سنجش سطح قابلیت‌های یادگیری سازمانی در بیمارستانها

نویسندگان

چکیده

In the organizational studies, the measurement of organizational learning capabilities has become an increasingly important area. There are several models in literature that have been generated by statistical data from manufacturing firms. In this paper we have used a structural equation model for measurement of organizational learning in hospitals as services firms. In our model, there are four dimensions for organizational learning measuring: managerial commitment, systems perspective, openness and experimentation, and knowledge transfer and integration. The results imply that organizational learning is measurable by these four dimensions. The model could be use to improve learning capability by managers. However, the average of knowledge transfer and integration capability and managerial commitment capability is the highest and the lowest averages respectively. Comparison of our results with previous studies implies that being the service firm as a human-based organization lead to improvement of system perspective and knowledge transfer and integration capabilities.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

سنجش سطح قابلیت های یادگیری سازمانی در بیمارستانها

اندازه گیری قابلیتهای یادگیری سازمانی یکی از موضوعات با اهمیت در مطالعات سازمانی می باشد. مدلهای موجود در ادبیات با استفاده از نتایج آماری شرکتهای تولیدی استنتاج است. انسان محوری در صنایع خدماتی در برابر تکنولوژی محوری در صنایع تولیدی می تواند منجر به تفاوت هایی در این مدلها شود. در این مقاله با استفاده از یک مدل معادلات ساختاری سطح قابلیتهای یادگیری سازمانی در بیمارستانها اندازه گیری شده است ک...

متن کامل

قابلیت‌های یادگیری سازمانی در پرستاران

مقدمه: یادگیری سازمانی مهمترین راه بهبود عملکرد در درازمدت است. بیمارستان­ها از نظر یادگیری سازمانی در جایگاه ویژه­ای قرار دارند و پرستاران به عنوان یکی از منابع بزرگ دانش سازمانی و از عناصر مهم انتقال دانش در بیمارستان­ها می­توانند نقش اصلی در فرآیند یادگیری سازمانی ایفا نمایند.  هدف:  این پژوهش با هدف تعیین قابلیت­های یادگیری سازمانی در پرستاران شاغل در بیمارستان­های وابسته به دانشگاه علوم پز...

متن کامل

سازوکارهای ارتقای قابلیت‌های سازمانی در بخش دولتی

سازمان‌ها برای ادامه بقای خود به منابع مختلفی نیاز دارند و برای استفاده بهینه از این منابع باید به قابلیت‌هایی مجهز شوند و آنها را تقویت کنند. قابلیت از نظر مدیران، توان سازمان برای ایجاد ظرفیت‌ها و تحمل محدودیت‌ها و نارسایی‌ها برای رسیدن به اهداف معین است. هدف این پژوهش، احصاء سازوکارهایی است که منجر به ارتقای قابلیت‌های سازمانی در بخش دولتی ایران می‌شود و اولویت‌بندی این سازوکارها براساس میزا...

متن کامل

عوامل موثر بر میزان تمرکز سازمانی در بیمارستانها

Background and Aim: Organizational centralization, an important concept/system in management, relates to hierarchy of authority and degree of participation in decision-making. In this study we aimed to determine the extent of organizational centralization in hospitals affiliated with Tehran University of Medical Sciences (TUMS), Tehran, Iran and identify factors affecting the organizational cen...

متن کامل

ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش فرایند یادگیری سازمانی

Organizational learning is the process that updates and changes organizational shared mental models that in turn results in competitive advantage, profitability growth and ultimately organizational performance development by acquiring data, using information, creating and institutionalizing knowledge within organization. In the other words, organizational learning essentially aims the organizat...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 19  شماره 4

صفحات  71- 83

تاریخ انتشار 2008-12

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

copyright © 2015-2021