سنجش و اولویت‌بندی نیازهای والدین دانش‌آموزان مبتلا به اختلال نارسایی‌توجه/ فزون‌کنشی

نویسندگان

  • ابوالقاسمی, عباس دانشگاه گیلان
  • رهبر کرباسدهی, ابراهیم دانشگاه گیلان
چکیده

زمینه و هدف: اختلال نارسایی‌توجه/ فزون‌کنشی یک اختلال روان‌پزشکی است که در دوره کودکی ظاهر شده و از شایع‌ترین اختلال‌های دوران کودکی است. هدف از پژوهش حاضر سنجش و اولویت‌بندی نیازهای والدین دانش‌آموزان مبتلا به اختلال نارسایی‌توجه/ فزون‌کنشی است. روش: طرح پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری شامل تمامی والدین دانش‌آموزان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون‌کنشی شهرستان رشت در سال تحصیلی 1395-1394 بود که نمونه­ای به حجم 120 نفر به صورت در دسترس انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از مقیاس نیازهای خانواده برای خانواده‌های ایرانی( نصیری و سامانی، 1387) استفاده شد. یافته‌ها: نتایج آزمون فریدمن در سطح گویه‌ها نشان داد که مهم‌ترین نیازهای والدین این دانش‌آموزان به ترتیب عبارت‌اند از: نیاز به امنیت و آرامش، دوست داشتن و اظهار عشق و علاقه اعضاء خانواده به هم، رابطه خوب و سرشار از عشق و علاقه بین والدین و فرزندان، و روابط گرم و صمیمانه بین اعضاء خانواده. همچنین نتایج آزمون فریدمن نشان داد که به ترتیب مؤلفه‌های نیاز کل خانواده، نیازهای روانی- عاطفی، نیازهای تربیتی- آموزشی، نیازهای تفریحی- سرگرمی، نیازهای مادی- اقتصادی، و نیازهای سلامت جسمی دارای بیشترین اولویت بودند (001/0>P ). نتیجه‌گیری: والدین کودکان مبتلا به اختلال نارسایی‌توجه/ فزون‌کنشی سطوح بالاتری از تنیدگی‌های روانی مربوط به والدگری را تجربه می‌کنند و با توجه به نتایج این پژوهش، طراحی برنامه مداخله‌ای مبتنی بر نیازهای شناسایی‌شده والدین کودکان مبتلا به اختلال نارسایی‌توجه/ فزون‌کنشی ضروری است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

بررسی ویژگی‌های سرشتی و منشی و اختلالات شخصیت در والدین کودکان مبتلا به اختلال بیش‌فعالی-کم‌توجهی

Introduction: As there is not any study on the relationship between temperament and personality traits and personality disorders in parents of children with attention deficithyperactivity disorder; moreover, many challenges posed in parents of these children. Therefore, the current study aimed to determine the relationship between temperament and personality traits and personality disorders in ...

متن کامل

شناسایی نیازهای اطلاعاتی والدین کودکان مبتلا به سرطان: یک مطالعه کیفی

مقدمه: سرطان یکی از بیماری‌های مزمن در کودکان است و والدین به عنوان یکی از اعضای تیم مراقبت‌های بهداشتی، با نقش ویژه‌ای که ایفا می‌کنند، نیازمند اطلاعات کافی در این زمینه هستند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی نیازهای اطلاعاتی والدین کودکان مبتلا به سرطان انجام شد. روش‌: این مطالعه از نوع کیفی بود که به روش تحلیل محتوا انجام گرفت. 14 والد به روش نمونه‌گیری هدفمند از میان والدین دارای کودک بستری در بی...

متن کامل

تبیین تفاوت جنسیت والدین مبتلا به اختلالات روانی بر نیازهای فرزندان: یک مطالعه کیفی

زمینه: والدین نقش مهمی در زندگی فرزندان ایفا می‌کنند. با بروز بیماری روانی در والدین این نقش ­ها دچار اختلال می‌گردد و روی نیازهای فرزندان و برآورده­سازی آن­ ها تأثیر می‌گذارد.   هدف: این مطالعه با هدف تبیین تفاوت جنسیت والدین مبتلا به اختلال­ های روانی بر نیازهای فرزندان طراحی و اجرا شد. مواد و روش­ها: این مطالعه کیفی با روش نظریه بسترزاد به­ صورت 17 مصاحبه نیمه ساختارمند که با روش نمونه­گیری ...

متن کامل

بررسی اختلالات کاستی توجه – بیش فعالی، نافرمانی و سلوک در کودکان والدین مبتلا به اختلال دوقطبی

  Background: The affliction of parents with bipolar disorder disrupts their personal, family and social functions and affects their children's physical and mental health in addition to exposing them to the risk of psychological trauma. The purpose of the present study is to investigate Attention Deficit Hyperactivity, Oppositional Defiant and Conduct disorders in school-aged children of parent...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 3  شماره None

صفحات  80- 88

تاریخ انتشار 2017-03

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022