سنجش کنشی رفتار: روی‌آوردی در طراحی مداخلات رفتاری برای رفتارهای چالش‌انگیز در مدارس

نویسندگان

  • میرنسب, میرمحمود دانشگاه تبریز
چکیده مقاله:

هدف: پژوهش حاضر به توصیف بنیادهای مفهومی سنجش کنشی رفتار، تاریخچه، روش‌ها و نقش این سنجش در طراحی مداخلات رفتاری، و مروری بر تعدادی از پژوهش‌های مربوط، با تأکید بر رفتارهای چالش‌انگیز در مدارس پرداخته است. منابع داده‌ها: پایگاه‌های مجلات PubMed, PsycNET, Science Direct, Elsevier, Springer, SAGE Proquest   و Google scholar برای جستجوی اطلاعات استفاده شدند. روش‌ مطالعه: روش پژوهش، مطالعه مبانی نظری و پژوهشی بود. تعدادی از مقالات و پایان‌نامه‌های معتبری که روش سنجش کنشی رفتار را در ارتباط با رفتارهای چالش‌انگیز در کودکان و نوجوانان، تا تاریخ 30 جولای سال 2016 مورد استفاده قرار داده بودند، مورد ارزیابی قرار گرفتند. مطالعات انتخاب ­شده بر اساس نظریه‌ها و الگوهای موجود مرتبط با سنجش کنشی رفتار ترکیب شدند. یافته­ ها: رفتارهای چالش‌انگیز در موقعیت‌های مختلف و به ­ویژه در موقعیت‌های آموزشی، با یادگیری و تحول فرد تداخل می‌کند یا اینکه برای خود کودک و سایرین آسیب‌رسان است. سنجش کنشی رفتار به عنوان روی‌آوردی که در برابر شکل‌شناسی رفتار مطرح شد، به دنبال شناسایی کنش رفتارهای چالش‌انگیز بوده و به طراحی مداخلات تقویت‌محور و برگرفته از نتایج این سنجش می‌پردازد. در طول 70 سال گذشته، مطالعات بی شماری این روی‌آورد را در رابطه با مشکلات رفتاری متعدد مورد بررسی قرار داده‌اند. نتیجه‌گیری: مروری بر ادبیات پژوهشیِ سنجش کنشی رفتار، کارآمدی این روی‌آورد و در نتیجه، اهمیت و ضرورت کاربست آن را به ­ویژه در جایگاه آموزش عمومی و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان با نیازهای ویژه نشان می‌دهد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

کاهش قلدری جسمانی و بهبود شایستگی اجتماعی در دانش‌آموزان: از سنجش کنشی رفتار تا طراحی مداخله رفتاری

هدف پژوهش حاضر شناسایی کنش رفتار قلدری جسمانی، طراحی و ارزیابی اثربخشی مداخله چندجانبه کنش-محور و مقایسه مداخلات پیشایندمحور، پیامدمحور و آموزش رفتار جایگزین بر رفتار قلدری و شایستگی اجتماعی دانش‌آموزان قلدر بود. آزمودنی‌های پژوهش شامل 60 دانش‌آموز قلدر، 15 دانش‌آموز طرفدار قلدر و 9 معلم پایه پنجم ابتدائی بودند که با استفاده از روش‌ نمونه‌گیری هدفمند، نمونه‌گیری تصادفی ساده و روش غربالگری انتخا...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

مداخلات خانواده در رفتارهای اعتیادی

از دیدگاه روان‌شناسی، اعتیاد یک رفتار جبری و غیر قابل کنترل است که با وجود پیامدهای زیان‌باری که دارد، فرد معتاد بارها و بارها آن را تکرار می‌کند. اعتیاد به مواد مخدر، محرک، الکل، اینترنت، رفتار جنسی، رابطه، عشق، خوردن و کار از رایج‌ترین شکل‌های امروزی اعتیاد هستند. خانواده‌درمانی از موثرترین درمان‌های رفتار اعتیادی است. در بین رویکردهای مختلف خانواده‌درمانی نیز درمان سیستمی، راهبردی کوتاه‌مدت،...

متن کامل

طراحی و سنجش مدل مدیریت آنتروپی رفتاری در سازمان

درهر سیستم عواملی وجود داردکه ممکن است درخلاف جهت نظم سیستم عمل کرده و موجب ایجاد بی‌نظمی، اختلال در رفتارفرد، ازبین رفتن تعادل وثبات سیستم ویا آنتروپی شده و باعث کاهش چشمگیری درعملکردکارکنان و سازمان خواهد داشت. تبیین آنتروپی رفتاری و شناسایی ابعاد، شاخصها و نحوه ارتباط بین آنها و نهایتاً ارائه مدل آنتروپی رفتاری می‌باشد. پژوهش حاضر از روش ترکیبی (کیفی و کمی) استفاده می‌کند که در بخش کیفی آن از...

متن کامل

طراحی ابزار سنجش رفتارهای پیشگیری‌کننده از خوددرمانی در کودکان زیر شش سال بر اساس تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده

مقدمه: ضرورت سنجش تداوم رفتارهای پیشگیری­کننده، مورد تأکید پژوهشگران عرصه سلامت قرار دارد و دستیابی به این هدف، مستلزم به­ کارگیری ابزاری مناسب در متون علمی است. لذا پژوهش حاضر با هدف طراحی ابزار سنجش رفتارهای پیشگیری­ کننده از خوددرمانی در کودکان بر اساس تئوری رفتار برنامه ­ریزی شده صورت پذیرفت. مواد و روش­ ها: این مطالعه توصیفی – مقطعی در سال 1393 با روش نمونه­ گیری تصادفی بر روی...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 3  شماره None

صفحات  89- 100

تاریخ انتشار 2017-03

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023