شناسایی زنبورهای پارازیتویید و هیپرپارازیتویید تعدادی ازعمومی ترین شپش کهای نرم تن (Hom.:Coccidae)

نویسندگان

  • آزاده داودی
  • احسان رخشانی
  • علی اصغر طالبی
  • غلامرضا رجبی
  • ولی الله رضایی
  • یعقوب فتحی پور
چکیده مقاله:

زنبورهای پارازیتویید و هیپرپارازیتویید تعدادی از عمومی ترین شپشک های نر م تن (Hom.:Coccidae) شامل Coccus hesperidum (L.) ،Eulecanium coryli (L.) , E. tiliae L.، Sphaerolecaniumprunastri Fonscolombe Saissetia oleae (Oliver) ودرتهران و مناطق محد ودی از استان گیلان در سال 1381 جمع آوری و شناسایی شدند . پارازیتوییدهای اولیه شامل Blastothrix sericea (Dalman) ، Mayr Encyrtus lecaniorum ، Metaphycus Compère angustifrons ، Microterys hortulanus Erd?s،Microterys nietneri (Motschulsky) از خانواده Encyrtidae و(Walker) Coccophagus lycimnia از خانواده Aphelinidae و پارازیتوییدهای ثانویه شامل Cerapterocerus mirabilis Westwood از خانواده Encyrtidae و Pachyneuron muscarum (L.) از خانواده Pteromalidae بودند . گونه Moranila californica (Howard) از خانواده Pteromalidae نیز به عنوان شکارچی تخم معرفی گردید. زنبورهای M. angustifrons ، hortulanus M. و M. californica برای اولین بار از ایران گزارش می شوند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

شناسایی زنبورهای پارازیتویید و هیپرپارازیتویید تعدادی ازعمومی ترین شپش کهای نرم تن (hom.:coccidae)

زنبورهای پارازیتویید و هیپرپارازیتویید تعدادی از عمومی ترین شپشک های نر م تن (hom.:coccidae) شامل coccus hesperidum (l.) ،eulecanium coryli (l.) , e. tiliae l.، sphaerolecaniumprunastri fonscolombe saissetia oleae (oliver) ودرتهران و مناطق محد ودی از استان گیلان در سال 1381 جمع آوری و شناسایی شدند . پارازیتوییدهای اولیه شامل blastothrix sericea (dalman) ، mayr encyrtus lecaniorum ، metaphycus...

متن کامل

زنبورهای پارازیتویید و هیپرپارازیتویید شپشک‌ها، موجود در موزه‌ حشرات هایک میرزایانس، ایران

زنبورهای پارازیتویید و هیپرپارازیتویید شپشک‌های گیاهی که در موزه‌ حشرات هایک میرزایانس، موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، تهران، نگه‌داری می‌شوند، مورد بررسی قرار گرفت. این زنبورها از نقاط مختلف کشور جمع‌آوری شده و متعلق به چهار خانواده بودند. در مجموع 35 گونه به شرح زیر شناسایی شد:Aphelinidae: Ablerus atomon (Walker), Ablerus sp., Aphytis chrysomphali (Mercet), A. mytilaspidis (Le Baron), A. proc...

متن کامل

زنبورهای پارازیتویید و هیپرپارازیتویید شپشک ها، موجود در موزه حشرات هایک میرزایانس، ایران

زنبورهای پارازیتویید و هیپرپارازیتویید شپشک های گیاهی که در موزه حشرات هایک میرزایانس، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، تهران، نگه داری می شوند، مورد بررسی قرار گرفت. این زنبورها از نقاط مختلف کشور جمع آوری شده و متعلق به چهار خانواده بودند. در مجموع 35 گونه به شرح زیر شناسایی شد:aphelinidae: ablerus atomon (walker), ablerus sp., aphytis chrysomphali (mercet), a. mytilaspidis (le baron), a. procl...

متن کامل

شناسایی زنبورهای پارازیتویید آفات انباری و دامنه میزبانی آنها در مشهد

هدف از انجام این تحقیق شناسایی، تعیین دامنه میزبانی و فراوانی زنبورهای پارازیتویید آفات انباری در مشهد بود. برنامه نمونه برداری به منظور جمع آوری آفات انباری و زنبورهای پارازیتویید آن ها در طول   ماه های تیر تا آذر 1385 در مشهد انجام شد. در طی این بررسی ها روی 15 نوع از محصولات کشاورزی انباری شامل برنج، ذرت، عدس، ماش، گندم، لپه، نخود، لوبیا، آرد گندم، آرد برنج، کشمش، بلغور گندم، انجیر خشک، بادا...

متن کامل

زنبورهای پارازیتویید شب‌پره‌ی مینوز مرکبات در ایران

نوزده گونه زنبور از خانواده‌ی Eulophidae از نقاط مختلف ایران از روی لاروهای شب‌پره‌ی مینوز مرکبات،Stainton  Phyllocnistis citrella ، جمع‌آوری و شناسایی شد. فهرست گونه‌های شناسایی شده به شرح زیر است: Cirrospilus ingenuus Gahan, C. lyncus Walker, C. viticola (Rondani), C. staryi Bouček, Elachertus gallicus Erdös, Hyssopus geniculatus (Hartig), Pnigalio soemius (Walker), P. agraules populifoliell...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 35  شماره 4

صفحات  -

تاریخ انتشار 2004-06-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023