شأن ترجمه ادبی

نویسنده

  • قندیل‌زاده, نرگس
چکیده

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

رویکرد پدیدارشناختی به ترجمه ادبی

پدیدارشناسی در حوزۀ علوم انسانی اهمیت رو به رشدی داشته است. طبق گفتۀ هوسرل، پدیدارشناسی، شیوۀ فکری است که بازگشت به خود چیزها را می طلبد. از آنجاکه پدیدارشناسی در بنیان نشانه شناسی مدرن نیز ظهور کرده است، برآنیم که تعریفی از آن ارائه داده و مفاهیم کلیدی اش و نیز تاثیری که بر رویکرد نشانه-پدیدارشناختی در ترجمۀ ادبی دارد را مورد بررسی قرار دهیم. این رویکرد با تکیه بر پدیدارشناسی، عناصری نظیر التف...

متن کامل

آیا ترجمه ادبی نوع خاصی از ترجمه است؟

1- ترجمه و تاریخ پیش از اینکه درباره ترجمه ادبی صحبت کنم، لازم می دانم محدودیت های موجود این مبحث را خاطر نشان سازم: همان طور که ژور ژمونن، به حق، اظهار می دانند، تمام عقاید بر ضد ترجمه در یک جمله خلاصه می شود: ترجمه متن اصلی نیست؛ می توان به منظور نزدیک شدن به متن اصلی، به ترجمه های متعدد و تقریبی مراجعه کرد و در این زمینه، به تمام موارد، از جمله معنا شناسی، سبک شناسی، مسائل فرهنگی، زیبایی شن...

متن کامل

انگیزه درکلاس های ترجمه ادبی انگلیسی

انگیزه به عنوان متغیر تاثیرگذار همواره نقش بسیار مهمی در یادگیری داشته است . گاردنر و لمبرت معتقد بودند که انگیزه کلید معمای یادگیری است . کاردنر و لمبرت در بررسی های خود انگیزه رابه دو نوع ابزاری و نهادینه طبقه بندی کرده اند . براون نیز انگیزه را به سه نوع عمومی ، شرایطی و موضوعی تقسیم می کند. با این وجود مسائلی مانند چگونگی ایجاد انگیزه و بهبود نگرش دانشجویان به موضوات درسی و نیز علاقه مند نگ...

متن کامل

تحلیل گفتمانی دشواریهای ترجمه ادبی

تحلیل گفتمان از جمله شیوه های بررسی متن است که در طول حیات خود ابزار و روشهایش را گسترش داده و عمق بخشیده است. مطالعات ترجمه نیز پس از آنکه بررسیهای زبانشناختی صرف را جهت فهم فرایند ترجمه ناکافی دانست به شیوه های تحلیل متن و تحلیل گفتمان رو آورد. در مقاله حاضر ما دریافتی از تحلیل گفتمان را مبنا قرار داده ایم که ساختار تأویل پذیر متن و رویه های ارتباطی متن با فرامتن (جامعه، فرهنگ) را اصل می گیرد...

متن کامل

آیا ترجمه ادبی نوع خاصی از ترجمه است؟

1- ترجمه و تاریخ پیش از اینکه درباره ترجمه ادبی صحبت کنم، لازم می دانم محدودیت های موجود این مبحث را خاطر نشان سازم: همان طور که ژور ژمونن، به حق، اظهار می دانند، تمام عقاید بر ضد ترجمه در یک جمله خلاصه می شود: ترجمه متن اصلی نیست؛ می توان به منظور نزدیک شدن به متن اصلی، به ترجمه های متعدد و تقریبی مراجعه کرد و در این زمینه، به تمام موارد، از جمله معنا شناسی، سبک شناسی، مسائل فرهنگی، زیبایی شنا...

متن کامل

بررسی تحلیلی خطاهای موجود در ترجمۀ متون ادبی با هدف بهبود آموزش و توانش ترجمه ادبی

کسب و تقویت توانش ترجمۀ ادبی، امری مهم در آموزش ترجمۀ ادبی بشمار می‌رود و هدف از آن، توانایی دانشجویان در بازگرداندن محتوا و سبک زبانی و کارکرد متون ادبی بصورت معادل در زبان مقصد است. برای نیل به این هدف، می‌توان با توجه به دیدگاههای نظری و عملی مختلف در آموزش ترجمۀ ادبی و نیز روشهای متنوع تدریس در کلاس درسی، به کسب و تقویت توانش ترجمۀ ادبی دانشجویان کمک کرد. مقاله پیش‌رو، این هدف را دنبال می‌ک...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 2  شماره None

صفحات  63- 74

تاریخ انتشار 2016-09

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021