سیر تحول بازشناسی هیجان در نمونه ای از کودکان ایرانی

نویسندگان

  • مهدیس مقصودلو دانشجوی دکتری روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
  • مینا معین اسلام دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
  • وحید نجاتی دانشیار علوم اعصاب شناختی، گروه علوم شناختی، پژوهشکده علوم شناختی و مغز، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
چکیده

مقدمه و اهداف از ابتدای زندگی توانایی تمایز تظاهرات چهره ای هیجان در ارتباطات بین فردی نقش مهمی دارد. هدف از این پژوهش تعیین سیر تحول بازشناسی هیجان در نمونه ای از کودکان ایرانی می باشد. مواد و روش ها گروه نمونه شامل 242 نفر دانش آموز سال اول تا ششم دبستان در تهران می باشد که با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده اند. داده ها با استفاده از آزمون بازشناسی حالات هیجان چهره ای اکمن جمع آوری شد و سپس با روش تحلیل واریانس یک راهه و آزمون تعقیبی توکی مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها تحلیل داده های پژوهش نشان می دهد که بین عملکرد دانش آموزان اول دبستان و ششم دبستان تفاوت معناداری در بازشناسی حالات هیجانی وجود دارد(001/0 p

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

سیر تحولی توجه پایدار در نمونه ای از کودکان ایرانی

مقدمه و اهداف توجه پایدار لازمه انجام تکالیف مستمر زندگی روزانه است. هدف از مطالعه حاضر بررسی سیر تحولی توجه پایدار در نمونهای از کودکان ایرانی است. مواد و روش ها در یک بررسی مقطعی مقایسهای با استفاده از روش نمونهگیری در دسترس توجه پایدار220 کودک 7 الی 11 سال (79 دختر و 151 پسر) با میانگین سنی 09/9 و انحراف استاندارد46/1 با استفاده از آزمون عملکرد مداوم مورد بررسی قرار گرفت. از آزمون تحلیل و...

متن کامل

سیر تحولی توجه پایدار در نمونه ای از کودکان ایرانی

مقدمه و اهداف توجه پایدار لازمه انجام تکالیف مستمر زندگی روزانه است. هدف از مطالعه حاضر بررسی سیر تحولی توجه پایدار در نمونهای از کودکان ایرانی است. مواد و روش ها در یک بررسی مقطعی مقایسهای با استفاده از روش نمونهگیری در دسترس توجه پایدار220 کودک 7 الی 11 سال (79 دختر و 151 پسر) با میانگین سنی 09/9 و انحراف استاندارد46/1 با استفاده از آزمون عملکرد مداوم مورد بررسی قرار گرفت. از آزمون تحلیل و...

متن کامل

سیر تحولی تصمیم گیری پرخطر در نمونه ای از کودکان ایرانی

مقدمه و اهداف شناسایی سیر تحولی تصمیم­گیری پرخطر در کودکان می­تواند سنین مناسب را برای پیشگیری و مداخله تعیین نماید. هدف این مطالعه تعیین سیر تحولی تصمیم­گیری پرخطر در کودکان ایرانی است. مواد و روش ها در مطالعه مقطعی حاضر، 240 دانش آموز دبستانی در مقاطع مختلف تحصیلی (اول تا ششم ابتدایی) به روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­بندی شده در 4 منظقه تهران در مطالعه شرکت داده شدند. آزمون­ عصب­شناختی خطرپذیری ...

متن کامل

بررسی الگوی تحول ادراکی بازشناسی چهره در نمونه ی ایرانی

چکیده: بازشناسی چهره به عنوان الگویی از رشد مهارتهای ادراکی مورد توجه خاص پژوهشگران می باشد. چهره ها مهمترین محرک های بصری را در روابط انسانی فراهم می کنند. از طریق چهره، هویت و هیجانات افراد و نیز سن و جنسیت آنها درک می شود. لذا رشد و توانایی برای خواندن چهره ها و شناسایی افراد بر اساس چهره ، به عنوان مهارتی شناختی، جنبه ای اساسی از رشد شناختی و اجتماعی تلقی می گردد. تحقیقات نشان داده اند که خ...

متن کامل

سیر تحولی تصمیم گیری پرخطر در نمونه ای از کودکان ایرانی

مقدمه و اهداف شناسایی سیر تحولی تصمیم­گیری پرخطر در کودکان می­تواند سنین مناسب را برای پیشگیری و مداخله تعیین نماید. هدف این مطالعه تعیین سیر تحولی تصمیم­گیری پرخطر در کودکان ایرانی است. مواد و روش ها در مطالعه مقطعی حاضر، 240 دانش آموز دبستانی در مقاطع مختلف تحصیلی (اول تا ششم ابتدایی) به روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­بندی شده در 4 منظقه تهران در مطالعه شرکت داده شدند. آزمون­ عصب­شناختی خطرپذی...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 5  شماره 1

صفحات  75- 84

تاریخ انتشار 2016-03-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023