سنجش میزان یُد در موی سر به روش هضم اسیدی و خوانش میکروپلیتی

نویسندگان

  • آزاده رسولی دانشجوی دکتری بیوشیمی، دانشگاه پیام نور واحد تهران شرق، تهران، ایران
  • سمیه شکری کارشناس ارشد بیوشیمی، دانشگاه پیام نور واحد تهران شرق، تهران، ایران
  • مهدی هدایتی دانشیار بیوشیمی، مرکز تحقیقات سلولی مولکولی، پژوهشکده علوم غدد درون ریز، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

چکیده

چکیده امروزه، کمبود یُد پس از آهن شایع­ترین کمبود تغذیه­ای در کشورهای جهان سوم می‌باشد. در حال حاضر تنها شاخص بیولوژیکی یُد، میزان یُد در ادرار است، که نشان دهنده وضعیت دریافت اخیر یُد می‌باشد و شاخصی برای ارزیابی طولانی مدت ید وجود ندارد. به همین دلیل شناسایی و طراحی یک شاخص بیولوژیکی جهت ارزیابی بلند مدت وضعیت یُد ضرورت دارد. در این مطالعه، از اندازه‌گیری میزان یُد در نمونه موی سر با استفاده از واکنش معروف سندل کالتف بروی 50 نمونه موی سر و نمونه ادرار افراد بطور همزمان بهره گرفته شد. دقت، صحت و حساسیت روش سنجش به روش هضم اسیدی مورد بررسی قرار گرفت. روش هضم اسیدی از دقت کافی برخوردار بود. درصد ضرایب تغییرات درون آزمونی و برون آزمونی به ترتیب کمتر از 10 و 12 درصد محاسبه شد. بر اساس آزمون های باز یافت و توازی، درصد باز- یافت در محدوده 90 تا 110 درصد بود، که حاکی از صحت قابل قبول روش مورد مطالعه می­باشد. این روش قادر به هضم نمونه موی سر در محیط اسیدی می­باشد، و کارایی لازم برای حذف مواد مداخله گر و آزاد کننده یُد را در نمونه‌های مذکور دارد. بعلاوه از دقت، صحت و حساسیت لازم برای اندازه‌گیری یُد در نمونه مو برخوردار است. در ضمن استفاده از محیط اسیدی، خطر ناشی از هضم در محیط­های قلیایی و زمان طولانی روش‌های خاکستر سازی را کاهش داده، ایمنی روش را افزایش می‌دهد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

مقدمه: هضم در شرایط خشن حرارتی، زمان طولانی و غیر ایمن بودن محلولهای قلیایی از مشکلات روشهای موجود اندازهگیری ید در شیر محسوب میشوند. در این مطالعه اندازهگیری ید در شیر به روش سادهی رنگسنجی سینتتیتکی کاتالیزوری با هضم اسیدی ملایم و خوانش سریع میکروپلیتی مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روشها: مرحلهی هضم بر روی 50 میکرولیتر از نمونههای شیر در محیط اسیدی حاوی متا وانادات/ اسید پرکلریک، دمای 230 درجه ...

مقدمه: هضم در شرایط خشن حرارتی، زمان طولانی و غیر ایمن بودن محلولهای قلیایی از مشکلات روشهای موجود اندازهگیری ید در شیر محسوب میشوند. در این مطالعه اندازهگیری ید در شیر به روش سادهی رنگسنجی سینتتیتکی کاتالیزوری با هضم اسیدی ملایم و خوانش سریع میکروپلیتی مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روشها: مرحلهی هضم بر روی 50 میکرولیتر از نمونههای شیر در محیط اسیدی حاوی متا وانادات/ اسید پرکلریک، دمای 230 درجه ...

مقدمه: در سنجش ید ادرار، مرحله‌ی هضم یکی از مراحل اساسی به منظور حذف مواد تداخل‌کننده و نیز آزاد سازی ید از نمونه‌ی ادرار محسوب می‌شود. حرارت دادن محلول دارای اسید به مدت یک ساعت علاوه بر طولانی شدن زمان سنجش، همواره مشکل ایمنی در هضم اسیدی به شیوه‌ی حرارتی را مطرح ساخته است. هدف از این مطالعه جایگزینی امواج مایکروویو به جای حرارت الکتریکی در هضم و سنجش ید ادراری بود. مواد و روش‌ها: هضم نمونه‌ه...

مقدمه: در سنجش ید ادرار، مرحله ی هضم یکی از مراحل اساسی به منظور حذف مواد تداخل کننده و نیز آزاد سازی ید از نمونه ی ادرار محسوب می شود. حرارت دادن محلول دارای اسید به مدت یک ساعت علاوه بر طولانی شدن زمان سنجش، همواره مشکل ایمنی در هضم اسیدی به شیوه ی حرارتی را مطرح ساخته است. هدف از این مطالعه جایگزینی امواج مایکروویو به جای حرارت الکتریکی در هضم و سنجش ید ادراری بود. مواد و روش ها: هضم نمونه ه...

سنجش فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز (sod) در بیماریهای شایعی مانند ، قلبی عروقی، سرطان و اختلالات خود ایمنی اهمیت دارد. در حال حاضر سنجش فعالیت این آنزیم در زمینه های مختلف علمی با کیتهای وارداتی گران قیمت انجام می شود. لذا هدف از این مطالعه طراحی روش کمی لومینومتری برای سنجش فعالیت آنزیم مذکور با بهبود حساسیت، دقت و سرعت سنجش مذکور بود. در این روش جهت اندازه گیری فعالیت آنزیم sod در نمونه سرم...

امکان استفاده از فرایند هضم اسیدی دما- بالا و کارآیی آن در فرآوری کانسار متاسوماتیت آنومالی 5 ساغند مورد بحث و بررسی قرار گرفت. برای این منظور، نمونه‌هایی از سنگ‌های متاسوماتیت آنومالی 5 ساغند مورد بررسی آزمایشگاهی قرار گرفتند. این نمونه‌ها که حاوی کانی‌های کلسیت، کوارتز، آلبیت، آکتینولیت، ایلمنیت، روتیل، چوکنید، باستنازیت، مونازیت و اسفن بودند، ابتدا با استفاده از روش‌های پیش‌تغلیظ (ثقلی، مغنا...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود