× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

سیست آدنوفیبروم تخمدان: گزارش یک مورد با گرفتاری دو طرفه تخمدانها و بررسی نوشتجات طبی

نویسندگان

  • غفورزاده, جواد
  • کمالیان, ناصر

چکیده

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

Summary: Pheochromocytoma is an adrenal tumor characterized by symptoms of hypertension, headache, increased sweating, and tachycardia .In one third of patients, the tumor is discovered incidentally during radiological evaluation of the abdomen. In this article a case of bilateral pheochromocytoma is reported. The patient, a twelve years old boy, referred with complaints of headache, flushing, ...

Introduction: Various inherited or acquired disorders are characterized by palmoplantar kera-toderma hyperkeratosis of hands and feet, and when accompanied with deafness indicates mutations in the gene encoding connexin -26 or a particular mutation (A7445G) of the mito-chondrial t-RNA coded for serine (MT-TS1) is created. Case Report: On skin examination of a 7 year old boy, we observed hyper...

Background: Renal artery stenosis, which is defined as narrowing of one or both renal arteries or their branches, is one of the most common causes of secondary hypertension. The majority of renal vascular lesions show either fibromuscular dysplasia or atherosclerosis. Fibromuscular dysplasia is a common cause of renovascular hypertension in younger patients, and 90% of patients are young wome...

The patient is a 48 years old woman who came to Hazrat Rasul-e Akram hospital with complaint of dyspnea from one month ago. In complete evaluation massive pleural effusion and bilateral abdominal mass was detected.    The patient has  been operated for bilateral salpingo-oophorectomy and pathologic diagnosis was malignant Brenner tumor.    Brenner tumor is an epithelial tumor of ovary that is c...

مقدمه: کراتودرما پالموپلانتار نمایانگرگروه متنوعی از اختلالات وراثتی یا اکتسابی هستند که مشخصه آنها هیپرکراتوزکف دست وپا می باشد. زمانیکه با کری همراه باشد نشاندهنده موتاسیون در ژن کد کننده کانکسین-26 است و یا در اثر یک موتاسیون ویژه (a7445g) در t-rna کد شده میتوکندریایی برای سرین (mt-ts1) بوجود آمده است. معرفی بیمار: بیمار پسر 7ساله ایست که در معاینه پوست دارای هیپرکراتوز کف دست و پا ، زانوها ...

مقدمه: لنفانژیولیومیوماتوزیس (lymphangioleiomyomatosis یا lam) ریوی، بیماری نادر و پیشرونده ای در زنان جوان است که به دلیل نارسایی تنفسی منجر به مرگ می شود. lam زنان را در سنین باروری مبتلا می کند و خود را به صورت تنگی نفس، پنوموتوراکس و شیلوتوراکس نشان می دهد. گزارش مورد: بیمار خانم 42 ساله ای بود که با پنوموتوراکس عود کننده و بولا های متعدد در هر دو ریه مراجعه نموده بود و تحت توراکوتومی دو طر...