شبیه سازی جریان حجمی در مصب اروندرود با استفاده از مدل MIKE 21

نویسندگان

چکیده

الگوی جریان در مصب ها از مهم ترین فرآیندهای ساحلی موثر بر ریخت شناسی خط ساحلی است. عوامل تاثیر گذار بر جریان در یک مصب یا خلیج متاثر از توپوگرافی مصب، نوع جزر و مد و عوامل های محیطی(باد و دبی رودخانه) می باشند. رودخانه اروندرود یک رودخانه مرزی بین کشور ایران و عراق است که از نظر اقتصادی، استراتژیک، محیط زیست و نظامی جزو مهمترین مناطق دریایی ایران و عراق است. در این مقاله از مدل هیدرودینامیکی مایک استفاده شده است. این مدل هیدرودینامیکی بر اساس حل معادلات آب کم عمق استوار بوده و اثرات چرخش زمین و تغییرات توپوگرافی و اثرات اصطکاک نیز در آن دخالت داده شده است. معادلات هیدرودینامیک شامل پیوستگی و اندازه حرکت میانگین گیری شده در عمق می‌باشند. در مقاله حاضر ابتدا مطالعات میدانی انجام شد. سپس مدل‌سازی عددی به کمک مدل هیدرودینامیکی و دو ‌بعدی مایک 21 انجام شد. با استفاده از داده‌های میدانی و مؤلفه‌های جزرومدی آدمیرالتی، مدل برای شمال خلیج‌فارس از بار بیرونی اروند تا عمق 84 متری رودخانه واسنجی و صحت سنجی گردید. نتایج بیان می کند که حداکثر میانگین تغییرات برای مؤلفه p جریان حجمیm3/m/s 5/0 و حداقل آن m3/m/s 1/0- می‌باشد. و برای مؤلفه Q مقدار حداقل میانگین تغییرات m3/m/s 45/0 – و حداکثر آن تقریبا m3/m/s 01/ می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد هر چه عمق آب بیشتر باشد مؤلفه (p) شارش بیشتر است و در تحلیل مؤلفه (Q) شارش کاملا برعکس می‌باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

شبیه سازی جریان های کرانه ای با استفاده از مدل عددی mike 21 بررسی موردی: منطقه کیاشهر

اولین قدم در جهت شناخت عوامل تأثیرگذار بر محیط های دریایی و نواحی ساحلی، تعیین الگوی امواج و جریان های ساحلی است. در مناطق ساحلی، امواج و جریان ها نقش مهمی در تعیین هندسه و شکل سواحل بازی می کنند. در این تحقیق، الگوی جریان های کرانه ای به کمک مدول هیدرودینامیکی برای حالات قبل و بعد از احداث جتی ها در دهانه مرداب کیاشهر شبیه سازی شده است. برای این منظور از بسته نرم افزاری mike 21 استفاده شده است...

متن کامل

شبیه‌سازی جریان‌های کرانه‌ای با استفاده از مدل عددی MIKE 21 بررسی موردی: منطقه کیاشهر

اولین قدم در جهت شناخت عوامل تأثیرگذار بر محیط‌های دریایی و نواحی ساحلی، تعیین الگوی امواج و جریان‌های ساحلی است. در مناطق ساحلی، امواج و جریان‌ها نقش مهمی در تعیین هندسه و شکل سواحل بازی می‌کنند. در این تحقیق، الگوی جریان‌های کرانه‌ای به کمک مدول هیدرودینامیکی برای حالات قبل و بعد از احداث جتی‌ها در دهانه مرداب کیاشهر شبیه‌سازی شده است. برای این منظور از بسته نرم‌افزاری MIKE 21 استفاده شده است...

متن کامل

مدل سازی عددی پارامترهای فیزیکی آب در مصب اروندرود

در این مطالعه تغییرات پارامترهای فیزیکی آب (سمت و سرعت جریان, شوری و نوسان سطح آب) در مصب رودخانه جزرومدی اروندرود مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق از مدل سه بعدی و هیدرودینامیکی کوهیرنس استفاده شده که معادله پیوستگی، معادلات ناویراستوکس در سه بعد و معادله های انتقال شوری و دما به روش جداسازی حل شده اند. شرایط مرزی اعمال شده شامل تغییرات دما، شوری و دبی برای مرز باز رودخانه و تغییرات دما...

15 صفحه اول

شبیه سازی عددی جریان در نواحی مرده مستطیلی کانال آبیاری با استفاده از مدل STAR-CCM+

اهمیت مطالعۀ ناحیۀ مردۀ کناری از آنجا مشخص می‌شود که هنوز تاثیر آن بر مشخصات آشفتگی جریان به طور کامل شناخته شده نیست. تعداد این نواحی، نحوۀ قرار گرفتنشان نسبت به هم و نیز ابعاد هریک به تنهایی می‌تواند تاثیر متفاوتی بر الگوی جریان داشته باشد. در پژوهش حاضر تلاش شد تا کارایی نرم‌افزارSTAR-CCM+ در مدل‌سازی جریان در حضور مجموعه‌ای از نواحی مرده به صورت سه بعدی بررسی شود. به همین منظور از نتایج مدل...

متن کامل

شبیه سازی سری زمانی جریان در محل خروجی سد شهید رجایی با استفاده از مدل SWAT

افزایش دمای کره‌ی زمین و اثرات آن بر چرخه آب و همچنین افزایش رشد جمعیت از مسایلی است که امروزه توجه را بر مصرف بهینه منابع و مدیریت بهتر جهت برنامه­ریزی دقیق برای تامین نیازهای آتی بیشتر نموده­­ است. برای حل این مساله از مدل­های هیدرولوژی گوناگونی از جمله مدل ارزیابی آب و خاک (SWAT) استفاده می­­شود. در این پژوهش تغییرات جریان خروجی حوضه تجن طی سال­های 2005 تا 2015 با استفاده از مدل SWAT شبیه­سا...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 5  شماره 2

صفحات  -

تاریخ انتشار 2020-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021