شناسایی عوامل موثر بر توسعه فرهنگ ورزش همگانی در ایران

نویسندگان

  • محمد حسین قربانی استادیار پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی/ پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
چکیده مقاله:

هدف از تحقیق حاضر، شناسایی عوامل موثر در توسعه فرهنگ ورزش همگانی بوده است. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی است که به شیوه توصیفی تحلیلی و به شکل میدانی به مرحله اجرا درآمده است. جامعه پژوهش حاضر تعداد 800 نفر از کارشناسان و مدیران و دست اندرکاران ورزش همگانی کشور بودندکه از این میان و با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه مورگان تعداد 260 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. ضریب پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ و به میزان(0/912) محاسبه گردید. برای تهیه پرسشنامه با استفاده از مصاحبه با اساتید متخصص تعداد 48سوال در 8 حوزه شناسایی شد که به وسیله تحلیل عاملی اکتشافی و تائیدی گویه های مناسب تحقیق در نهایت در 35 گویه و 7 حوزه طبقه بندی گردید. رتبه بندی عوامل بوسیله آزمون رتبه بندی فریدمن انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد عامل اصول و ساختار مهم ترین عامل در توسعه فرهنگ ورزش همگانی بوده است. آموزش ورزش همگانی در رتبه دوم قرار گرفت . این مطلب بر ضرورت آموزش در راستای توسعه فرهنگ ورزش همگانی در کشور می افزاید. توسعه فرهنگ ورزش همگانی فرآیندی زمان بر خواهد بود که عزم جدی مسئولان را می طلبد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

شناسایی عوامل موثر ورزش همگانی ایران

فعالیت‌های ورزش همگانی به‌صورت ذاتی منجر به تقویت و ارتقاء سلامت در جامعه می شوند. هدف از پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر ورزش همگانی ایران می‌باشد. پژوهش حاضر دارای پارادایم پست مدرن و رویکرد تحقیق آمیخته(کیفی-کمی) و روش نمونه‌گیری انتخاب خبرگان هدفمند و گلوله برفی بوده است. در تجزیه و تحلیل پژوهش، با کد گذاری و تحلیل محتوای20 مصاحبه عمیق با خبرگان، تعداد 169 کد باز استخراج و در 53 شاخص‌ حاصل از تجم...

متن کامل

شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ ورزش همگانی از طریق سیمای جمهوری اسلامی ایران

هدف از انجام این تحقیق شناسایی مؤلفه‌های مؤثر بر توسعه فرهنگ ورزش همگانی از طریق سیمای جمهوری اسلامی ایران بود که با رویکرد اکتشافی به صورت کیفی انجام گرفت. جامعه آماری مورد نظر را متخصصین و فعالین در حوزه ورزش همگانی، رسانه ورزشی، مسئولین ورزش کشور و اساتید دانشگاهی ورزش که سابقه فعالیت در حوزه رسانه را دارند تشکیل دادند که با روش نمونه‌گیری گلوله‌برفی انتخاب گردیدند. ابزار جمع آوری داده‌ها مص...

متن کامل

شناسایی عوامل بازدارنده توسعه فرهنگ ورزش همگانی از طریق سیمای جمهوری اسلامی ایران

هدف از انجام این پژوهش، شناسایی مؤلفه‌های بازدارنده توسعه فرهنگ ورزش همگانی از طریق سیمای جمهوری اسلامی ایران بوده که با رویکرد اکتشافی به‌صورت کیفی انجام گرفته است. جامعه آماری مورد نظر را کارشناسان و فعالان در حوزه ورزش همگانی، رسانه ورزشی، مسئولان ورزش کشور و استادان دانشگاهی ورزش که از سابقه فعالیت در حوزه رسانه برخوردارند، تشکیل می‌دهند که با روش نمونه­گیری گلوله برفی انتخاب شده‌ان...

متن کامل

شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ ورزش همگانی از طریق سیمای جمهوری اسلامی ایران

هدف از انجام این تحقیق شناسایی مؤلفه های مؤثر بر توسعه فرهنگ ورزش همگانی از طریق سیمای جمهوری اسلامی ایران بود که با رویکرد اکتشافی به صورت کیفی انجام گرفت. جامعه آماری مورد نظر را متخصصین و فعالین در حوزه ورزش همگانی، رسانه ورزشی، مسئولین ورزش کشور و اساتید دانشگاهی ورزش که سابقه فعالیت در حوزه رسانه را دارند تشکیل دادند که با روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب گردیدند. ابزار جمع آوری داده ها مص...

متن کامل

شناسایی مولفه های موثر بر سیاستگذاری ورزش همگانی ایران

پژوهش حاضر با هدف شناسایی مؤلفه های مؤثر بر سیاست گذاری ورزش همگانی ایران انجام گرفته است. این پژوهش از نظر هدف در شمار پژوهش های کاربردی و از منظر ماهیت داده های پژوهشی جزو تحقیقات طرح آمیختۀ اکتشافی است. در بخش کیفی پژوهش، شانزده نفر از مدیران و کارشناسان خبرۀ ورزش همگانی نمونۀ آماری درنظر گرفته شدند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. داده ها از طریق مصاحبه گردآوری شد و به روش استرابرت ...

متن کامل

راهکارهای توسعه ورزش همگانی در دانشگاه‌های ایران

شناختعواملموثر برتوسعهورزشهمگانی مثل انگیزه­ها و موانع مشارکت ورزشی افراد بهبرنامه­ریزان کمک خواهد کرد تابااتخاذتدابیرمناسببهرفعموانعبپردازند. هدف پژوهش حاضر نیز مطالعه موانع فعالیت­بدنی جامعه دانشگاهی (اعضای هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان) به منظور ارائه راهکارهای توسعه ورزش همگانی در دانشگاه­های ایران بود. این پژوهش توصیفی-تحلیلی و از نوع همبستگی است که به صورت میدانی انجام شده است. جامعه آما...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال

دوره 10  شماره 4

صفحات  51- 60

تاریخ انتشار 2018-12-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023