شناسائی مناطق مستعد جهت تولید سیب‌زمینی بذری در استان همدان

نویسندگان

  • رضا پوررحیم
  • علی رضوانی
  • علیرضا کریمی روزبهانی
  • هرمز سلطانی
چکیده

بیماری‌های ویروسی از عوامل مهم و محدود کننده در تولید سیب‌زمینی بذری به‌شمار می‌روند. یکی از راه‌های کاهش خسارت یا حذف این بیماری‌ها استفاده از پایه‌های بذری سالم است. با توجه به اینکه بیشتر ویروس‌های بیماری‌زای سیب‌زمینی توسط شته ها منتقل می‌شوند، شناخت مناطق و دوره هائی از سال که جمعیت شته ها در آنها کم باشد برای تکثیر پایه های بذری از اهمیت زیادی برخورداراست. بر این اساس از سال 1377 تا 1381 تغییرات فصلی، تراکم و تنوع جمعیت شته‌های بالدار ناقل در چهار منطقة عمده تولید سیب‌زمینی استان، شامل شهرستان‌های همدان، کبودرآهنگ، قهاوند و اسدآباد با استفاده از تله‌های زرد رنگ محتوی آب در طول فصل رشد بررسی و مقایسه شدند. در نتیجه چهار گونه شته ناقل شناسائی شدنــد که شتة Therioaphis trifolii با 91 – 5/67 درصد جمعیت در هر چهار منطقه دارای بیشترین تراکم و به عنوان گونة غالب شناخته شد. و گونه‌های Acyrthosiphon pisum , Myzus persicae, Aphis frangullae gosypii , Macrosiphum euphorbiae با تراکم جمعیت کمتر شکار شدند. با توجه به نتایج بدست آمده، در شهرستان کبودرآهنگ بدلیل پائین بودن تراکم جمعیت شته‌های ناقل مهم مانند M. persicae, A. pisumو کوتاه بودن دورة حضور و فعالیت آنها در مرزعه وپائین بودن درصد آلودگی ارقام به ویروس‌های مهم و خطرناکPVY , PLRV طی نسل‌های مختلف تکثیر به عنوان منطقه مستعدتر جهت تکثیر پایه‌های بذری شناخته شد. و شهرستان همدان بدلیل بالا بودن تراکم گونه‌های ناقل و فعالیت طولانی‌تر آنان در مزرعه وآلودگی بالای ارقام به بیماری‌های ویروسی در سال اول تکثیر به عنوان منطقة نامناسب و شهرستان‌های اسدآباد و قهاوند به عنوان مناطق حد واسط ارزیابی شدند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

شناسائی مناطق مستعد جهت تولید سیب زمینی بذری در استان همدان

بیماری های ویروسی از عوامل مهم و محدود کننده در تولید سیب زمینی بذری به شمار می روند. یکی از راه های کاهش خسارت یا حذف این بیماری ها استفاده از پایه های بذری سالم است. با توجه به اینکه بیشتر ویروس های بیماری زای سیب زمینی توسط شته ها منتقل می شوند، شناخت مناطق و دوره هائی از سال که جمعیت شته ها در آنها کم باشد برای تکثیر پایه های بذری از اهمیت زیادی برخورداراست. بر این اساس از سال 1377 تا 1381 ...

متن کامل

تخمین تاج پوشش، تولید و مکان‌یابی مناطق مستعد کشت گیاه سماق در مراتع خاک‌ریز استان اردبیل

هدف از تحقیق، برآورد پوشش تاجی و تولید بذر گیاه دارویی- اقتصادی سماق (Rhus coriaria) و مکان‌یابی مناطق مستعد کشت این گیاه در مراتع روستای خاک‌ریز شهرستان بیله‌سوار، استان اردبیل است. بدین منظور سه مکان (مساحت 60 هکتار) دارای پوشش سماق و در هر مکان سه ترانسکت موازی باهم و عمود برجهت شیب با فواصل 100 متر از هم مستقر شد. در طول هر ترانسکت تعداد 10 پلات پنج‌ متر مربعی با فواصل 20 متر از هم...

متن کامل

مکان یابی مناطق مستعد توسعه گردشگری در شهرستان همدان

این پژوهش، شناسایی نواحی مستعد توسعه گردشگری طبیعت در شهرستان همدان را مد نظر دارد امکان سنجی نواحی مستعد طبیعت گردی با استفاده از مدل طبیعت گردی مخدوم انجام شد. این مدل یک مدل خطی ریاضی چند مجهولی می باشد و برای شناخت قابلیت ها و توانمندی های بوم شناختی سرزمین کاربرد دارد. هر یک از پیراسنجه های ارائه شده در مدل از قبیل شکل زمین، خاک شناسی (حاصلخیزی خاک، بافت خاک و ...)، پوشش گیاهی (تراکم، فرم ...

متن کامل

اولویت بندی مناطق مستعد احداث ژئوپارک در استان لرستان

استان لرستان به عنوان پایتخت ژئوتوریسم ایران با انواع عوارض ژئومورفیک منحصر بفرد مانند غارها، آبشارها، دریاچه ها، تنگ ها و با قابلیت های تاریخی و زمین شناسی فراوان، دارای مناطق بهینه و مستعدی جهت احداث ژئوپارک می باشد. از اهداف این تحقیق که از نوع تحقیقات کاربردی- توسعه ای می باشد، می توان شناسایی و معرفی جاذبه های ژئوتوریستی، اولویت بندی معیارها و زیرمعیارهای مورد نیاز و شناسایی مناطق بهینه اح...

متن کامل

شناسایی مناطق مستعد احداث نیروگاه بادی مطالعه موردی: استان فارس

باد به عنوان یکی از مظاهر انرژی‌های نو، برای جایگزین شدن سوخت‌های فسیلی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. استان فارس با توجه به وضعیت توپوگرافی و موقعیت نسبی خود یکی از مناسب‌ترین مکان‌ها برای احداث نیروگاه بادی می‌باشد. بنابراین، در این پژوهش جهت پتانسیل‌سنجی احداث نیروگاه بادی در استان فارس، معیارها و زیرمعیارهای مختلفی مدنظر قرار گرفته است. برای فازی‌سازی معیارها براساس نظرات کارشناسی و بررسی ...

متن کامل

شناسایی مناطق مستعد از لحاظ اقلیمی جهت احداث نیروگاه‌های خورشیدی در استان کرمانشاه با استفاده از مدل منطق فازی

این پژوهش با توجه به روند کاهشی منابع تجدید­ناپذیر و لزوم استفاده از انرژی‌های جایگزین دارای اثرات مخرب زیست محیطی کمتر با هدف پهنه­بندی و مکان‌یابی نقاط مستعد جهت استقرار نیروگاه خورشیدی با تکیه بر فراسنج‌های اقلیمی در استان کرمانشاه انجام شده است. ابتدا نقشه­های مجموع ساعات آفتابی سالانه، تابش کل خورشیدی، تعداد روزهای ابری، تعداد روزهای بارانی، تعداد روزهای گرد و غباری، میانگین سالانه رطوبت ن...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 2-38  شماره 2

صفحات  -

تاریخ انتشار 2008-11-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023