شناسایی تیپ‏های ویروس رگبرگ زرد نکروتیک چغندر(BNYVV) عامل بیماری ریزومانیا در منطقه چناران

نویسنده

چکیده مقاله:

ویروس رگبرگ زرد نکروتیک چغندر (BNYVV) عامل بیماری ریزومانیا می‏باشد که یکی از بیماری‏های مهم چغندرقند به شمار می‏آید.  BNYVV عضو تیپ جنس بنی‏ویروس بوده و دارای چهار تیپ A، B، P و J است که از نظر جغرافیایی به مناطق خاصی محدودند. از نظر بیماری‏زایی، بین تیپ‏های A وB  تفاوتی وجود ندارد ولی تیپ‏های P و J دارای یک مولکول RNA5 بوده و بسیار مهاجم‏تر می‏باشند. هیچ‏یک از این تیپ‏ها را نمی‏توان به طریق سرولوژیکی از هم تشخیص داد. به منظور شناسایی تیپ‏های ویروس عامل بیماری ریزومانیا در منطقه چناران، 28 نمونه ریشه چغندرقند دارای علائم ریشه‏ریشی مشکوک به ریزومانیا، از حوزه کارخانه‏قند چناران در تابستان 1385 جمع‏آوری گردید. ابتدا ویروس عامل بیماری (BNYVV) توسط آزمون الایزا به روش ساندویچ دو طرفه و واکنش RT-PCR در نمونه‏ها ردیابی شد. در نمونه‏های آلوده، با استفاده از آغازگرهای اختصاصی تیپ‏های ویروس BNYVV و واکنش RT-PCR، تیپ ویروس تعیین گردید.  از 28 نمونه دارای علائم مشکوک به ریزومانیا، آزمون الایزا در 23 نمونه و واکنش RT-PCR در 25 نمونه، ویروس BNYVV را ردیابی کرد. واکنش RT-PCR توسط آغازگرهای اختصاصی تیپ، فقط قطعه‏ای به اندازه 324 جفت باز را تکثیر نمود. به این ترتیب در کلیه نمونه‏های آلوده، ویروس عامل بیماری، تیپ A تشخیص داده شد. 

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

شناسایی تیپ‏های ویروس رگبرگ زرد نکروتیک چغندر(bnyvv) عامل بیماری ریزومانیا در منطقه چناران

ویروس رگبرگ زرد نکروتیک چغندر (bnyvv) عامل بیماری ریزومانیا می‏باشد که یکی از بیماری‏های مهم چغندرقند به شمار می‏آید.  bnyvv عضو تیپ جنس بنی‏ویروس بوده و دارای چهار تیپ a، b، p و j است که از نظر جغرافیایی به مناطق خاصی محدودند. از نظر بیماری‏زایی، بین تیپ‏های a وb  تفاوتی وجود ندارد ولی تیپ‏های p و j دارای یک مولکول rna5 بوده و بسیار مهاجم‏تر می‏باشند. هیچ‏یک از این تیپ‏ها را نمی‏توان به طریق س...

متن کامل

خالص‌سازی و تولید آنتی‌سرم جدایه ایرانی ویروس زردی نکروتیک رگبرگ چغندرقند عامل بیماری ریزومانیا

ویروس زردی نکروتیک رگبرگ چغندر قند (Beet necrotic yellow vein virus) عامل بیماری مهم ریشه‌گنایی یا ریزومانیا (Rhizomania) در چغندرقند است. در تحقیق حاضر طی سال 1384 در شیراز، به‌منظور استفاده‌ از روش‌های سرولوژیکی (ازجمله آزمون الیزا) در تشخیص بیماری و نیز استفاده‌از این روش‌ها در برنامه‪های اصلاحی چغندرقند جهت انتخاب ژرم‌پلاسم متحمل به بیماری، جدایه ایرانی ویروس مذکور خالص‌سازی و آنتی‌بادی علی...

متن کامل

خالص سازی و تولید آنتی سرم جدایه ایرانی ویروس زردی نکروتیک رگبرگ چغندرقند عامل بیماری ریزومانیا

ویروس زردی نکروتیک رگبرگ چغندر قند (beet necrotic yellow vein virus) عامل بیماری مهم ریشه گنایی یا ریزومانیا (rhizomania) در چغندرقند است. در تحقیق حاضر طی سال 1384 در شیراز، به منظور استفاده از روش های سرولوژیکی (ازجمله آزمون الیزا) در تشخیص بیماری و نیز استفاده از این روش ها در برنامه‪های اصلاحی چغندرقند جهت انتخاب ژرم پلاسم متحمل به بیماری، جدایه ایرانی ویروس مذکور خالص سازی و آنتی بادی علیه...

متن کامل

بررسی پراکنش ویروس رگبرگ زردی نکروتیک چغندرقند و ناقل آن در منطقه مرودشت با استفاده از روش‌های سرولوژیک و PCR

به منظور بررسی گسترش آلودگی ویروس رگبرگ زردی نکروتیک چغندرقند و ناقل آنPolymyxa  betae Keskin  در منطقه مرودشت در استان فارس، تعداد 353 نمونه تصادفی و 124 نمونه از گیاهان دارای علائم رایزومانیا در تابستان سال 1383 جمع‌آوری گردید. به وسیله آزمون‌های سرولوژیکی ساندویچ سه طرفه الیزا و با استفاده‏از پادتن تک‏سویه ویروس، وجود ویروس به ترتیب در 2/48درصد و 81درصد از نمونه‌های تصادفی و علائم‏دار ردیابی...

متن کامل

شیوع گسترده تیپ A ویروس زردی نکروتیک رگبرگ چغندرقند در ایران

هدف از این تحقیق، بررسی ژنوتیپ­های مختلف Beet necrotic yellow vein (BNYVV) در ایستگاه­های تحقیقاتی چغندرقند کشور شامل طرق در خراسان رضوی، زرقان در فارس، میاندوآب در آذربایجان غربی و اکباتان در همدان بود. هم­زمان نمونه­هایی از مزارع حوزه کارخانه­های قند تربت­جام در خراسان رضوی، نهاوند در استان همدان، کمال­آباد در استان البرز، نقده در استان آذربایجان­غربی و قزوین در استان قزوین و نیز مزارع کشاورز...

متن کامل

بررسی ژن p25 در سه جمعیت ایرانی ویروس رگبرگ زرد نکروتیک چغندرقند (Beet necrotic yellow vein virus) و نقش ارقام حساس و مقاوم در تنوع ژن p25*

ویروس رگبرگ زرد نکروتیک چغندرقند (Beet necrotic yellow vein virus, BNYVV) در چغندرقند بیماری مهم و خطرناکی بنام ریشه ریشی (root beardiness) یا ریشه گنائی (rhizomania) ایجاد می کند و دارای گسترش زیادی در اکثر نقاط دنیا است. این ویروس دارای چند قطعه آر ان ای ژنومی می باشد و آران‏ای شماره 3 آن یک پروتئین 25 کیلودالتونی که مسئول بیماری‏زایی در گیاه چغندرقند است را رمز گذاری می‏کند. موقعیت‏...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال

دوره 23  شماره 1

صفحات  66- 55

تاریخ انتشار 2007-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023