شناسایی شاخص‌های کلیدی سنجش عملکرد افراد برای پرداخت پاداش

نویسندگان

  • ابزری, مهدی دانشگاه اصفهان
  • سلطانی, ایرج دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اصفهان
چکیده

The current performance evaluation process are inspired by performance management within the organizations to take a step further in a way to the factors such as competency, merit, capacity for improvement and promotion are supposed to be taken into account the in addition to performance evaluation itself. Nowadays, the organizations prefer to set more accurate criteria for performance evaluation with the aim of the rating precision as an organizational priority. This study tries to identify the key criteria for evaluating employees’ performance to make a reliable model for reward payment. First, the criteria were formulated on the basis of the previous researches conducted by experts, industry professionals and management scholars. Later, the reliability of the questionnaires was verified by Cronbach's alpha methods which indicated a high the reliability of the measurement tool. Field study and opinion survey data collected from the statistical population of the research, composed of 121 employees the SATHA Corporation, were analyzed by the use of SPSS software, to bring about the criteria for performance evaluation. The result demonstrated that the factor of perceptive skills exceeded other factors within the general criteria for individual performance with the highest score, i.e. 4.01 in average. This factor included three criteria of ‘welcoming new ideas’ ‘proposing effective plans to the organization’, ‘creativity and ability to think out new ideas’. Moreover, the performance management factor, with its five criteria, had the lowest score among other factors. Moreover, according to the results, the specific performance criteria were identified and rated for any department of the organization. For example, the professional know-how with the average score of 4.13, tools and gadgets handling skills with the average score of 3.89, and finally, production precision level with the average score of 3.89 got the highest scores in the production department. In the end, according to findings, an individual performance-based reward system was recommended. It was composed of 5 tables with 15 general criteria for individual performance as well as 5 specialized criteria for individual performance according to the departments concerned.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

شناسایی شاخص های کلیدی سنجش عملکرد افراد برای پرداخت پاداش

روند کنونی ارزیابی عملکرد در داخل سازمان ها با الهام از مدیریت عملکرد پا را فراتر نهاده و در آن جدای از ارزیابی عملکرد به تعیین میزان شایستگی و لیاقت، قابلیت رشد و ارتقا و ترفیع نیز توجه شده است. اولویت سازمان های کنونی، تعیین هرچه مطلوب تر شاخص های مورد ارزیابی و دقت در تخصیص امتیاز به آن هاست. پژوهش حاضر به شناسایی شاخص های کلیدی سنجش عملکرد افراد برای پرداخت پاداش (شرکت ساتها) و ارائه الگوی ...

متن کامل

شناسایی شاخص‌های کلیدی عملکرد سیستم اطلاعات بیمارستان برای بهینه کاوی؛ یک مطالعه کیفی

Background: To have an optimal hospital information system, performance indicators used for evaluation must be recognized. Since defining proper performance indicators is one of the important principles in benchmarking. This study aimed to identify key indicators of hospital information system performance benchmarking. Methods: This qualitative content analysis study was conducted in 2016-2017...

متن کامل

اعتبار‌سنجی و بومی‌سازی نسخه فارسی پرسش‌نامه ناهماهنگی بین تلاش و پاداش، برای سنجش استرس شغلی

Background & Objectives: To be able to measure the extent of job stress, it is essential to use a standardized tool based on a standard theoretical model. The study aims to test the psychometric properties and criterion validity of the Farsi version of the Effort Reward Imbalance (F-ERI) questionnaire. Methods: The Farsi version of the ERI Questionnaire was distributed to 227 male employees in...

متن کامل

شناسایی و سنجش پیشرانهای کلیدی موثر در تعیین حس مکان مقاصدگردشگریمطالعه موردی: شهر اصفهان

در هزاره فرارو، جهان بوسیله فن آوری و فرایند جهانی شدن، در مسیر همگنی فزاینده­ای در حال پیشروی است. از این رو جهت دستیابی به مزیت اقتصاد رقابتی، برخوردار بودن از یک حس مکان متمایز، بیش از پیش برای شهرها و کشورها اهمیت یافته است. با توجه به تعریف گردشگری به عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه و پیشرفت اصفهان لازم است تا ابعاد موثر در تعیین حس مکان شهر اصفهان به عنوان یکی از مقاصد گردشگری بین المللی ...

متن کامل

اثربخشی تکلیف پاداش محور بر سطوح عاطفی افراد افسرده

Objectives The present study examined the effects of reward-driven task on improving the affective levels in individuals with depressive symptoms. Methods The present study is an experiment study with pretest- posttest and follow-up with control group. The community of this research was the students in Tabriz University in 2016-2017 semester. The sample size was 40 students which had visited t...

متن کامل

بررسی تطبیقی سازمانها و شاخصهای سنجش علم

هدف: این پژوهش به منظور تبیین وضعیت شاخص‌های پایش اطلاعات و سازمان‌های سنجش علم صورت گرفته است. روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نوع پیمایشی توصیفی و تحقیق کتابخانه‌ای است. با جستجو در پایگاه‌های علمی و بررسی متون و منابع مرتبط، سازمان‌های سنجش علم شناسایی و شاخص‌های علم‌سنجی، استخراج و در قالب سیاهه وارسی تهیه گردید. یافته‌ها: نتایج داده‌های گردآوری شده حاکی از آن است که شاخص‌های مورد استفاده برای پا...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 25  شماره 3

صفحات  3- 23

تاریخ انتشار 2012-12

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022