× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

شناسایی تجارب تدریس معلمان تاریخ: رویکرد پدیدار شناسی

نویسندگان

چکیده

یکی از مباحث اصلی در نظام آموزش و پرورش چگونگی تدریس دروس علوم انسانی است. لذا با توجه به این مسئله، یکی از دروسی که هویت سازی و همچنین، در تغییر نگرش انسان ها به محیط اجتماعی نقش قابل ملاحضه ایی دارد درس تاریخ است. این پژوهش با هدف، شناسایی تجارب تدریس معلمان پیشکسوت تاریخ و ارائه راهکارهایی برای تسریع وصول به اهداف آموزشی و بالا بردن سطح کیفی آموزش تاریخ انجام گرفته است.روش پژوهش،کیفی و از نوع پدیدارشناسی است. جمع آوری اطلاعات با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام و با روش کدگذاری موضوعی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با توجه به یافته های پژوهش که طی کد گذاری های باز، محوری و انتخابی به دست آمدند دو محور اصلی در تدریس تاریخ نقش دارند.1) انتخاب بهترین فنون تدریس 2) چگونگی انجام فرایند آموزشی. در بخش اول، استفاده از روش های مختلف تدریس و کاربرد مهارت درآموزش تاریخ و در بخش دوم توجه به یادگیری اطلاعات و روحیات دانش آموزان در طول تدریس موثر بوده و موجب افزایش انگیزه دانش آموزان و معلمان نیز به نتایج مطلوب فرایند یاددهی و یادگیری دست پیدا می کنند.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

مقدمه: بسیاری از افرادی که در جنگ حضور داشته­اند ،جانبازی را تجربه کرده اند .تجربه منحصر به فرد  جانبازان در  مطالعات معدودی مورد بررسی قرار گرفته است .هدف این مطالعه فهم تجربه جانبازان است که موجب شناخت و توصیف تجارب جانبازان و کسب بینش عمیق از این پدیده می­باشد. روش: این مطالعه کیفی به روش پدیدارشناسی در سال 1393 به اجرا درآمده است. شیوه گردآوری داده­ها، مصاحبه های نیمه ساختار یافته بوده که ...

پژوهش حاضر با هدف تبیین پدیدار شناسی معلمان ابتدایی از چگونگی پرورش تفکر خلاق انجام گرفت. روش پژوهش، کیفی از نوع پدیدارشناسی بود. شرکت کنندگان درپژوهش معلمان مقطع ابتدایی شهرستان آباده بودند که با روش نمونه گیری هدفمند از نوع « مورد مطلوب »انتخاب شدند. حجم نمونه بعداز انجام مصاحبه و عدم دستیابی به اطلاعات جدیددر نهایت به9نفر رسید.اطلاعات با استفاده از مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته گردآوری و با ب...

مقدمه: بسیاری از افرادی که در جنگ حضور داشته­اند ،جانبازی را تجربه کرده اند .تجربه منحصر به فرد  جانبازان در  مطالعات معدودی مورد بررسی قرار گرفته است .هدف این مطالعه فهم تجربه جانبازان است که موجب شناخت و توصیف تجارب جانبازان و کسب بینش عمیق از این پدیده می­باشد. روش: این مطالعه کیفی به روش پدیدارشناسی در سال 1393 به اجرا درآمده است. شیوه گردآوری داده­ها، مصاحبه های نیمه ساختار یافته بوده که  ...

Introduction: Improvement and promotion of the quality of clinical education requires continuous assessment of the current situation, and also identifying the strengths and weaknesses. Students' views and ideas as learner can help future planning. This study aims to identify the experiences of midwifery graduates about factors affecting their clinical learning. Methods: A qualitative study usin...

تدریس از مهم‌ترین حرفه هایی است که نیازمند تخصص و توانمندی ویژه‌ است. بدون این ضرورت، عمل در این زمینه اگر ناممکن نباشد، حداقل در مسیر درست قرار نگرفته و اهداف آن محقق نخواهد شد. هدف اصلی این پژوهش ارائه یک نظریه کیفی درزمینه تجارب، عوامل و پیامدهای پدیده تدریس خارج از تخصص معلمان بود. به دیگر بیان، درک مفاهیم واقعی زندگی حرفه‌ای معلمان خارج از تخصص، موضوع اصلی این پژوهش است. رویکرد اصلی تحقیق ...

مقدمه: صدمات نخاعی اکتسابی یک مشکل شایع بهداشتی می‌باشد و این مسئله، مهم‌ترین علت ناتوانی در سراسر جهان است. درک تجارب واقعی همسران این بیماران به وسیله تیم مراقبتی نقش مهمی در کاهش عوارض ناتوانی و کاهش رنج مراقبتی همسران دارد. لذا این مطالعه با هدف کشف تجارب همسران مددجویان با ضایعه نخاعی انجام شده است. روش کار: این مطالعه با استفاده از یکی از روشهای تحقیق کیفی تحت عنوان پدیدار شناسی توصیفی ا...