سن شروع یائسگی و عوامل موثر بر آن در زنان شهرری طی سال 1371

نویسندگان

  • اکبریان, عبدالرسول
  • بی بی امین, انسیه
  • ملک افضلی, حسین
  • مهدیزاده, ابوالفضل
چکیده

سابقه و هدف: با توجه به افزایش امید به زندگی در جامعه و بالا رفتن تعداد افراد یائسه و همچنین بوجود آمدن تغییرات وسیع در متابولیسم بدن بعد از یائسگی و به منظور تعیین سن یائسگی و عوامل موثر بر آن، این تحقیق در زنان شهرری طی سال 1371 انجام گرفت. مواد و روش ها: پژوهش حاضر به روش توصیفی (Descriptive) بر روی 400 زن 49 تا 60 ساله صورت پذیرفت و سوال گردید که آیا یائسه شده اید یا خیر؟ و نیز نقش عوامل ارثی، وضعیت عادت ماهیانه، خصوصیات فردی و محیطی روی پدیده یائسگی بررسی و با آمار توصیفی ارایه گردید و با استفاده از روش محاسبه جدول عمر، احتمال یائسگی برای سنین مختلف محاسبه و نیز در یک مولتی رگرسیون، نقش عامل و یا عوامل اصلی در بروز یائسگی مشخص شد. یافته ها: در نمونه های مورد بررسی 88% زنان یائسه گردیده بودند و میانگین سن یائسگی آن ها 47.3 سالگی بود. در سن 28 سالگی احتمال یائسگی صفر (0) و در سن 60 سالگی یک (1) است و نیمی از کل زنان مورد مطالعه بین سن 48 تا 49 سالگی یائسه شده اند. مهم ترین عوامل موثر بر سن یائسگی در این مطالعه عوامل ارثی بود (P<0.0001) و سایر عوامل دیگر مانند خانواده و زمان یائسه شدن خواهران نیز نقش واضحی داشته است (P<0.01). عواملی چون نمایه توده بدنی، تعداد زایمان و حاملگی، تعداد سقط، نوع روش پیشگیری از بارداری، سیگار، قومیت، وضعیت اقتصادی و اجتماعی و غیره با سن یائسگی ارتباطی نداشت. نتیجه گیری: سن شروع یائسگی پایین بوده و با توجه به حجم نمونه و عدم تنوع موقعیت های اقتصادی و اجتماعی تحقیقات بیشتری توصیه می شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

سن شروع یائسگی و عوامل موثر بر آن در زنان شهرری طی سال ۱۳۷۱

سابقه و هدف: با توجه به افزایش امید به زندگی در جامعه و بالا رفتن تعداد افراد یائسه و همچنین بوجود آمدن تغییرات وسیع در متابولیسم بدن بعد از یائسگی و به منظور تعیین سن یائسگی و عوامل موثر بر آن، این تحقیق در زنان شهرری طی سال 1371 انجام گرفت. مواد و روش ها: پژوهش حاضر به روش توصیفی (descriptive) بر روی 400 زن 49 تا 60 ساله صورت پذیرفت و سوال گردید که آیا یائسه شده اید یا خیر؟ و نیز نقش عوامل ار...

متن کامل

عوامل موثر بر سن شروع یائسگی

Background: Factors effecting menopausal age are many, including body mass index (8M!), menstural and reproductive history. Objective: To determine the relation between 8MI, menstural and reproductive factors and menopausal age . Design: It was a correlational study. The data was drawn from one group of women. Variables were correlated using proper statistical tests. Sample: Three hundred menop...

متن کامل

متوسط سن شروع یائسگی و عوامل مؤثر بر آن در زنان شهر بیرجند ، 1379

یائسگی به عنوان مرحله پایان دوره باروری در زنان، همراه با تغییراتی در سلامتی زنان می باشد. به منظور بررسی فاکتورهای مرتبط با سن یائسگی از میان زنان بالای 40 سال شهر بیرجند که به مدت حداقل یک سال قاعدگی نداشتند، 810 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب گردیدند و از طریق مصاحبه حضوری اطلاعات مورد نظر در یک پرسشنامه ثبت شد. نتایج نشان داد که متوســـط سن یائسگی 31/5 ±19/47 ســـال و میزان فراوانی ی...

متن کامل

متوسط سن شروع یائسگی و عوامل مؤثر بر آن در زنان شهر بیرجند ، ۱۳۷۹

یائسگی به عنوان مرحله پایان دوره باروری در زنان، همراه با تغییراتی در سلامتی زنان می باشد. به منظور بررسی فاکتورهای مرتبط با سن یائسگی از میان زنان بالای 40 سال شهر بیرجند که به مدت حداقل یک سال قاعدگی نداشتند، 810 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب گردیدند و از طریق مصاحبه حضوری اطلاعات مورد نظر در یک پرسشنامه ثبت شد. نتایج نشان داد که متوســـط سن یائسگی 31/5 ±19/47 ســـال و میزان فراوانی یا...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 3  شماره 3

صفحات  46- 52

تاریخ انتشار 1999-10

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021