شبیه سازی فرآیند بارش- رواناب در حوضه آبریز قره سو با استفاده از مدل WMS

نویسندگان

  • علی فتاحی چغابگی
چکیده

برآورد رواناب حاصل از بارش­های جوی اهمیت خاصی در مطالعات هیدرولوژی، مدیریت حوضه­های آبخیز و حفاظت آب و خاک دارد. استفاده از مدل­های شبیه­ساز بارش- رواناب همانند WMS در سال­های اخیر گسترش فراوانی یافته است. این مدل با تلفیق امکانات GIS و مدل­های هیدرولوژیکی رایج به ابزاری قدرتمند برای شبیه­سازی فرآیندهای هیدرولوژیکی حوضه­های آبخیز تبدیل شده است. در این مطالعه برای پیش بینی سیلاب حاصل از بارش حوضه آبریز قره­سو در نرم افزار WMS، مدل HEC-HMS انتخاب شد. بدین منظور ابتدا مدل ارتفاعی رقومی در محیط نرم افزار Arc GIS ساخته شده و پس از انجام اصلاحات لازم وارد محیط WMS گردید. سپس با کمک مدل TOPAZ شبکه رودخانه­ها، مرز حوضه و زیرحوضه­ها و همچنین خصوصیات فیزیوگرافی زیرحوضه­ها تعیین گردید. برای کالیبره کردن مدل سه رگبار مشاهده­ای در زیرحوضه­های مورد مطالعه به همراه سه سیل همزمان در خروجی هر زیرحوضه انتخاب شد. با بهینه سازی پارامترهای شماره منحنی، تلفات اولیه و زمان تأخیر بر اساس دو هیدروگراف مشاهده­ای، مدل واسنجی و با استفاده از هیدروگراف مشاهده­ای دیگر، مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان از برازش مناسب دبی اوج هیدروگراف­های مشاهده­ای و هیدروگراف­های شبیه­سازی شده دارد و اختلاف زمانی در رسیدن به اوج نیز مساوی یا کمتر از 90 دقیقه برآورد گردید. نتایج حاصل از آنالیز حساسیت مدل نسبت به تغییرات رطوبت اولیه خاک نیز نشان داد که مقدار دبی اوج حساسیت قابل ملاحظه­ای نسبت به تغییرات رطوبت اولیه خاک دارد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

شبیه سازی فرآیند بارش - رواناب در حوضه آبریز قره سو با استفاده از مدل wms

مدل wms توسط آزمایشگاه هیدرولیک دانشگاه برینگهام تهیه شده و با تلفیق امکانات gis و مدل های هیدرولوژیکی متنوعی از قبیل tr20، tr55، hec-1، hec-hms و rational و ... که در آن تعبیه شده است، به ابزاری قدرتمند برای شبیه سازی هیدرولوژیکی حوضه های آبریز تبدیل شده است. نرم افزار wms با استفاده از نقشه های رقومی محاسبات مربوط به فیزیوگرافی حوضه را انجام می دهد. در این نرم افزار کلیه محاسبات و خصوصیات فیز...

15 صفحه اول

شبیه سازی بارش – رواناب حوضه قره سو با استفاده از مدل swat

زمینه و هدف: شبیه سازی بارش–رواناب در بسیاری از مطالعات هیدرولوژی، از جمله بررسی اثر تغییر اقلیم بر جریان رودخانه، پیش بینی سیلاب و برنامه ریزی منابع آب از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مدل swat[1] برای شبیه سازی انتقال جریان، رسوب و متغیرهای کیفی (فسفر و نیتروژن و ...) در حوضه های آبریز استفاده می گردد. مدل swat یک مدل سری زمانی توزیعی با  مبنای فیزیکی می باشد. این مدل قابلیت اتصال به gis[2] را ...

متن کامل

شبیه سازی فرآیند بارش- رواناب در حوزه‌های با آمار کم با استفاده از مدل wms (مطالعه موردی؛ حوزه آبخیز چالوس)

  WMSاز جمله سیستم­های مدل­سازی هیدرولوژیک و هیدرولیک مربوط به حوزه آبخیز است. این مدل برای آ‌نالیز حساسیت و تخمین رواناب ناشی از آن به روش SCS  در حوزه آبخیز چالوس واقع در استان مازندران استفاده شده است. ابتدا با استفاده از نقشه­های ارتفاعی با ساختار رستری DEM­­  ­به کمک نرم­افزارTOPAZ،آبراهه­ها و شبکه  رودخانه­ای حوزه­ها مشخص شد و با همپوشانی نقشه فوق با نقشه...

متن کامل

شبیه سازی بارش – رواناب با استفاده از تئوری سیستم گری (مطالعه موردی: حوضه آبریز لیقوان)

  تئوری سیستم گری در پیش‌بینی وقایعی که دارای آمار مشاهداتی کمتری است با توجه به پایه ریاضی مدل، ایفای نقش می‌کند و در هیدرولوژی مشکل کمبود سابقه آماری داده‌ها را مرتفع می‌سازد. شبیه‌سازی  فرآیند بارش – رواناب در این تحقیق با بهره گرفتن از تئوری سیستم گری به کمک نرم افزارMathematica  با استفاده از اطلاعات شش رویداد متناظر بارش- رواناب  باران نگار (هیتوگراف) و هیدرومتری ایستگاه حوضه آبریز لیقوان...

متن کامل

عنوان: پیش بینی سیلاب حوضه آبریز قره آقاج با استفاده از فرآیند شبیه سازی بارش _ رواناب توسط مدل wm s

چکیده: سیل به عنوان یکی از مخرب ترین بلایای طبیعی همواره خسارات جانی و مالی فراوانی را به بار آورده است. آگاهی از تناوب و میزان بزرگی این پدیده طبیعی گام اساسی در مهار ، کنترل سیلاب وبرنامه ریزی صحیح جهت استفاده از این منابع ارزشمند می باشد. در حال حاضر مدل های مختلفی به منظور شبیه سازی مراحل تبدیل بارش به رواناب وجود دارد. مدل (watershed modeling system) wms از جمله مدل های جدید و جامع است که...

15 صفحه اول

تحلیل و مدل بندی بارش در حوضه آبریز قره سو

براورد و تخمین مقادیر بارش حوضه آبریز قره سو بر اساس داده های مشاهداتی 21 ایستگاه باران سنجی موجود در سطح حوضه و همبستگی آن با داده های عوامل جغرافیایی ناحیه ای نشان داد که با استفاده از داده های ناحیه ای می توان به مدل نهایی بارشهای فصلی و سالیانه دست یافت . ضرایب همبستگی چندگانه 69 تا 82 درصد در تبیین عوامل جغرافیایی محلی ( زمین- اقلیم) در براورد بارشهای سالیانه و فصلی حوضه، نشانه خوبی از ا...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 3  شماره 1

صفحات  89- 98

تاریخ انتشار 2012-11-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021