شناسایی عوامل کلیدی موفقیت مراکز یادگیری الکترونیکی دانشگاهی (مطالعه کیفی)

نویسندگان

  • اباصلت خراسانی دانشیار گروه برنامه‎ریزی توسعه آموزش عالی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
  • شیرزاد رضوی زاده دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه‌ریزی آموزش عالی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
  • فرنوش اعلامی استادیار گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
چکیده

فهم مؤلفه­ ها و عوامل اثرگذار بر موفقیت یادگیری الکترونیکی، به تصمیم‌گیرندگان کمک می­نماید تا خط‌مشی‌های مناسبی را برای سرمایه­ گذاری در عوامل اثربخش و طراحی مجدد یا حذف عوامل غیراثربخش به کار گیرند. از این رو، هدف از پژوهش حاضر، شناسایی عوامل کلیدی موفقیت مراکز یادگیری الکترونیکی دانشگاهی می­ باشد. این پژوهش به لحاظ هدف، توسعه­ ای و از نظر روش کیفی می­باشد. حجم نمونه تحقیق را 10 نفر از خبرگان کلیدی تشکیل می­دهند که دارای تجربه مدیریتی، مطالعاتی و تدریس در حوزه یادگیری الکترونیکی بودند. این افراد با روش نمونه­ گیری هدف‌مند انتخاب شدند. برای شناسایی عوامل، از مصاحبه نیمه‎ساختارمند به عنوان ابزار گردآوری اطلاعات استفاده شده است. داده­ های کیفی از طریق مصاحبه نیمه‎ساختارمند به دست آمد و با بهره‌گیری از کد­گذاری باز و کد­گذاری محوری بر اساس روش تحلیل محتوا تجزیه ­و ­تحلیل گردید. طبق یافته‌های به دست آمده از این مطالعه، عوامل کلیدی موفقیت مراکز یادگیری الکترونیکی از دیدگاه مشارکت شوندگان در مصاحبه ­ها تشخیص و طبقه ­بندی گردید که شامل 7 عامل یادگیرنده، یاددهنده، فن‌آوری، مدیریت، پداگوژی، ارزیابی و ذینفعان بیرونی می­باشد که این عوامل برای رسیدن به موفقیت باید از 47 ویژگی برخوردار باشند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

سنتزپژوهی عوامل کلیدی موفقیت یادگیری الکترونیکی: ارائه یک الگو

هدف پژوهش حاضر، بررسی و شناسایی جامع عوامل کلیدی موفقیت یادگیری الکترونیکی جهت ارائه یگ الگوی جامع برای موفقیت یادگیری الکترونیکی می­باشد. رویکرد پژوهش کیفی و روش آن، سنتزپژوهی است. جامعه پژوهش، کلیه مقالاتی هستند (85 مقاله) که از سال 2007تا 2017در مورد عوامل کلیدی موفقیت یادگیری الکترونیکی در مجلات معتبر و با کلمات کلیدی مشخص، یافت شده­اند. نمونه پژوهش شامل 41 مقاله است که این تعداد براساس اشب...

متن کامل

کیفیت یادگیری در مراکز آموزش الکترونیکی دانشگاهی؛ مطالعه‏ای کیفی

هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر کیفیت یادگیری الکترونیکی در مراکز آموزش‌ الکترونیکی است. روش: در این تحقیق از روش تحقیق کیفی پدیدار شناسی استفاده شده است. جامعه ‌آماری پژوهش مدیران و خبرگان مراکز یادگیری الکترونیکی، خبرگان و سیاست‏گذاران کیفیت در آموزش ‌عالی و دانشجویان بودند که تعداد 18 نفر از میان آنها بصورت هدفمند جهت انجام مصاحبه عمیق انتخاب شدند. روایی یافته‌ها با روشهای تطبیق ...

متن کامل

کیفیت یادگیری در مراکز آموزش الکترونیکی دانشگاهی؛ مطالعه‏ای کیفی

هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر کیفیت یادگیری الکترونیکی در مراکز آموزش الکترونیکی است. روش: در این تحقیق از روش تحقیق کیفی پدیدار شناسی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش مدیران و خبرگان مراکز یادگیری الکترونیکی، خبرگان و سیاست‏گذاران کیفیت در آموزش عالی و دانشجویان بودند که تعداد 18 نفر از میان آنها بصورت هدفمند جهت انجام مصاحبه عمیق انتخاب شدند. روایی یافته ها با روشهای تطبیق توس...

متن کامل

بررسی عوامل کلیدی موفقیت یادگیری الکترونیکی و میزان آمادگی گروه های آموزشی در آموزش پزشکی

Background: As in many countries, Medical Education (ME) is offered in three levels including Undergraduate ME, Graduate ME, and Continuing ME. Information theology development has provided a suitable chance for ME. E-learning in ME is growing more and more. The present study seeks to determine the key success factors (KSF) in E-learning in medical fields.Material and Methods: KSF has been scru...

متن کامل

شناسایی عوامل کلیدی موفقیت آموزش الکترونیکی کارآفرینی در دانشگاه‌های دولتی شهر تهران

تغییرات شتابان در علم و فناوری جهان امروز حصار زمان و مکان برای دریافت آموزش در تمامی زمینه‌های علمی را در هم شکسته و آموزش کارآفرینی نیز از این پدیده مستثنی نیست. ارائه‌ی آموزش کارآفرینی از طریق فضای مجازی به کاربران امکان می‌دهد که فارغ از موضوع امکانات فضا و مکان فیزیکی برای یادگیری، به دریافت این آموزش‌ها اقدام کنند. موفقیت این شیوه‌ی آموزش، در گرو آگاهی از عواملی است که در این مطالعه به‌طو...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 7  شماره 2 (پیاپی 26)

صفحات  5- 37

تاریخ انتشار 2017-01-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022