شبیه سازی رواناب سطحی وتبخیر تعرق حوزه آبخیز معرف رود زرد با مدل استانفورد-4

نویسندگان

  • سیف اله امین,
  • عبدالمجید غفوری روز بهانی,
چکیده مقاله:

Prediction of watershed responses and simulation of runoff rate and volume are required for design purposes in most water resources projects. For this purpose, different hydrologic methods and events based on continuous hydrologic mathematical models are applied. In this research, a continuous hydrologic model, Stanford Watershed Model-IV (SWM-IV) is used for simulation of annual and monthly volumes and mean daily runoff flow produced in Roodzard representative basin with an area of 896 km2 located in southwest of Iran. The accuracy of the simulation outputs were checked using the sensitivity analysis over reasonable ranges of input sata related to Roodzard watershed. Calibration and verification of the Stanford model were performed using the data of 1976-1977 and those of the four consecutive years (1978- 1981). The output of the SWM-IV model showed that the values of annual and monthly runoff, groundwater, and monthly interflow can be simulated in close agreement and acceptable precision corresponding to the observed data. The model is also capable of combining the hydrologic components of the basin to determine the dominant flow of the study watershed. Actual evapotranspiration and annual runoff coefficients, are two other parameters that have been estimated successfully by the model. However, the coefficient of determination (R2) for the observed and predicted daily flow values ranged from 0.44 to 0.81 for the available data. Therefore, application of the model is recommended for predicting the hydrologic responses of various sizes of watershed in Iran.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

شبیه سازی رواناب سطحی وتبخیر تعرق حوزه آبخیز معرف رود زرد با مدل استانفورد-۴

پیش بینی رفتار هیدرولوژی حوزه های آبخیز و تخمین دبی و حجم سیلاب، برای طراحی و ارزیابی بیشتر پروژه های آبی، جلوگیری از فرسایش خاک و حفاظت منابع آب مورد نیاز است. برای تعیین واکنش حوزه های آبخیز در شرایط مختلف آب و هوایی، معمولاً از روش های هیدرولوژی و نیز مدل های مختلف ریاضی استفاده می شود که شبیه سازی رگبارهای منفرد و یا داده های پیوسته سال های متوالی را انجام می دهند . در این پژوهش از مدل پیوست...

متن کامل

شبیه سازی رواناب حوضه آبخیز رود زرد با استفاده از مدل Arc Swat

     بسیاری از حوضه­های آبخیز در ایران فاقد ایستگاه­های هیدرومتری کافی می باشند. همچنین به علت کمبود داده­های هیدرولوژیکی کافی در اغلب ایستگاه­ها ، مدل­سازی حوضه نقش مهمی در توسعه منابع آب داشته و از عدم قطعیت بالایی برخوردار می باشد. در این تحقیق از مدل سوات برای شبیه سازی رواناب  حوضه رود زرد استفاده شد. تحلیل حساسیت، واسنجی، عدم قطعیت و اعتبار سنجی مدل با استفاده از برنامه SUFI-2 انجام شد. آ...

متن کامل

شبیه سازی رواناب حوضه آبخیز رود زرد با استفاده از مدل arc swat

بسیاری از حوضه­های آبخیز در ایران فاقد ایستگاه­های هیدرومتری کافی می باشند. همچنین به علت کمبود داده­های هیدرولوژیکی کافی در اغلب ایستگاه­ها ، مدل­سازی حوضه نقش مهمی در توسعه منابع آب داشته و از عدم قطعیت بالایی برخوردار می باشد. در این تحقیق از مدل سوات برای شبیه سازی رواناب  حوضه رود زرد استفاده شد. تحلیل حساسیت، واسنجی، عدم قطعیت و اعتبار سنجی مدل با استفاده از برنامه sufi-2 انجام شد. آمار ر...

متن کامل

شبیه سازی توزیعی مکانی- زمانی رواناب با استفاده از مدل WetSpa در حوزه آبخیز طالقان

In order to assessment and prediction of hydrological processes with inherent complexity, processes changes effects on the nonlinear behavior of watershed system in the past and future and specification of water and soil conservation operation, using indirectly methods such as simulation of watershed processes therewith directly methods is necessary. The objective of this research is evaluation...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال

دوره 6  شماره 3

صفحات  1- 13

تاریخ انتشار 2002-10

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023