سیر تحول خوشه ی همخوان آغازین /xw/ در فارسی، کردی سورانی، هورامی، و کردی کلهری: تحلیلی در نظریه ی بهینگی

نویسندگان

  • بهمن حیدری گروه زبان انگلیسی و زبان شناسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه
  • مهدی فتاحی گروه زبان انگلیسی و زبان شناسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه
چکیده

پژوهش حاضر در تلاش است تا با نگاهی رده شناختی سیر تحول خوشه ی همخوانی آغازین /xw/ را در چهار گونه ی زبانی فارسی، کردی سورانی، هورامی، و کردی کلهری را مورد بررسی قرار دهد. نظریه ای که در این مطالعه داده های زبانی در قالب آن مورد بررسی قرار گرفته اند، نظریه ی بهینگی موازی (مک کارتی، 2008) است. برای جمع آوری داده ها از منابع کتابخانه ای و پژوهش میدانی با مصاحبه از 10 گویشور از هریک این چهار گونه زبانی استفاده شده است. در این مطالعه، تغییرات مرتبط با سیر تحول خوشه ی همخوانی آغازین /xw/ با در نظر گرفتن چهار محدودیت *COMPLEX SYLLABLE، MAXround، MAXinitial، و UNIFORMITY مورد بررسی قرار گرفته، و رتبه بندی این محدودیت ها در هر یک از زبان ها به دست آمده است. پس از انجام تحلیل ها مشخص شد که بجز کردی سورانی، این گونه های زبانی تمایلی به داشتن هجای پیچیده ندارند و برای جلوگیری از تشکیل چنین هجایی از راهکار ادغام و حذف استفاده می کنند. با این حال، راهکار هرکدام که باشد، آنچه که در این چهارگونه ی زبانی دچار تغییر نمی شود، وجود مشخصه ی گردی است.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

التقای واکه‌ها در کردی سورانی

این مقاله به بررسی راه­کارهای واجیِ زبان کردی سورانی برای جلوگیری از التقای واکه­ها می‌پردازد. داده­های التقای واکه­ها در کردی سورانی، متناسب با هدف پژوهش، جمع­آوری و طبقه‌بندی‌شده و سپس در چارچوب واج‌شناسی بهینگی مورد تحلیل قرار گرفتند. بررسی و تحلیل داده­های واجی تحقیق نشان داد که در صورتی که در فرایند کلمه­سازیِ کردی سورانی رشته واجی /V+V/ در مرز تکواژ ظاهر شود، بسته به شرایط واجی و صرفیِ زنجیر...

متن کامل

مقایسه ی تطبیقی امثال کردی و فارسی

هدف پژوهش حاضر، مقایسة تطبیقی امثال، در دو زبان کردی و فارسی است. کمک به شناخت اشتراکات فرهنگی دو زبان یاد شده، از دیگر اهداف این پژوهش است و این امر به نوبة خود می‌تواند زمینة بهبود ارتباطات انسانی را در دو زبان یادشده فراهم کند؛ زیرا شناخت اشتراکات فرهنگی اقوام ازجمله امثال و حکم‏، زمینة تفهیم و تفاهم بهتر را فراهم می‌سازد و درنتیجه می‌تواند به همبستگی بیشتر و وفاق ملی کمک کند. در این راستا س...

متن کامل

تحلیل مورایی کشش جبرانی واکه در گویش کردی سورانی

  این مقاله کشش جبرانی واکه را در گویش کردی سورانی بررسی می‌کند. در نظریه مورایی، این فرایند به دلیل حذف واحدی از لایه واجی و آزاد ماندن مورای آن در لایه مورایی صورت می‌گیرد. دو نوع کشش جبرانی در این گویش تشخیص داده شده است: اول کشش جبرانی واکه ناشی از حذف همخوان و دیگری کشش جبرانی ناشی از حذف واکه. در این گویش، چهار همخوان مورایی / Ö /،/ h /،/ ð / و/ x / تشخیص داده شده است. این مقاله نشان می‌د...

متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:

دوره 12  شماره 36

صفحات  14- 14

تاریخ انتشار 2020-11-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

پست های جدید