اصلی متن، ارجاعات...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 6  شماره 2

صفحات  321- 342

تاریخ انتشار 2016-09-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022