سیاست‌گذاری قومی مبتنی بر دیدگاه مقام معظم رهبری: تحلیل تماتیک

ثبت نشده
چکیده

سیاست‌گذاری قومی از مباحث مهم سیاسی-اجتماعی سخنان مقام معظم رهبری است به رغم بحث‌ها و گفتگوهای فراوانی که در این زمینه میان مدیران و رهبران جامعه ما صورت گرفته است اما هنوز این مفهوم و مصادیق آن در قالب یک الگوی علمی و مدون ارائه نشده است حال آنکه حدود پنج دهه از مطرح‌شدن و عملیاتی شدن سیاست‌گذاری قومی در غرب می‌گذرد .این تحقیق به منظور پر کردن خلا علمی در کشور و با الگو قرار دادن سخنان مقام معظم رهبری به بررسی اندیشه‌های آن شخصیت در زمینه سیاست‌گذاری قومی پرداخته است.هدف از این تحقیق بررسی سوال اساسی چیستی ،چرایی و چگونگی سیاستگذاری قومی و ارایه یک الگوی جامع در این زمینه است .در این تحقیق که یک پژوهش بنیادی از نوع توصیفی – اکتشافی است.برای بررسی الگوی سیاست‌گذاری قومی از دیدگاه مقام معظم رهبری از روش تحلیل مضمون استفاده شده است.برای گرداوری و شناسایی مضامین مرتبط با سیاست‌گذاری قومی نخست مبانی نظری و دیدگاه‌های مختلف صاحب‌نظران غربی طی سال‌های اخیر بررسی شده است سپس با بررسی و مطالعه سخنان مقام معظم رهبری مضمون‌های مرتبط ,استخراج و کدگذاری گردیده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد این الگو دارای سه مضمون غالب چیستی ,چرایی و چگونگی است.روابط میان این مضمون‌ها نیز در قالب یک الگو کلی ارایه شده‌اند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

جنگ نرم از دیدگاه مقام معظم رهبری

جنگ نرم، فراتر از تقابل نظامی دولت‌ها در بخشی از یک جغرافیا است. این جنگ در اذهان و باورها شکل می‌گیرد و در صورت به بار نشستن ترفندهای دشمن، به‌سختی می‌توان جامعه را از آثار آن مصون نمود. برای شناخت جنگ نرم، معیارهای مختلفی وجود دارد و رهنمودهای مقام معظم رهبری، چراغ راهی است که  ماهیت و ابعاد این  نبرد را برای امت اسلامی روشن می‏سازد. در این مقاله با تکیه بر بخشی از  دیدگاه‏های روشنگرانه معظم‌...

متن کامل

ملزومات انضباط مالی از دیدگاه مقام معظم رهبری (حفظه‌الله تعالی)

انضباط مالی در راستای کاهش هزینه‌های غیر ضروری و پرهیز از تجمل‌گرایی و اسراف در سازمان‌ها و دستگاه‌های  اداری الزامی به نظر می‌رسد. این مقاله با هدف تدوین ملزومات انضباط مالی صورت گرفته که بدون توجه به آن‌ها، فرایند انضباط مالی به نتیجه مطلوب رهنمون نخواهد شد. این پژوهش از نوع کاربردی بوده که با روش تحقیق تحلیل داده بنیاد صورت پذیرفته است. بر این اساس جامعة آماری شامل بیانات مقام معظم رهبری (حف...

متن کامل

عوامل مؤثر در حفظ و توسعه ارزش ها مبتنی بر دیدگاه مقام معظم رهبری

ارزش ها مهم ترین و اساسی ترین عامل در نظام اعتقادی و بازخوردهای انسان به شمار می آیند. وقتی شخصی ارزشی را پذیرفت برای او هدف می شود و در جهت گیری او نقش تعیین کننده ای پیدا می کند. اسلام ارزش هایی را ارائه کرده که باید آنها را پذیرفت و به کار گرفت. چرا که با تکیه بر ارزش ها است که پایه های نظام اسلامی مستحکم شده و استوار می ماند. اینکه ارزش های نظام اسلامی چیست و چه عواملی در حفظ و توسعه ارزش ه...

متن کامل

تهدیدهای امنیت اجتماعی از دیدگاه مقام معظم رهبری

وجود تنوع در تعاریف امنیت اجتماعی و تهدیدهای آن، بیانگر عدم وفاق دربارة این موضوع است که بخشی از آن ناشی از تأثیرپذیری این دیدگاه‌ها از شرایط اجتماعی کشورهای مورد بررسی است. بنابراین گرچه توجه به دیدگاه‌های دیگران در پژوهشی علمی سودمند است، لکن برای کاربردی بودن آن‌ها باید شرایط کشور و آرای اندیشمندان داخلی و نگاهی بومی را مورد توجه قرار داد. در پژوهش حاضر بر مبنای این تفکر، دیدگاه یکی از متفکر...

متن کامل

«مقالـه مطلوب» از دیدگاه مقام معظم رهبری (دام ظله)

مقاله­نگاری سهم فراوانی در پژوهش و تولید علم کشور دارد. یکی از موضوعات محوری مورد تأکید مستمر مقام معظم رهبری(دام ظله) در دیدار با استادان دانشگاه­ها، ارائه شاخص­های مقاله مطلوب است. از نگاه معظم له، استفاده از ظرفیت مقاله برای ایفای نقش متعهدانه و هدایت­گرانه در جامعه ضروری است. ایشان ضمن تمجید از تولید کمّی مقالات، به­...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 4  شماره 10

صفحات  75- 87

تاریخ انتشار 2014-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022