شبیه سازی انتقال نیترات توسط مدل ‏DRAINMOD-N

نویسندگان

  • سید جلال‎ ‎الدین جبلی استادیار مجتمع آموزشی ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران - ایران‏
  • عبدالمجید ‏لیاقت دانشیار گروه آبیاری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران، تهران - ایران‏
  • پانته آ ‏رهبری دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران، تهران - ایران‏
چکیده

کودهای شیمیایی مورد استفاده در کشاورزی از منابع آلاینده محیط زیست (به خصوص آب های ‏زیرزمینی و منابع خاک) می باشند. شناخت عوامل مؤثر بر حرکت املاح و آب در پروفیل خاک کمک ‏مؤثری در مدیریت صحیح و کاهش آب شویی نیترات از منطقه رشد ریشه می نماید.‏ در این تحقیق، برای شبیه سازی و ارزیابی انتقال نیترات در خاک از داده های مربوط به یک مزرعه ‏ذرت واقع در مرکز آموزشی و تحقیقاتی دانشکده کشاورزی کرج استفاده شد. بافت خاک مزرعه لومی ‏رسی و میزان ازت مورد استفاده در اوایل فصل کشت ذرت‎ ‎‏150 کیلوگرم در هکتار بود. برای شبیه سازی ‏حرکت نیترات از مدل هیدرولوژیکی ‏DRAINMOD-N‏ استفاده شد. این مدل با تغییر ضرایب معدنی شدن ‏و دنیتریفیکاسیون در دامنه قابل قبول، برای رسیدن به بهترین انطباق بین داده های پیش بینی و مشاهده شده، ‏کالیبره شد. نتایج نشان داد که غلظت نیترات برآورد شده با مدل در زیر منطقه ریشه، در اکثر مواقع با ‏غلظت نیترات اندازه گیری شده در مزرعه تطابق نسبی خوبی دارد. لذا از مدل ‏DRAINMIOD-N‏ می توان ‏به عنوان یک ابزار مدیریتی برای کاهش و جلوگیری از آلودگی زیست محیطی در مناطق تحت آبیاری ‏استفاده نمود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

شبیه سازی انتقال نیترات توسط مدل ‏drainmod-n

کودهای شیمیایی مورد استفاده در کشاورزی از منابع آلاینده محیط زیست (به خصوص آب های ‏زیرزمینی و منابع خاک) می باشند. شناخت عوامل مؤثر بر حرکت املاح و آب در پروفیل خاک کمک ‏مؤثری در مدیریت صحیح و کاهش آب شویی نیترات از منطقه رشد ریشه می نماید.‏ در این تحقیق، برای شبیه سازی و ارزیابی انتقال نیترات در خاک از داده های مربوط به یک مزرعه ‏ذرت واقع در مرکز آموزشی و تحقیقاتی دانشکده کشاورزی کرج استفاده ش...

متن کامل

شبیه سازی تغییرات سطح ایستابی و غلظت نیترات در اراضی شالیزاری با مدل DRAINMOD-N (مطالعه موردی: کاپیک)

در این تحقیق شبیهسازی تغییرات سطح ایستابی و غلظت نیترات آب زیرزمینی در کرت شالیزاری مجهز به سامانه زهکشکنترل شده در مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز در استان مازندران انجام شد. برای شبیهسازی تغییرات کمی و کیفیبا اعمال آمار و اطلاعات اندازهگیری شده و کالیبره شده استفاده DRAINMOD-N آب زیرزمینی ناحیه زهکشی از مدلگردید. این مدل با تغییر ضرایب معدنی شدن، دنیتریفیکاسیون و انتشارپذیری در دامنه قابل قب...

متن کامل

شبیه سازی انتقال نیترات به آبهای زیرزمینی

کاربرد کودهای شیمیایی در کشاورزی به عنوان منابع آلاینده محیط زیست به خصوص آبهای زیرزمینی و منابع خاک شناخته شده اند. درک و شناخت فاکتورهای موثر بر حرکت املاح و آب در پروفیل خاک کمک بزرگی به مدیریت صحیح و کاهش آبشویی نیترات از منطقه ریشه می نماید. در این تحقیق جهت ارزیابی انتقال نیترات از آب نفوذ یافته به خارج از منطقه ریشه نمونه برداری و توسط روش اسپکتوفتومتری اندازه گیری به عمل آمد. نمونه بر...

متن کامل

ارزیابی کارایی مدل های drainmod-n و leachn برای شبیه سازی آبشویی نیترات از اراضی شالیزاری

به منظور بررسی اثر آب و همچنین شیوه های مدیریت زراعی بر انتقال نیترات، اندازه گیری های میدانی می بایست انجام گیرد. اما چنین اقداماتی علاوه بر زمان بر بودن دارای هزینه بالایی می باشند. مدل های کامپیوتری با استفاده از معادلات انتقال نیترات و الگوریتم های شبیه ساز کیفیت آب را بدون اندازه گیری های میدانی پر هزینه ارزیابی می کنند. این مدل ها بر پایه معادلات تئوری هستند و به منظور تأیید دقت ارزیابی آ...

15 صفحه اول

شبیه سازی تغییرات سطح ایستابی و غلظت نیترات در اراضی شالیزاری با مدل drainmod-n (مطالعه موردی: کاپیک)

در این تحقیق شبیهسازی تغییرات سطح ایستابی و غلظت نیترات آب زیرزمینی در کرت شالیزاری مجهز به سامانه زهکشکنترل شده در مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز در استان مازندران انجام شد. برای شبیهسازی تغییرات کمی و کیفیبا اعمال آمار و اطلاعات اندازهگیری شده و کالیبره شده استفاده drainmod-n آب زیرزمینی ناحیه زهکشی از مدلگردید. این مدل با تغییر ضرایب معدنی شدن، دنیتریفیکاسیون و انتشارپذیری در دامنه قابل قب...

متن کامل

شبیه سازی انتقال نیترات به آبهای زیرزمینی

کاربرد کودهای شیمیایی در کشاورزی به عنوان منابع آلاینده محیط زیست به خصوص آبهای زیرزمینی و منابع خاک شناخته شده اند. درک و شناخت فاکتورهای موثر بر حرکت املاح و آب در پروفیل خاک کمک بزرگی به مدیریت صحیح و کاهش آبشویی نیترات از منطقه ریشه می نماید. در این تحقیق جهت ارزیابی انتقال نیترات از آب نفوذ یافته به خارج از منطقه ریشه نمونه برداری و توسط روش اسپکتوفتومتری اندازه گیری به عمل آمد. نمونه بردا...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 8  شماره 1

صفحات  21- 32

تاریخ انتشار 2006-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021