شباهت واژه ها در زبان های فارسی و انگلیسی

نویسنده

  • حسین ملانظر .
چکیده

زبان درختی می ماند که ریشه دارد و رشد می کند. شاخ و برگ تازه می یابد. رشد درخت زبان به دو شیوه اصلی صورت می گیرد یکی درونی، دیگری بیرونی یعنی با پیوند خوردن با شاخه و جوانه درخت دیگر. برخی این پیوند با بیرون را طبیعی نمی پندارند و با آن مخالفت می کنند. یکی از دلایل آنها این است که این تداخل می تواند ماهیت و طبیعت تنه اصلی زبان را از بین ببرد و در نتیجه رابطه وضعیت فعلی زبان با گذشته آن قطع شود. دو زبان فارسی و انگلیسی چون عضو خانواده زبان هند و اروپایی هستند و نیز به دلیل وام گیری از یکدیگر (و یا از زبان های واسطۀ دیگر)، شباهت هایی در واژه های آنها یافت می شود 1- علت و ریشه این شباهت ها در کجا قرار دارد؟ پنج حالت برای ریشه این شباهت ها متصور است: الف- زبان فارسی از زبان انگلیسی به طور مستقیم یا با واسطه برخی از واژه ها را وام گرفته است. که آنها را واژه های دخیل انگلیسی در فارسی می نامند. ب- زبان انگلیسی از فارسی به طور مستقیم یا واسطه وام گرفته است، یعنی واژه های دخیل فارسی در انگلیسی هستند. ح- فارسی و انگلیسی هر دو، واژه های شبیه را از زبان سومی وام گرفته اند. د- برخی از این واژه ها از ریشۀ مشترک هر دو زبان نشأت گرفته است و نشانگر این واقعیت است که این دو زبان از خانواده زبان های هند و اروپایی هستند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ابهام در زبان فارسی و انگلیسی (با نگاهی تطبیقى به ترتیب واژه ها و گروه اسمی)

‏یکى از خصیصه هاى عام زبان هاى طبیعى، «ابهام» است و آن وقتى است که از یک سازه، برداشت ها و مفاهیم متفاوتى به دست آید. آگاهى از ابهام در درک صحیح و استفاده درست از زبان براى بیان مقاصد و انتقال مفاهیم «اهمیت زیادى دارد. ارتباطى موفق است که هم عامل ارتباط مقصود و منظور خود را شفاف و صحیح ابراز کند و هم گیرنده ارتباط (مخاطب) این مقصود و منظور را کامل و درست بگیرد. در مقالة حاضر، ضمن تعریف ابهام و ...

متن کامل

ابهام در زبان فارسی و انگلیسی (با نگاهی تطبیقى به ترتیب واژه ها و گروه اسمی)

‏یکى از خصیصه هاى عام زبان هاى طبیعى، «ابهام» است و آن وقتى است که از یک سازه، برداشت ها و مفاهیم متفاوتى به دست آید. آگاهى از ابهام در درک صحیح و استفاده درست از زبان براى بیان مقاصد و انتقال مفاهیم «اهمیت زیادى دارد. ارتباطى موفق است که هم عامل ارتباط مقصود و منظور خود را شفاف و صحیح ابراز کند و هم گیرنده ارتباط (مخاطب) این مقصود و منظور را کامل و درست بگیرد. در مقالة حاضر، ضمن تعریف ابهام و ...

متن کامل

ابهام در زبان فارسی و انگلیسی (با نگاهی تطبیقی به ترتیب واژه ها و گروه اسمی)

‏یکی از خصیصه های عام زبان های طبیعی، «ابهام» است و آن وقتی است که از یک سازه، برداشت ها و مفاهیم متفاوتی به دست آید. آگاهی از ابهام در درک صحیح و استفاده درست از زبان برای بیان مقاصد و انتقال مفاهیم «اهمیت زیادی دارد. ارتباطی موفق است که هم عامل ارتباط مقصود و منظور خود را شفاف و صحیح ابراز کند و هم گیرنده ارتباط (مخاطب) این مقصود و منظور را کامل و درست بگیرد. در مقالة حاضر، ضمن تعریف ابهام و ...

متن کامل

آسیب شناسی پژوهش های ریشه شناختی در حوزه بررسی وام واژه های فارسی در زبان انگلیسی (مطالعه موردی: فرهنگ واژگان فارسی در انگلیسی)

بررسی دامنه نفوذ و گسترش واژه‌های فارسی در زبان‌های مختلف از جمله موضوعات درخور توجه در حوزه پژوهش-های ریشه‌شناختی به شمار می‌آید که تاکنون به انتشار آثار داخلی و خارجی متعددی در قالب مقاله و یا فرهنگ‌های واژگانی مستقل انجامیده است. در این بین، در بین زبانهای اروپایی، زبان انگلیسی به دلایلی چند توجه بیشتری را به خود جلب نموده است به نحوی که شاهد انتشار آثار متعددی در این خصوص بوده‌ایم که از آن ...

متن کامل

مفهوم عامل در واژه های مشتق زبان فارسی

نوشته حاضر به مسئله منشأ مفهوم عامل در واژه‌های مشتق از وندهای مشهور به اسم عامل‌ساز در زبان فارسی می‌پردازد. برای این منظور ابتدا سه رویکرد عمده به این مسئله معرفی می‌شود و به کمک داده‌های زبان فارسی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. داده‌های مورد استفاده در تحقیق حاضر شامل تمامی واژه‌های مشتق از پسوندهای «-گر»، «-نده»، «-بان»، «-چی»، «-گار»، و «-ار» از فرهنگ هشت جلدی سخن و فرهنگ زانسو می‌شود. تجزیه ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 4  شماره 9.10

صفحات  135- 141

تاریخ انتشار 2000-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022