× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

شرایط هیپرناترمیک و بیهوشی با داروی کتامین: رت‌های نر ویستار

نویسندگان

  • امینی, بهرام
  • حیدرپور, فریدون
  • حیدرپور, پوریا
  • رستمی, احمد
  • علیپور, محسن

چکیده

Background: The function of internal systems can be influenced significantly by hypernatremia, even anesthesia may be affected by this electrolyte imbalance. The aim of this study was to determine the effects of a single anesthetic dose of ketamine in an experimental rat model of chronic hypernatremia. Methods: Sixty male Wistar rats, weighing 300(±20)g, were allocated randomly to three groups: the control group received drinking water and test groups 1 and 2 received 1% and 2% NaCl, respectively, for 144 hours. We measured the parameters of sensitivity to the ketamine injection (125mg/kg) including length of times to the inhibition of the righting reflex, inhibition of the response to painful stimulus and the times to the reappearance of the response to painful stimulus and recovery from anesthesia. We also determined the mortality rates during anesthesia. Results: The times for inhibition of the righting reflex and response to painful stimulus for group 2 were significantly shorter than those for group 1 and the control group. The times for the reappearance of response to painful stimulus and full recovery from anesthesia in group 2 were significantly longer than those of group 1 and the control group. Conclusions: Hypernatremia affects ketamine anesthesia in the rat, increasing the speed of passing through the different steps of anesthesia. The duration of ketamine efficacy increases, while recovery from anesthesia is significantly delayed.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

سابقه و هدف: در تحقیق حاضر، اثرات خستگی بر یادگیری احترازی غیر فعال و برهم کنش آن با داروی سیمواستاتین که دارای اثرات نورون‌زایی می‌باشد در موش‌های صحرایی نر مورد بررسی قرار گرفت. روش بررسی: در این تحقیق تجربی، 40 سر رت نر نژاد ویستار با محدوده وزنی 350- 300 گرم به چهار گروه تقسیم شدند: گروه کنترل: رت‌های دست نخورده،گروه شم: دریافت کننده حلال (سالین) و گروه‌های تجربی 1 و 2 که به ترتیب حلال ( س...

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

سابقه و هدف: سکته مغزی مهم­ترین دلیل ایسکمی مغزی است و رپرفیوژن متعاقب آن منجر به مرگ برنامه­ریزی شده سلولی می­شود. آسیب به هیپوکامپ موجب اختلال عمده ای در اجرای آزمون های حافظه فعال می­شود؛ لذا در این مطالعه به بررسی اثر لوزارتان (آنتاگونیست  آنژیوتانسین II) بر اختلالات حافظه فضایی ناشی از ایسکمی/ ریپرفیوژن فراگیر گذرا در موش صحرایی پرداختیم. روش بررسی: در این مطالعه تجربی، حیوانات به  4 گروه ...

سابقه و هدف: ایسکمی مغزی یک معضل بزرگ جهانی است که سبب آسیب‌های شدید به ویژه به ناحیهCA1 هیپوکامپ می‌گردد. از این رو داروهای بلوک کننده های کانال کلسیمی نظیر وراپامیل از نظر محافظت بافت عصبی مهم هستند. در این تحقیق، اثر حفاظتی وراپامیل بر روی سلول‌های هرمی ناحیه CA1 هیپوکامپ رت نر مورد بررسی قرار گرفت. روش بررسی: این مطالعه تجربی، بر روی 24 رت نر بالغ نژاد ویستار به وزن 300-250 گرم در چهار گ...

متامیزول، دارویی ضد درد با خواص تب­بری، ضد التهابی و شل­کننده عضلانی می­باشد. در این تحقیق تعداد 18 قطعه کبوتر نر بالغ با میانگین سنی ۲ سال و وزن 300 گرم، به­طور تصادفی به 3 گروه شش­تایی تقسیم شدند. در گروه اول ( شاهد)، کتامین (mg/kg 40) به صورت داخل عضلانی تزریق شد. در گروه دوم میدازولام (mg/kg 6) به صورت داخل عضلانی تزریق شد و 5 دقیقه پس از آن، کتامین (mg/kg 40) نیز به­طور عضلانی تزریق گردید....