شناسائی و ارزیابی بلوغ یک طرح سامانه‌ی عملیاتی از طریق معرفی شاخص نظام‌مند سطوح آمادگی سیستمی (SRL)

نویسنده

  • ناصر رهبر -
چکیده

سطوح آمادگی فناوری(TRL)بعنوان یک شاخص نظام‌مند برای شناسائی بلوغ فناوری‌های خاص بطور گسترده استفاده شده و اجازه می‌دهند تا یک مقایسه استوار و محکم بین بلوغ انواع مختلف فناوری‌ها صورت پذیرد. در این مقاله ابتدا سطوح آمادگی فناوری معرفی شده و بر اساس نقائص مطرح شده، نشان داده می‌شود که تعریف مفاهیم فراگیرتر از آن که بتواند نقش یک فناوری مستقل را در یک سامانه‌ای که متشکل از چندین فناوری که اثر متقابل روی یکدیگر دارند تحلیل نماید، لازم خواهد بود. سپس بمنظور نشان دادن وابستگی‌های مرتبط در سطح سامانة عملیاتی، مفهوم سطوح آمادگی سیستمی (SRL)معرفی می‌گردد. در یک محیط سامانة عملیاتی، ملاحظات مربوط به مجتمع‌سازی، با هم‌کارکردن و پشتیبانی از یکدیگر اهمیت زیادی خواهند داشت. در ادامه مبانی مفهوم سطوح آمادگی سیستمی و چارچوب توسعه، ارزیابی، صحه‌گذاری آن نشان داده خواهند شد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی عملکرد سیاست خصوصی سازی از طریق شاخص های مالی/ عملیاتی شرکت های واگذار شده

به دنبال مطرح شدن موضوع عدم کارایی های ناشی از فعالیت مجموعه بنگاه ها و شرکت های دولتی در اقتصاد کشور، در ایران نیز همچون دیگر کشورها، سیاست خصوصی سازی به عنوان یکی از راه حل های بهبود عملکرد مدنظر تصمیم گیران قرار گرفت. خط مشی های قانون برنامه اول توسعه و تبصره 32 این قانون به عنوان اولین رهنمودهای حقوقی، قانونی و سیاستی در زمینه تعیین و تکلیف وضعیت مالی، عملیاتی شرکت های دولتی نقطه آغازی برای...

متن کامل

سنجش سطح بلوغ مدیریت دانش در سازمان‌ها از طریق یک مدل بلوغ توسعه‏یافتة مدیریت دانش

امروزه دانش به عنوان یک منبع ارزشمند و راهبردی است. برای هدفمند کردن استفاده از دانش به عنوان یک مزیت رقابتی و راهبردی و نیز سازماندهی مراحل توسعه مدیریت دانش در سازمان، شناخت وضعیت موجود سازمان در زمینه مدیریت دانش و تعیین عوامل مؤثر بر تصمیم‌گیری یک سازمان برای به‌کارگیری و بهبود مدیریت دانش امری ضروری است. این مقاله عوامل و شاخص‌‌های مؤثر بر بلوغ مدیریت دانش را شناسایی کرده، و نیز اولویت ‌بن...

متن کامل

The effect of cyclosporine on asymmetric antibodies and serum transforming growth factor beta1 in abortion-prone model of mice CBA/J x DBA/2

كچ ي هد فده و هقباس : ي ک ي طقس زورب للع زا اه ي ،ررکم ا لماوع تلاخد ي ژولونوم ي ک ا رد ي ن قم طققس عون ي وراد دقشاب ي س ي روپسولک ي ،ن ح لدم رد طقس شهاک بجوم ي ناو ي CBA/j×DBA/2 م ي تنآ ددرگ ي داب ي اه ي ان و راققتم TGF-β لماوع زا عت مهم يي ن گلماح تشونرس هدننک ي سررب روظنم هب رضاح هعلاطم تسا ي ات ث ي ر اس ي روپسولک ي ن م رب ي از ا ي ن تنآ عون ي داب ي س و اه ي اکوت ي ن TGF...

متن کامل

The Study of Stressful Factors in Clinical Education for Nursing Students Studying in Nursing and Midwifery College in Khorramabad

کچ هدي پ شي مز هني فده و : شزومآ لاب يني شخب ساسا ي شزومآ مهم و راتسرپ ي تسا . و هنوگ ره دوج لکشم ي شزومآ رد لاب يني ، آراک يي هدزاب و ا ني شزومآ زا شخب راچد ار لکشم م ي دنک . فده اب رضاح شهوژپ سررب ي لماوع سرتسا از ي شزومآ لاب يني رد وجشناد ناي راتسرپ ي هدکشناد راتسرپ ي و يامام ي ماـجنا داـبآ مرـخ تسا هتفرگ . شور و داوم راک : رضاح هعلاطم کي هعلاطم صوت يفي عطقم ي تسا . د...

متن کامل

ارزیابی عملکرد سیاست خصوصی سازی از طریق شاخص های مالی/ عملیاتی شرکت های واگذار شده

به دنبال مطرح شدن موضوع عدم کارایی های ناشی از فعالیت مجموعه بنگاه ها و شرکت های دولتی در اقتصاد کشور، در ایران نیز همچون دیگر کشورها، سیاست خصوصی سازی به عنوان یکی از راه حل های بهبود عملکرد مدنظر تصمیم گیران قرار گرفت. خط مشی های قانون برنامه اول توسعه و تبصره 32 این قانون به عنوان اولین رهنمودهای حقوقی، قانونی و سیاستی در زمینه تعیین و تکلیف وضعیت مالی، عملیاتی شرکت های دولتی نقطه آغازی برای...

متن کامل

تأثیر بلوغ سازمانی بر آمادگی الکترونیک سازمان

هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل کلیدی بلوغ سازمانی موثر در آمادگی الکترونیک سازمان (دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت) می­باشد که به روش توصیفی- همبستگی انجام گردید. جامعه آماری پژوهش، اعضاء هیأت علمی، مدیران و رؤسای دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت بودند که 77 نفر آنان براساس جدول تعیین حداقل حجم نمونه بارتلت و همکاران و به روش نمونه­گیری طبقه­ای انتخاب شدند. ابزار اصلی پژوهش پرسشنامه بود که روایی و پایای...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 2  شماره تابستان

صفحات  24- 31

تاریخ انتشار 2012-09-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023