شناسایی عوامل مؤثر بر جذب خیران و واقفان در ورزش

نویسندگان

  • فاطمه کاملی کارشناس ‌ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد لارستان
چکیده

در جوامع امروزی، یکی از عوامل توسعة ورزش مشارکت افراد جامعه است. این پژوهش با هدف شناسایی عواملی انجام شد که بتوانند خیران و واقفان را به عرصة ورزش سوق دهند. روش پژوهش، آمیخته بود و جامعة آماری متشکل از خیران، واقفان، مدیران و کارشناسان ورزشی و حج‌ و اوقاف بود که با توجه به روش نمونه‌گیری هدفمند و دردسترس، تعداد 150 نفر به‌عنوان نمونة آماری انتخاب شدند. ابزارمورداستفادهپرسش‌نامةمحقق‌ساخته‌ای بود که در دو بخش مشخصات فردی و بخش اصلی، سؤال‌های پرسش‌نامه بین نمونه‌های پژوهش توزیع شدند. برای تعیین روایی ساختاری ابزار پژوهش، ازروش تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش متعامد و برای تعیین روایی سازة پرسش‌نامه، از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. نتایج نشان داد که مؤلفة اخلاق‌گرایی با سه مقولة احترام، مسئولیت اجتماعی و سرمایة اجتماعی، مؤلفة فرهنگ‌سازی با دو مقولة تعریف‌سازی و شرعی‌نگری، مؤلفة حقوقی با سه مقولة اقلیت‌سازی، شفافیت و تسریع و مؤلفة آموزش با سه مقولة عمومی، تخصصی و سازمانی، می‌توانند بیشترین تأثیر را در جذب خیران و واقفان داشته باشند؛ بنابراین، پیشنهاد می‌شود که با دادن آموزش‌های عمومی و اختصاصی، علاوه‌بر جلب‌نظر خیران به ورزش، به توسعة کیفی اعمال خیریة ورزشی نیز کمک شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

شناسایی عوامل مؤثر بر رویش شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزۀ ورزش

تحقیق حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر رویش شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزۀ ورزش طراحی و اجرا شد. روش تحقیق حاضر از نوع پیمایشی بود که به‌صورت میدانی اجرا شد. جامعۀ آماری تحقیق شامل تمامی مدیران و کارشناسان شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزۀ ورزش در شهر تهران است که براساس اطلاعات کسب‌شده از پارک علم و فناوری شهر تهران تعداد آنان شامل 43 نفر ا...

متن کامل

شناسایی عوامل مؤثر بر توسعۀ بازاریابی ورزش دانشگاهی ایران

هدف از انجام پژوهش حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر توسعۀ بازاریابی ورزشی دانشگاهی کشور بود. این پژوهش از نوع مطالعات هم‌بستگی بوده و به‌لحاظ هدف کاربردی می‌باشد. جامعۀ آماری پژوهش متشکل از پنج گروه شامل: هیأت رئیسۀ سابق و فعلی فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی، رؤسای هیأت‌های استانی و کارشناسان و کارکنان فدراسیون ورزش‌های دانشگاهی، مدیران و کارشناسان ادارات کل تربیت‌بدنی پنج بخش دانشگاهی و مدیران تربی...

متن کامل

شناسایی عوامل مؤثر بر توسعۀ بازاریابی ورزش دانشگاهی ایران

هدف از انجام پژوهش حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر توسعۀ بازاریابی ورزشی دانشگاهی کشور بود. این پژوهش از نوع مطالعات هم بستگی بوده و به لحاظ هدف کاربردی می باشد. جامعۀ آماری پژوهش متشکل از پنج گروه شامل: هیأت رئیسۀ سابق و فعلی فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی، رؤسای هیأت های استانی و کارشناسان و کارکنان فدراسیون ورزش های دانشگاهی، مدیران و کارشناسان ادارات کل تربیت بدنی پنج بخش دانشگاهی و مدیران تربی...

متن کامل

موقعیت‌یابی راهبردی و شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر جذب نخبگان در ارتش جمهوری اسلامی ایران

نخبگان، به‌ واسطۀ هوش، خلاقیت و توان علمی، ظرفیت گران‌سنگی هستند که بهره‌گیری از آنان، در ارتش موضوعی حایز اهمیت است و جذب آنان در بازار کار رقابتی موجود، امری حیاتی بـه شمار می‌رود. لازمه مدیریت جذب نخبگان، داشتن شناختی دقیق از عوامل مؤثر خارجی و داخلی آجا برای جذب آنهاست. مسئله این تحقیق فقدان شناخت عوامل مؤثر خارجی و داخلی آجا برای جذب نخبگان جدیدالاستخدام می‌باشد. تحقیق از نوع، کاربردی و رو...

متن کامل

شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر ظرفیت جذب در یک سازمان تحقیقاتی

ظرفیت جذب دانش در بیست سال گذشته به دلیل اهمیت منابع دانشی خارجی به یکی از مهمترین سازه ها تبدیل شده است، ظرفیت جذب برای ایجاد ارزش و حفظ مزیت رقابتی به شرکت ها کمک شایانی می کند. هدف این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر ظرفیت جذب در یک سازمان تحقیقاتی است. این تحقیق از نوع کاربردی و از لحاظ گردآوری داده‌ها، تحقیقی توصیفی است. در این تحقیق از روش پیمایشی نیز استفاده گردیده است. با توج...

متن کامل

شناسایی و رتبه بندی عوامل محیطی مؤثر بر همگانی شدن ورزش های تفریحی ایران

          هدف این پژوهش شناسایی و رتبه‌بندی مهم‌ترین عوامل محیطی مؤثر در همگانی شدن ورزش‌های تفریحی در ایران بود و تنها جنبه‌هایی از محیط که ورزش‌های تفریحی ایران نسبت به آنها حساسیت دارد و برای بقا و ادامۀ حیات خود باید در برابر آنها از خود واکنش نشان دهد، مورد توجه قرار گرفت. این مطالعه به روش آمیختۀ اکتشافی بود و در دو فاز کیفی و کمی و به‌صورت پی‌درپی انجام گرفت. برای این منظور در مرحلۀ کیف...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 9  شماره 46

صفحات  157- 174

تاریخ انتشار 2018-01-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022