× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

شناسایی ساب تایپ های بلاستوسیستیس نمونه های انسانی با استفاده از ژن 18s rRNA درشمال غرب ایران

نویسندگان

  • بهرامی, فارس مرکز تحقیقات بیماری های مشترک انسان و حیوان، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران
  • رائقی, صابر گروه علوم آزمایشگاهی، دانشکده علوم پزشکی مراغه، مراغه، ایران
  • رستمی, مهرداد کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده علوم پزشکی مراغه، مراغه، ایران
  • شفیعی, رضا دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران
  • محمدی, جلال معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
  • میراحمدی, هادی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران

چکیده

زمینه و هدف: بلاستوسیستیس تک یاخته ای بیهوازی است که در دستگاه گوارش انسان زندگی کرده و میتواند بعنوان یک انگل زئونتیک در میزبان های مختلفی نیز وجود داشته باشد. این مطالعه در جهت شناسایی ساب تایپ ها و بررسی تنوع ژنتیک بلاستوسیستیس از نمونه های انسانی شهرستان­های ارومیه، تبریز و مراغه در شمال غرب ایران انجام گرفته است. روش بررسی: در این مطالعه که به روش توصیفی-مقطعی است،600 نمونه­ی مدفوع انسانی که از  بهمن ماه 1395 تا مهرماه 1396 که بصورت تصادفی و جهت غربالگری به مراکز بهداشتی در مراجعه کرده بودند انتخاب و پس از مطالعه مستقیم میکروسکوپی مدفوع، 16 مورد ایزوله بدست آمده  با روش DNA barcoding بررسی و سکانس محصول بدست آمده مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته­ها: از 300 نمونه مورد بررسی در این مطالعه 248 تعداد20 مورد به صورت مطالعه میکروسکوپی آلوده به بلاستوسیستس تشخیص داده شدند، که 16 مورد با روش مولکولی(PCR) بررسی  و سکانس محصول بدست آمده 3 سابتیپ(ST) شامل ST1، ST2 و ST3 در این نمونه ها را نشان داد. نتیجه گیری: چرخه زئونتیک این انگل در منطقه مورد بررسی وجود دارد. با شناسایی و تعیین زیرگونه های بلاستوسیستیس در میزبان­های مختلف به عنوان ارگانیسمی زئونتیک با گستره شیوع فراوان، می­توان به جلوگیری از ایجاد بیماری و عوارض حاصل از آن و نیز به قطع چرخه انتقال دست یافت.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

تیلریوز گرمسیری بیماری انگلی ناشی از تک یاخته T.annulata بوده و بوسیله کنه های جنس هیالوما منتقل می شود. تشخیص بیماری معمولاً با مشاهده انگل در گسترش های خون محیطی، طحال و غدد  لنفاوی صورت می گیرد.  امروزه روش  های ملکولی با حساسیت و ویژگی بالائی به منظور تشخیص و شناسائی عامل بیماری در دام های مبتلا و ناقل، مطالعات همه گیری شناسی  و بررسی های فیلوژنی مورد استفاده قرار می گیرد.  با توجه به حضور ت...

استرونژیلوئیدس پاپیلوزوس(Strongyloides papillosus) نماتود مهم روده ای نشخوارکنندگانی مانند گاو، گوسفند و بز است که که به صورت متناوب سیکل انگلی(Parasitic) و آزادزی(free-living) را طی می کند و باعث ایجاد چرخه‌هاى عفونت خودبخودی(Autoinfection) در میزبانان مى‌گردد. این عفونت در نشخوارکنندگان بالغ معمولا بدون علامت می باشد ولی در نشخوارکنندگان جوان(گوساله ها و بره ها) ایجاد استرونژیلوئیدیازیس کشنده...

Background: Cryptosporidiosis is prevalent in animals and human beings, both immuno-competent and immuno-compromised persons, worldwide. Epidemiologically, it is important to differentiate between human and animal species. The aim of this study is to define the utility of a 1055 bp fragment of 18s rRNA for differentiation of Human and Cattle Cryptosporidiosis. Material and methods: 1020 human...

تیلریوز گرمسیری بیماری انگلی ناشی از تک یاخته t.annulata بوده و بوسیله کنه های جنس هیالوما منتقل می شود. تشخیص بیماری معمولاً با مشاهده انگل در گسترش های خون محیطی، طحال و غدد  لنفاوی صورت می گیرد.  امروزه روش  های ملکولی با حساسیت و ویژگی بالائی به منظور تشخیص و شناسائی عامل بیماری در دام های مبتلا و ناقل، مطالعات همه گیری شناسی  و بررسی های فیلوژنی مورد استفاده قرار می گیرد.  با توجه به حضور ت...

ویروس آنفلوانزا H9N2 با توجه به دامنه میزبانی بسیار وسیع و به علت بازآرایی ژن اهمیت بالایی دارد که احتمال رد شدن از سد بین گونه ای را تسهیل می کند. این مطالعه اطلاعات مفیدی را در رابطه با همگن بودن ژن H9N2 ویروس آنفلوانزای پرندگان ایران با دیگر ویروس های آنفلوآنزا پرندگان کشورهای پاکستان و اسرائیل در سال های متوالی نشان می دهد که تاکید کننده ضرورت نظارت مستمر بر ژن های ویروس آنفلوانزا و بررسی ت...

زمینه و هدف: بیماری های منتقله از غذا یکی از مشکلات جامعه ی امروزی است. در بسیاری نقاط جهان˓ بررسی های اپیدمیولوژی نشان داده است که عفونت های ناشی از سرووارهای سالمونلا افزایش یافته است. بدین منظور شناسایی سویه های سالمونلا در سطح سرووار از اهمیت خاصی برخوردار است. ظهور سویه های مقاوم در این سرووارها به یک نگرانی جهانی تبدیل شده است، بنابراین آگاهی از الگوی مقاومتی در سالمونلاها می تواند به در...