شناسایی قارچ‌های عامل سرخشکیدگی درختان کاج در کرمانشاه

نویسندگان

  • صمد جمالی استادیار، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه
  • نرگس کرمی دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه
چکیده مقاله:

به‌منظور شناسایی عامل‌های قارچی دخیل در سرخشکیدگی درختان کاج در شهر کرمانشاه، در فصل‌های مختلف سال­های 1395-1394 از درختان کاج دارای نشانه‌های بیماری،نمونه‌برداری و جداسازی قارچ­ها صورت گرفت. در نتیجه 169 جدایۀ قارچی شامل گونه­های مختلف جنس Aspergilusبا 41 جدایه (فراوانی 26/24 درصد)، گونه­های مختلف جنس Peniciliumبا 25 جدایه (فراوانی 79/14 درصد)، Microsphaeropsis olivaceaبا 16 جدایه (فراوانی 46/9 درصد)، Trichoderma harzianum با 15 جدایه (فراوانی 87/8 درصد)، جنس Rhizopusبا 15 جدایه (فراوانی 87/8 درصد)، Paecilomyces variotii با 9 جدایه (فراوانی 32/5 درصد)، Microsphaeropsis protea با هشت جدایه (فراوانی 73/4 درصد)، Neoscytalidium dimidiatum با هشت جدایه (فراوانی 73/4 درصد)، جنس Eupenicillium با هشت جدایه (فراوانی 73/4 درصد)، Kalmusia variispora با هفت جدایه (فراوانی 14/4 درصد)، Cladosporium sphaerospermum با شش جدایه (فراوانی 55/3 درصد)، Pithomyces sp. با شش جدایه (فراوانی 55/3 درصد) و Alternaria sp. با پنج جدایه (فراوانی 95/2 درصد) به دست آمد. در بررسی آزمون بیماری‌زایی روی شاخه­های بریدۀ درختان کاج، در بین همۀ جدایه­های قارچی تنها 16 جدایه از Microsphaeropsis olivacea، هشت جدایه از Microsphaeropsis protea و هفت جدایه از Kalmusia variispora روی شاخه­های بریدۀ درختان کاج شانکر ایجاد کردند و بیماری‌زا بودن آن‌ها به اثبات رسید. آزمون بیماری‌زایی در گلخانه روی نهال­های دوسالۀ درختان کاج نیز صورت گرفت که جدایه­های این سه قارچ همگی قادر به ایجاد شانکر روی نهال­ها بودند. از درختان مایه‌زنی شده که نشانه‌های بیماری داشتند دوباره قارچ جداسازی و شناسایی شد. درستی جدایه­های شناسایی‌شده با توالی یابی ITS-rDNA تأیید شد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه بیماریزایی بیمارگرهای عامل سرخشکیدگی و زوال درختان بلوط در استان کرمانشاه

بیماری زوال و خشکیدگی سرشاخه‌های درختان بلوط یک بیماری مهم در جنگل‌های زاگرس ایران محسوب می‌شود. وجود Paecilomyces formosus، Biscogniauxia mediterrane و Neoscytalidium novaehollandiae همراه با علائم زوال و سرخشکیدگی درختان بلوط در جنگل‌های استان کرمانشاه، ویژگی‌های مولکولی و مقایسه بیماریزایی بیمارگرها بررسی شد. در بررسی مولکولی با استفاده از ابزار جستجوی بلاست، هر سه بیمارگر همپوشانی و همولوژی...

متن کامل

قارچهای میکوریز آربوسکولار درختان پسته در رفسنجان

به منظور شناسایی قارچ های میکوریز آربوسکولار همزیست ریشه درختان پسته نمونه برداری از فراریشه آن در زمستان 1389 و بهار 1390 از باغ های شهرستان رفسنجان انجام شد. رنگ آمیزی ریشه و تعیین جمعیت اسپور در ناحیه فراریشه ارقام مختلف در دو فصل زمستان و بهار بررسی شد. به منظور به دست آوردن اسپورهای سالم و فراوان برای شناسایی گونه­ها، تکثیر و استقرار قارچ با استفاده از روش کشت تله گلدانی با گیاهان ذرت و سو...

متن کامل

شناسایی عامل شانکر باکتریایی درختان فندق در استان گیلان

تا‌کنون دو گونه از باکتریهای جنس Pseudomonas، شامل P. avellanae و P. syringae pv. syringae به عنوان مولد بیماری شانکر باکتریایی و عامل زوال و خشکیدگی درختان فندق (Corylus avellana) شناسایی شده‌اند. علائم عمده بیماری ایجاد شده توسط P. avellanaeشامل پژمردگی سریع جوانه‌ها، سرشاخه‌ها و شاخه‌های درختان طی بهار و تابستان می‌باشد. برگها پژمرده و خشکیده شده و تا مدتها پس از خشکیده شدن متصل به ساقه باقی...

متن کامل

شناسایی باکتریهای عامل لکه برگی درختان توت در استان گیلان

این تحقیق بمنظور شناسایی عوامل بیماریزای باکتریایی لکه برگی درختان توت در استان گیلان انجام شد. طی سالهای 1380 الی1383 از توتستانهای مختلف استان نمونه برداری شد. علایم بیماری شامل لکه های سوخته نامنظم روی برگ بوده که با هاله زرد رنگ احاطه شده بودند. در شرایط مساعد این لکه ها بتدریج گسترش یافته و تمام سطح برگ را فرا می‌گیرد. از اندامهای آلوده دو نوع باکتری گرم منفی با کلنی‌های فلورسنت روی محیط K...

متن کامل

شناسایی باکتریهای عامل لکه برگی درختان توت در استان گیلان

این تحقیق بمنظور شناسایی عوامل بیماریزای باکتریایی لکه برگی درختان توت در استان گیلان انجام شد. طی سالهای 1380 الی1383 از توتستانهای مختلف استان نمونه برداری شد. علایم بیماری شامل لکه های سوخته نامنظم روی برگ بوده که با هاله زرد رنگ احاطه شده بودند. در شرایط مساعد این لکه ها بتدریج گسترش یافته و تمام سطح برگ را فرا می گیرد. از اندامهای آلوده دو نوع باکتری گرم منفی با کلنی های فلورسنت روی محیط k...

متن کامل

گونه‌های Botryosphaeriaceae همراه با سرخشکیدگی و شانکر درختان زیتون در ایران

گونه‌های خانواده Botryosphaeriaceae دارای انتشار جهانی هستند و برخی از گونه‌های آن به عنوان بیمارگرهای مهم درختان شناخته می‌شوند. به منظور شناسایی گونه‌های Botryosphaeriaceae همراه با بیماری‌های شاخه و تنه درختان زیتون، یک بررسی روی این درختان در دو استان کرمان و مازندران انجام شد. نمونه‌برداری در سال 1395 و از شاخه و تنه درختان با نشانه‌های سرخشکیدگی و شانکر انجام گردید. عمل جداسازی از بافت‌ها...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 49  شماره 1

صفحات  11- 21

تاریخ انتشار 2018-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023