شبیه‌سازی عددی وابستگی پارامترهای خروجی تک حباب سونولومینسانسی ساکن به فشار محیطی

نویسنده

چکیده

در این تحقیق با استفاده از مدل هیدروشیمیایی به بررسی تحول درونی حباب و شبیه‌سازی عددی وابستگی مشخصه‌های تک حباب ساکن سونولومینسانسی گاز نجیب آرگون حل شده در سیال آب به فشار محیطی در دمای اتاق پرداختیم. با بررسی سه ناپایداری انتشاری، شکلی و مکانی از طریق نمودار فاز شرایط اولیه را برای داشتن حباب سونولومینسانسی پایدار به دست آورده و برای محاسبه شدت تابش گسیلی در لحظه فروریزش از سه مکانیسم تابش برم اشترلانگ الکترون- اتم، برم اشترلانگ الکترون- یون و بازترکیب تابشی استفاده کرده‌ایم. نتایج حاصل نشان می‌دهد که در انطباق با نتایج تجربی، کاهش فشار محیطی منجر به افزایش نسبت بسط، بیشینه دما و شدت تابش گسیلی گاز آرگون در لحظه فروریزش می‌شود و اختلاف دما و شدت بین کمینه و بیشینه فشار محیطی به ترتیب حدود K4000 و 12 مرتبه دامنه است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

شبیه سازی عددی وابستگی پارامترهای خروجی تک حباب سونولومینسانسی ساکن به فشار محیطی

در این تحقیق با استفاده از مدل هیدروشیمیایی به بررسی تحول درونی حباب و شبیه سازی عددی وابستگی مشخصه های تک حباب ساکن سونولومینسانسی گاز نجیب آرگون حل شده در سیال آب به فشار محیطی در دمای اتاق پرداختیم. با بررسی سه ناپایداری انتشاری، شکلی و مکانی از طریق نمودار فاز شرایط اولیه را برای داشتن حباب سونولومینسانسی پایدار به دست آورده و برای محاسبه شدت تابش گسیلی در لحظه فروریزش از سه مکانیسم تابش بر...

متن کامل

شبیه سازی تاثیر نوع گاز نجیب حل شده بر شدت تابش تک حباب سونولومینسانسی ایستا در سیال آب و اسید فسفریک 65%

در این مقاله با استفاده از مدل هیدروشیمیایی و مکانیسم برم اشترلانگ حرارتی و الگوریتم رانگ-کوتا مرتبۀ چهار تأثیر نوع گاز نجیب حل‌شده در سیال بر پارامترهای خروجی تک‌حباب سونولومینسانسی ایستا در دو سیال پایه آب و اسید فسفریک  65% به‌عنوان غلظت بهینه اسید فسفریک به‌صورت عددی، موردبررسی قرار گرفته است. برای داشتن تک‌حباب سونولومینسانسی ایستا و پایدار و محاسبۀ پارامترهای اولیه حباب شامل شعاع و دامنۀ ...

متن کامل

بررسی پارامترهای فیزیولوژیک دستگاه گردش خون با شبیه‌سازی عددی یک‌بعدی

به علت نقش اساسی دستگاه گردش خون در بدن و گسترش روز‌افزون بیماری‌های مربوط به آن در کار حاضر سعی شده است تا با استفاده از شبیه‌سازی عددی یک‌بعدی، سیستم سرخرگ‌های اصلی دستگاه گردش خون مدل شود. برای اولین بار در شبیه‌سازی یک‌بعدی از روش حجم محدود برای گسسته‌سازی معادلات ناویر‌استوکس که با معادله حالت کوپل شده استفاده شده است. در گسترش شرایط مرزی خروجی از مدلی موسوم به درختچه‌ی شریانی ساختار یافته...

متن کامل

شبیه‌سازی عددی یک حباب معلق شناور در جریان ترکیبی کوئت و پواسل صفحه‌ای: بررسی اثر جاذبه

موقعیت تعادلی یک حباب دگردیس‌پذیر سه‌بعدی در جریان ترکیبی کوئت و پواسل بصورت عددی توسط حل کامل معادلات ناویر-استوکس مورد بررسی قرار گرفته است. میدان جریان روی یک شبکة ثابت توسط یک تقریب اختلاف محدود بقائی گسسته شده است و فصل مشترک بطور صریح توسط یک شبکة نامنظم جداگانه‌ای که از طریق شبکة ثابت حرکت می‌کند، بیان شده است. از آنجایی که فصل مشترک بطور پیوسته دچار تغییر شکل می‌شود، بازسازی جبهه در هر ...

متن کامل

بررسی فشار باد بر سقف‌های چادری با فرم قیفی به روش شبیه‌سازی عددی

فرم قیفی، یکی از متداول‌ترین و بهینه‌ترین فرم‌های سازه‌های چادری است که عموما به عنوان پوشش سقف در فضاهای با دهانه‌های کوچک و متوسط به‌کار می‌رود. به دلیل سبکی سازه چادری، بار باد اصلی‌ترین بار طراحی این سازه‌ها است اما به دلیل شکل ویژه این سازه‌ها، استفاده از آیین‌نامه‌های بارگذاری برای تعیین بار باد امکان‌پذیر نیست. در این مقاله، تلاش شده است اثر باد بر سازه‌های چادری قیفی به روش شبیه‌سازی عد...

متن کامل

بررسی تاثیر پارامترهای موثر روی ارتعاشات رشته حفاری به روش تحلیلی و شبیه‌سازی عددی

در این تحقیق تاثیر پارامترهای موثر (استابیلایزر، گل حفاری، اثر نیروی کششی) روی فرکانس‌های طبیعی ساختار رشته حفاری به روش تحلیلی و عددی بررسی شده است. ابتدا معادلات حاکم بر رشته حفاری و ارتعاش ساختاری آن ارائه می‌گردد. در ادامه یک نمونه رشته حفاری با مشخصات هندسی معین در نرم‌افزار اجزای محدود شبیه‌سازی شده و تاثیر پارامترهای مختلف روی ارتعاشات ساختار بررسی می‌شود. نتایج حاصل از شبیه سازی عددی اج...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 1  شماره 2

صفحات  39- 44

تاریخ انتشار 2016-11-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021