شناسایی سیاستهای بهبود ظرفیت جذب دانش و تاثیر آنها بر عملکرد سازمانی با رویکرد پویایی شناسی سیستم

نویسندگان

  • سعید جهانیان عضو هیئت علمی گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری واقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
  • فائزه امینی گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان
چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش شناسایی سیاستهای تاثیرگذار بر بهبود ظرفیت جذب دانش در سازمان و سنجش میزان تاثیر آنها بر عملکرد سازمان می باشد. به این منظور با استفاده از روش شناسی پویایی شناسی سیستمها ابتدا متغیرهای مربوطه شناسایی شده و سپس با ساخت مدل حالت-جریان امکان شبیه سازی سیستم برقرار می شود. پژوهش حاضر یک طرح کاربردی برای نظام تصمیم گیری سازمان فراهم می کند که سطح دانش کسب شده، دانش منتشر شده، دانش مورد استفاده و بخشی از دانشی که از سازمان خارج میشود را در گذر زمان اندازه گیری می کند. طبق نتایج مدل حاضر، بهترین سیاست برای افزایش سطح دانش مورد استفاده در سازمان ،ترکیب سه سیاست افزایش ساعات آموزش، آموزش و متخصص کردن مصاحبه کنندگان و افزایش درصد مصاحبه شوندگان بازنشسته است که میتواند سطح دانش مورد استفاده را در حالت بهینه نگه دار. این پژوهش با شبیه سازی سیستم مدیریت دانش سازمان یک سیستم پشتیبان تصمیم گیری در زمینه مدیریت دانش ارائه کرده است به گونه ای که با اعمال سیاستهای مختلف در این سیستم و مقایسه آثار آن بهترین سیاست اتخاذ می گردد. پژوهش حاضر منجر به تولید ابزاری برای نظام تصمیم گیری سازمان شده است که سطح دانش کسب شده، دانش منتشر شده، دانش مورد استفاده و دانشی که از سازمان خارج می شود را در گذر زمان اندازه گیری می کند

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

بررسی علل خروج کارکنان دانشی از شرکت های دانش بنیان با رویکرد پویایی شناسی سیستم

چکیده: در سال های اخیر یکی از نگرانی های اصلی شرکت های دانش بنیان، افزایش خروج داوطلبانه نیروی انسانی و تمایل به ترک خدمت کارکنان دانشی آنها می باشد. مهمترین سرمایه شرکت های دانش بنیان، سرمایه های فکری آنها بوده و بقا و موفقیت این شرکت ها در گرو عملکرد کارکنان دانشی آنها می باشد. از این رو ناتوانی در مدیریت صحیح نگهداشت کارکنان دانشی و نخبه، ضمن تحمیل هزینه های سنگین مستقیم و غیر مستقیم، ب...

متن کامل

بررسی تاثیر قابلیت‌های پویایی بر عملکرد سازمانی با رویکرد کارت امتیازی متوازن

ضرورت کسب مزیت رقابتی برای شرکت‌ها جهت ادامه رقابت و سودآوری بر کسی پوشیده نیست. از این رو یکی از تئوری‌های مطرح در خصوص کسب مزیت رقابتی، ایجاد قابلیت‌‌‌های پویایی در سازمان است. در این مقاله تاثیر قابلیت‌های پویایی که راهبردی جهت دستیابی به مزیت رقابتی پایدار می‌باشد، بر عملکرد سازمانی مورد بررسی قرار می‌گیرد. پنج بعد برای قابلیت‌های پویایی شامل قابلیت‌های داخلی، قابلیت‌های خارجی، قابلیت‌های ن...

متن کامل

بررسی سیاستهای توسعه صنعت گردشگری درایران با استفاده از رویکرد پویایی های سیستم

رشد صنعت گردشگری در سال­های اخیر اثرات بسیاری بر روابط فرهنگی، اقتصادی و سیاسی ملت­هایمختلف داشته است. با توجه به گستردگی این صنعت و نقش آن در شکوفایی ابعاد گوناگون زندگی جوامع بشری، شناخت موانع توسعه و تعیین استراتژی ها و راهکارهای بهبود آن، برای همه­ی کشورها به ویژه ایران از اهمیت فراوانی برخوردار است. در این پژوهش با استفاده از مدلسازی دینامیکی در قالب روش تحلیل پویایی­های سیستم، مسئله­ی عدم...

متن کامل

بررسی تاثیر ظرفیت جذب و انتقال دانش بر عملکرد شرکت‌های هولدینگ چند کسب و کاره

هدف تحقیق بررسی فرآیند جذب و انتقال دانش در شرکت­های هولدینگ و تأثیر آن بر عملکرد است. تحقیق از نظر هدف، کاربردی و به روش پیمایشی صورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق مدیران عالی و میانی ستاد مرکزی و شرکت‌های تابعه شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو است. برای گردآوری داده­هاازپرسشنامه استفاده شد،که برای روایی سنجی  از روایی سازه و تحلیل عاملی تأییدی وبرای پایایی سنجی ازآلفای کرون باخ استفاده شد. ...

متن کامل

بررسی نقش ظرفیت جذب دانش بر رابطه بین یادگیری از خطاهای سازمانی و نوآوری سازمانی

شکست یا خطا یکی از حقایق زندگی است که بیشتر سازمان ها نمی توانند از آن بگریزند و اهمیت  فهم و یادگیری از خطاهای سازمانی نیازی است که اخیراً افزایش یافته است. یادگیری از خطا، منبع دانشی پایدار را برای سازمان ها فراهم می کند که به نوبه خود موجب افزایش ظرفیت جذب در کارکنان می شود. افراد با توانایی و انگیزه بالا که از عوامل مهم ظرفیت جذب کارکنان است، انتقال دانش در سازمان را تسهیل میکنند و نوآوری سا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 7  شماره 3

صفحات  143- 168

تاریخ انتشار 2018-11-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023