شبیه سازی طیف دینامیکی امواج رادیویی نوع سوم در حضور میرایی برخوردی امواج لانگمیر

ثبت نشده
چکیده

با استفاده از شبیه سازی معادلات شبه خطی، تولید امواج لانگمیر و انتشار باریکه الکترونی داغ در حضور میرایی برخوردی امواج لانگمیر بررسی می‌شوند. نشان داده می‌شود که در حضور میرایی برخوردی شدت بر انگیزش امواج لانگمیر کاهش می‌یابد. نتیجه شبیه‌سازی های عددی نشان دهد  که سرعت متوسط انتشار باریکه در طول زمان انتشار  باریکه ثابت است و‌لی مقدار آن از حالت بدون میرایی برخوردی بیشتر است.  طیف دینامیکی امواج رادیویی نوع سوم برای گسیل‌های اساسی و هارمونیک شبیه‌سازی می‌شوند و نشان داده می‌شود که شدت طیف دینامیکی امواج رادیویی نوع سوم  در حضور میرایی برخوردی کاهش می‌یابد. نشان داده می‌شود که در حضور میرایی برخوردی برای امواج لانگمیر بازه انتشار امواج رادیویی نوع سوم هم در فرکانس اساسی و در هارمونیک آن کاهش می‌یابد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

شبیه سازی ذره‌ای میرایی غیر خطی لانداؤ در پلاسمای برخوردی و غیر برخوردی

  In this article, non-linear Landau damping and generation of BGK mode in non-magnetized plasma are studied by using particle simulation. As plasma environment consists of electrons and ions, it is simulated by particle method and it is supposed that ions are considered as a motionless background. On the other hand, electron’s dynamic is obtained from solving Newton’s equation and the electron...

متن کامل

شبیه سازی ذره ای میرایی غیر خطی لانداؤ در پلاسمای برخوردی و غیر برخوردی

در این مقاله میرایی غیر خطی لانداؤ و تولید مد bgk در پلاسمای غیر مغناطیده توسط شبیه سازی ذره ای بررسی می شود. بدین منظور محیط پلاسما که شامل الکترون ها و یون ها است به صورت ذره ای شبیه سازی شده است. یون ها به دلیل اینرسی زیاد زمینه ثابتی را تشکیل می دهند، در حالی که الکترون ها به صورت ذره ای در نظر گرفته شده و دینامیک آنها از طریق حل معادله نیوتن به دست می آید. در ناحیه غیر خطی پدیده به دام افت...

متن کامل

ایجاد امواج سطحی بر روی پلاسمای برخوردی چگال ناهمگن

An investigation isundertaken to study the transmission of the electromagnetic waves through inhomogeneous over-dense plasma. The transmission is due to the excitation of the surface modes of plasma or plasmons. The construction of the plasma is in such a way that the charge density of the plasma linearly increases and passes through its critical value and then linearly decreases. The dissipati...

متن کامل

مدل سازی امواج برخوردی به موج شکن مستغرق با استفاده از روش المان مرزی

The principle included in construction of submerged breakwater is to protect beach from morphological changes and the sediment transport against incoming waves. In the present study, boundary element method (BEM) is employed for solving the scattering problem of incident wave passing the vertical and inclined submerged breakwaters with rigid boundaries. The boundary element integral equation wi...

متن کامل

مطالعه آزمایشگاهی تاثیرکمربند سبز ساحلی بر میرایی امواج دریا

درمناطق ساحلی با خطر وقوع طوفان استفاده از موانع سخت مانند دیوار حائل ساحلی و دایک برای کاهش اثرات مخرب امواج رایج می‌باشد. در این پژوهش امکان استفاده از کمربند سبز در مناطق ساحلی بصورت آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفته است. کمربند سبز از درختان گرمسیری با ثبات و استحکام کافی در برابر فشار موج تشکیل شده است. آزمایش بصورت دو بعدی در کانال موج، برای ارزیابی تاثیر پوشش بر کاهش اثر امواج انجام شد. س...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 1  شماره 1

صفحات  1- 5

تاریخ انتشار 2015-11-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021