شناسایی عامل لکه برگی پامچال در استان مازندران با استفاده از توالی ژن‌های rpoD و dnak

نویسندگان

  • حشمت‌اله رحیمیان نویسنده
  • مسعود توحیدفر‌ نویسنده
  • معصومه آقاسی‌نژاد نویسنده
چکیده

بیماری لکه برگی ناشی از گونه‌ای زانتوموناس در پامچال وحشی (Primula vulgaris) در چند منطقه جنگلی استان مازندران گزارش شده است (Rahimian. 1995. 12th  Iran. Plant Protec. Cong.,278). براساس یک بررسی ژنومی از تعیین توالی ناحیه ITS و ژن 16s rRNA گزارش گردید که برخی از جدایه‌های عامل لکه برگی پامچال نزدیک به گونه X.campestris می‌باشند (Rahimian et al. 2008. 18th  Iran. Plant Protec. Cong.,420)، ولی اطلاع دقیقی از موقعیت تاکسونومیکی این جدایه‌ها در دسترس نیست. بررسی حاضر به منظور ارزیابی موقعیت تاکسونومیکی جدایه‌های به‌دست آمده از چند منطقه جنگلی استان مازندران انجام گرفت. ازکشت نمونه‌های پامچال دارای علایم لکه برگی، جدایه‌هایی با کلنی‌های محدب زرد رنگ و لعابدار روی محیطNAS  به‌دست‌آمد. واکنش فوق حساسیت پس از تزریق سوسپانسیون باکتری به برگ‌های شمعدانی بعد از 24 ساعت و بیماری‌زایی روی برگ‌های پامچال پس از 7 تا 14 روز به اثبات رسید. نقوش الکتروفورزی پروتئین‌های سلولی اختلاف چندانی میان جدایه‌ها نشان نداد. از نظر ویژگی‌های فنوتیپی جدایه‌ها بسیار شبیه هم بوده و فقط در مصرف اسید سیتریک به عنوان منبع کربن اختلاف نشان دادند. DNA ژنومی جدایه‌ها استخراج و با به‌کارگیری آغازگرهای  dnakو rpoD قطعاتی از این دو ژن با PCR در شرایط توصیه شده پارکینسون و همکاران (Parkinson et al. 2007. Int. J. Syst. Evol. MicrobioI. 57:2881-2887) ولی با کاهش دمای مرحله اتصال (Annealing) تکثیر شد. محصول PCR در ژل آگارز 1% الکتروفورز و ژل در محلول ژل رد(gel red) رنگ‌آمیزی شد. به‌ترتیب دو قطعه 965 و736 bp از ژن‌های  dnakو rpoDتکثیر گردید. به منظور امکان تفکیک محصولPCR  جدایه‌ها از یکدیگر هضم محصول حاصل از تکثیر ژن‌های dnak وrpoDبا آنزیم  BamHIصورت گرفت. از ضریب تشابه جاکارد برای تعیین تشابه جدایه‌ها و از روش  UPGAMAو نرم‌افزار NTSYS برای آنالیز خوشه‌ای استفاده شد. نمونه‌های انتخاب شده براساس نتایج RFLP، توالی‌یابی شد. توالی نوکلئوتیدی به‌دست آمده، پس از همردیف‌سازی چندگانه (Multiple sequence alignment) با برنامه MEGA4 با سایر توالی‌های مربوط به این ناحیه در گونه‌های مختلف Xanthomonas موجود در ژن بانک (NCBI) مقایسه شدند. نتایج به‌دست آمده نشان داد جدایه‌ها درسطح تشابه 98% با گونه Xanthomonas hortorum شباهت داشته و احتمالاً به پاتوار گزارش نشده‌ای از این گونه تعلق دارند. این اولین گزارش از جدایه‌هایی از گونه X.hortorum به عنوان عامل بیماری لکه برگی در پامچال است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

شناسایی عامل لکه برگی پامچال در استان مازندران با استفاده از توالی ژن های rpod و dnak

بیماری لکه برگی ناشی از گونه ای زانتوموناس در پامچال وحشی (primula vulgaris) در چند منطقه جنگلی استان مازندران گزارش شده است (rahimian. 1995. 12th  iran. plant protec. cong.,278). براساس یک بررسی ژنومی از تعیین توالی ناحیه its و ژن 16s rrna گزارش گردید که برخی از جدایه های عامل لکه برگی پامچال نزدیک به گونه x.campestris می باشند (rahimian et al. 2008. 18th  iran. plant protec. cong.,420)، ولی ا...

متن کامل

شناسایی باکتریهای عامل لکه برگی درختان توت در استان گیلان

این تحقیق بمنظور شناسایی عوامل بیماریزای باکتریایی لکه برگی درختان توت در استان گیلان انجام شد. طی سالهای 1380 الی1383 از توتستانهای مختلف استان نمونه برداری شد. علایم بیماری شامل لکه های سوخته نامنظم روی برگ بوده که با هاله زرد رنگ احاطه شده بودند. در شرایط مساعد این لکه ها بتدریج گسترش یافته و تمام سطح برگ را فرا می‌گیرد. از اندامهای آلوده دو نوع باکتری گرم منفی با کلنی‌های فلورسنت روی محیط K...

متن کامل

تعیین موقعیت تاکسونومیکی عامل لکه برگی باکتریایی پامچال در استان مازندران

در بهار سال 1390 از برگ های پامچال وحشی(primula vulgaris) دارای علائم لکه برگی از چند منطقه جنگلی استان مازندران نمونه برداری شد. ازکشت نمونه های پامچال دارای علائم لکه برگی ،جدایه هایی با کلنی های محدب زرد رنگ ولعابدار روی محیط آگار غذایی حاوی سوکروز(nas) به دست آمد. واکنش فوق حساسیت پس از تزریق سوسپانسیون باکتری به برگهای شمعدانی ((pelargonium x hortorum بعد از 48 ساعت و بیماری زایی روی برگها...

شناسایی قارچ‏های عامل لکه برگی در علف هرز سوروف (Echinochloa crus-galli) در شالیزارهای مازندران

سوروف، مهم‏ترین علف هرز شالیزاری شمال کشور محسوب می‎شود. به منظور شناسایی عوامل قارچی ایجاد کننده لکه برگی در این علف هرز، نمونه‏برداری از بوته‏های بیمار، در مزارع برنج مازندران انجام شد. قطعات کوچکی از برگ‏های دارای علائم بیماری از حد فاصل بافت سالم و آلوده تهیه شد. نمونه‏ها پس از ضدعفونی سطحی با هیپوکلریت سدیم، با آب مقطر سترون شستشو شدند و در ظروف پتری حاوی محیط کشت آب آگار 2% و یا سیب زمینی...

متن کامل

شناسایی جدایه‌هایCercospora beticola عامل بیماری لکه برگی سرکوسپورایی چغندرقند با استفاده از آغازگرهای اختصاصی

لکه برگی سرکوسپورایی چغندرقند با عامل Cercospora beticolaیکی از مهم‌ترین بیماری‌های اندام‌های هوایی چغندرقند می‌باشد. با توجه به مشکلات موجود در شناسایی گونه‌های مختلف Cercospora بر اساس خصوصیات ریخت‌شناسی، در این تحقیق دو مجموعه آغازگرهای اختصاصی طراحی شده بر اساس توالی ژن کالمودولین و اکتین جهت تشخیص مولکولی این‌گونه مورد استفاده واقع شد. برای این منظور جدایه‌های استاندارد <...

متن کامل

شناسایی باکتریهای عامل لکه برگی درختان توت در استان گیلان

این تحقیق بمنظور شناسایی عوامل بیماریزای باکتریایی لکه برگی درختان توت در استان گیلان انجام شد. طی سالهای 1380 الی1383 از توتستانهای مختلف استان نمونه برداری شد. علایم بیماری شامل لکه های سوخته نامنظم روی برگ بوده که با هاله زرد رنگ احاطه شده بودند. در شرایط مساعد این لکه ها بتدریج گسترش یافته و تمام سطح برگ را فرا می گیرد. از اندامهای آلوده دو نوع باکتری گرم منفی با کلنی های فلورسنت روی محیط k...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 48  شماره 2

صفحات  286- 287

تاریخ انتشار 2012-12-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023