سنجش میزان دانش و رابطه آن با میزان استفاده از بازی های رایانه‌ای در دانش آموزان دختر پایه هشتم شهر تهران

نویسندگان

  • اکبر کبیری دانشجوی دکتری رشته تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی تهران. ایران(نویسنده مسئول)
  • علی موسوی دانشجوی دکتری رشته سنجش و اندازه گیری تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی تهران.ایران
چکیده

پژوهش حاضر باهدف سنجش میزان دانش دانش‌آموزان دختر پایه‌ی هشتم شهر تهران از بازی‌های رایانه‌ای انجام ‌شد. روش این پژوهش توصیفی-پیمایشی بود که پژوهشگران علاوه بر آن به بررسی رابطه میان دانش دانش‌آموزان با استفاده آن‌ها از بازی‌های رایانه‌ای نیز پرداخته‌اند. جامعه آماری شامل تمام دانش‌آموزان دختر هشتم شهر تهران در سال تحصیلی 1393-1394 بود که با استفاده از جدول کوهن، 387 دانش‌آموز با روش خوشه‌ای چندمرحله‌ای به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته  (برگرفته از پرسشنامه‌های پایان‌نامه کارشناسی ارشد کبیری 1393) استفاده گردید. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی نشان داد که دانش دانش‌آموزان پایه هشتم نسبت به بازی‌های رایانه‌ای بالاتر از میزان میانگین است، همچنین بررسی‌ها نشان داد رابطه دانش امور واقعی و دانش امور روندی دانش‌آموزان با میزان استفاده آن‌ها از بازی‌های رایانه‌ای مثبت و مستقیم است؛ اما بین دانش امور مفهومی آنان با میزان استفاده از بازی‌های رایانه‌ای این رابطه برقرار نیست (رابطه ضعیف بود). چنانچه هرچقدر دانش امور مفهومی آنان نسبت به بازی‌های رایانه‌ای بالاتر نشان داده شد میزان استفاده آنان از این بازی‌ها به شکلی منظم، کنترل‌شده و صحیح‌تر بود.نتایج نشان دادمی‌توان با ارتقاء دانش مفهومی دانش آموزان و والدین آنان از بازی‌های رایانه‌ای، میزان و نحوه استفاده دانش آموزان از این بازی‌ها را به میزان زیادی کنترل و به سمت مطلوب سوق داد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بدفهمی های دانش آموزان دختر پایه های ششم، هفتم و هشتم شهر پیشوا در ارتباط با مقایسه اعداد اعشاری

اعداد اعشاری از مباحث پایه‌ای در ریاضیات مدرسه است که پس از معرفی این اعداد در دوره ابتدایی، در سال‌های بعد به عنوان یکی از مفهوم‌ها و ابزارهای مفید و قابل تعمیم، در برنامه‌های دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد..در این پژوهش بدفهمی‌های دانش‌آموزان پایه‌های ششم، هفتم و هشتم در ارتباط با مقایسه اعداد اعشاری بررسی و طبقه‌بندی و مقایسه شده‌اند. نمونه مورد بررسی در این مطالعه شامل 103 دانش‌آموز سال ششم...

متن کامل

بدفهمی های دانش آموزان دختر پایه های ششم، هفتم و هشتم شهر پیشوا در ارتباط با مقایسه اعداد اعشاری

اعداد اعشاری از مباحث پایه‌ای در ریاضیات مدرسه است که پس از معرفی این اعداد در دوره ابتدایی، در سال‌های بعد به عنوان یکی از مفهوم‌ها و ابزارهای مفید و قابل تعمیم، در برنامه‌های دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد..در این پژوهش بدفهمی‌های دانش‌آموزان پایه‌های ششم، هفتم و هشتم در ارتباط با مقایسه اعداد اعشاری بررسی و طبقه‌بندی و مقایسه شده‌اند. نمونه مورد بررسی در این مطالعه شامل 103 دانش‌آموز سال ششم...

متن کامل

رابطه میزان چاقی با فعالیت بدنی و وضعیت اقتصادی اجتماعی در دانش آموزان دختر منطقه شمال شهر تهران

سابقه و هدف: چاقی پدیده ایی چند بعدی بوده و به غیر از عوامل بیولوژیک، عوامل فرهنگی و اجتماعی نیز می توانند در بروز آن موثر باشند. مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه بین میزان چاقی با فعالیت بدنی و وضعیت اقتصادی اجتماعی در کودکان منطقه شمال شهر تهران طراحی و اجرا گردید.مواد و روش ها: برای انجام این مطالعه توصیفی تعداد 488 دانش آموز 7 تا 11 ساله از مدارس ابتدایی منطقه شمیرانات شهر تهران به روش نمونه ...

متن کامل

بررسی میزان برخورداری دانش آموزان دختر پایه سوم متوسطه از مهارت های شهروندی

این پژوهش با هدف بررسی میزان برخورداری دانش آموزان دختر پایه سوم متوسطه نظری ناحیه 4 شهر شیراز از مهارت­های شهروندی انجام گرفته است. دراین پژوهش ازروش توصیفی از نوع مقطعی استفاده شده است . جامعه ی آماری پژوهش دانش آموزان دختر پایه سوم متوسطه نظری بوده اند ،روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای(با توجه به رشته های تحصیلی) بوده است با استفاده از جدول کرجسی و مورگان نمونه ای برابر با 360 نفر از دانش آموزا...

متن کامل

رابطه علی متغیرهای انگیزشی و عملکرد تحصیلی با میانجی گری درک مفهومی در دانش آموزان پسر و دختر پایه هشتم

هدف از انجام پژوهش حاضر آزمایش رابطه علی متغیرهای انگیزشی با عملکرد تحصیلی درس علوم تجربی با میانجی گری درک مفهومی دانش آموزان پسر و دختر پایه هشتم شهر داراب بود. روش پژوهش همبستگی بوده است. به روش نمونه گیری تصادفی 390 نفر (194 دختر و 196 پسر) انتخاب شدند. در پژوهش حاضر از سه پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر، نگرش سنج تحصیلی و آزمون محقق ساخته درک مفهومی علوم تجربی، استفاده شد. در بخش توصیفی، از م...

متن کامل

بررسی اثربخشی بازی رایانه‌ای آموزشی تولید شده بر خودتنظیمی تحصیلی دانش آموزان پسر پایه اول دوره متوسطه دوم شهر تهران

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی بازی رایانه‌ای آموزشی تولید شده بر خودتنظیمی تحصیلی دانش آموزان پسر پایه اول دوره دوم متوسطه تهران انجام شده است. این مطالعه با توجه به اهداف و فرضیه‌ها از نوع طرح‌های آزمایشی بین گروهی با پیش‌آزمون و پس‌آزمون همراه با گروه کنترل است و با توجه به شیوه جمع‌آوری داده‌ها از نوع نیمه آزمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان پسر پایه اول دوره متوسطه دوم ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 2  شماره 8

صفحات  100- 120

تاریخ انتشار 2016-11-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021